Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Physiotherapie

Therapie muskuloskelettaler Einschränkungen, Schmerzlinderung und OP-Nachsorge.

Behandlung von:

 • Knöchelverstauchung
 • Rücken- und Nackenschmerzen
 • Brandnarbenkontraktur
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Zerebrale Lähmung
 • Chronische Müdigkeit
 • Degenerative Gelenkerkrankung
 • Gymnastik nach der Schwangerschaft
 • Kopfschmerzen
 • Huntingtonsche Krankheit
 • Inkontinenz
 • Verletzung des Kniebandes
 • Eingeschränkter Bewegungsumfang
 • Lymphödem
 • Multiple Sklerose
 • Muskeldystrophie
 • Osteoporose
 • Parkinsonsche Krankheit
 • Haltungs- und Bewegungsstörungen
 • Dysfunktion des Beckenbodens
 • Rehabilitation nach Operationen und Frakturen
 • Rehabilitation nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt
 • Atemwegserkrankungen und Nachsorge von Lungenentzündungen
 • Sportverletzungen
 • Vertigo

Die Praxis bietet:

 • Physiotherapie, Training und Bewegungstherapie
 • Prävention von Erkrankungen des Bewegungsapparates
 • Fitnessstudio, Wirbelsäulen- und Rückbildungsgymnastik
 • Massage und manuelle Lymphdrainage
 • Balneotherapie und Fango  
 • Thermo-, Hydro- und Heliotherapie
 • Elektrotherapie, PUVA und Phototherapie
 • Ultraschallbehandlung  
 • Kinesio-Taping

Die unabhängigen Ärzt:innen

Bewegung, Training und Schmerzlinderung bei Physiotherapie Hamburg

Die Physiotherapie ist ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen, nicht-invasiven Therapie des Körpers. Verletzungen, Krankheiten und Behinderungen werden in der Praxis für Physiotherapie in Hamburg durch Bewegung und Training, manuelle Therapie, Aufklärung und Beratung behandelt. So können Schmerzen und eingeschränkte Mobilität gelindert oder ganz behoben werden.

Ernährung, Stress, Lebensstil und eine Vielzahl anderer Faktoren können zur Schwere und Dauer Ihrer Verletzung oder Ihres körperlichen Zustands beitragen. Deshalb kombinieren Therapeut:innen Ihrer Praxis für Physiotherapie in Hamburg die bewährten Methoden der Schulmedizin mit ihrem Fachwissen über externe und systemische Faktoren, die eine mögliche Rolle bei Ihren Beschwerde spielen.

Die Hamburg Physiotherapie: Ihre Leistungen stärken – ob im Sport, im Alltag oder während der Genesung

Das allgemeine Ziel der Physiotherapie in Hamburg ist es, die Funktion des Körpers wiederherzustellen und zu stärken – egal, in welcher Situation Sie sich befindem oder welche Gesundheits- und Leistungsziele Sie haben. Physiotherapeut:innen der Praxis für Physiotherapie Hamburg helfen dabei, verspannte Bereiche Ihres Körpers zu dehnen und zu öffnen, geschwächte Bereiche zu stärken, Gleichgewicht und ein gesundes Herz-Kreislauf-Systems zu fördern und vieles mehr. Auch helfen sie Ihnen– ähnlich wie die Osteopathie Hamburg  eine gesunde Verbindung zwischen Körper und Geist zu entwickeln. 

Ihr:e Behandler:in bei Physiotherapie Hamburg hat spezialistisches Fachwissen über die Zusammenhänge des Stütz- und Bewegungsapparats und ist in einer Vielzahl von therapeutischen Techniken geschult. Dazu gehören manuelle Therapien wie Gelenkmobilisation, Muskelentspannung, Schmerzlinderung, Durchblutungssteigerung, Lymphdrainage sowie rehabilitative Übungen, therapeutisches Taping und Achtsamkeitstraining.

Physiotherapie in Hamburg: Auslöser von Schmerzen erkennen und vorbeugen

Jede Ihrer Körperfunktionen und -teile ist Teil eines komplexen Systems, in dem viele Strukturen miteinander verbunden sind und zusammenwirken. Sie sind keine Maschine, die durch einfache Wartung oder Reparaturen geheilt werden kann. Deshalb beziehen die Therapeuten der Physiotherapie Hamburg Aspekte von Körper, Geist und Umwelt in eine Gesamtbeurteilung Ihrer Gesundheit mit ein, die Ihren Symptomen gerecht wird.

Was Sie essen, Ihre tägliche Arbeits- und Lebenssituation, emotionale Probleme und Konflikte, traumatische Ereignisse, der Einfluss der Technologien, die Sie nutzen: Sie alle wirken sich auf Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden aus. Manche belasten den Körper und verursachen Schäden, ohne dass es Ihnen vielleicht bewusst ist. Der integrative Ansatz der Physiotherapie Hamburg hilft dabei, solche Einflüsse in Ihrem Leben zu erkennen und anzugehen.

Mithilfe der Physiotherapie in Hamburg Körper und Geist zu positiven Veränderungen bewegen

Die Physiotherapie in Hamburg bietet einen modernen Ansatz für Ihre physiotherapeutische Behandlung, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Sie zielt auf grundlegende Funktionsstörungen ab, optimiert die Selbstheilungsmechanismen Ihres Körpers und reguliert Stressreaktionen.

Dadurch, dass Ihr:e Physiotherapeut:in den Körper als integriertes System aus Gewebe, Gelenken, Organen sowie neuronalen, kognitiven und emotionalen Komponenten betrachtet, kann er oder sie die Ursache(n) Ihrer Beschwerden schneller erkennen. 

Gemeinsam gehen Sie die Einflussfaktoren an, um Ihre Symptome zu lindern und Sie auf den Weg zu schmerzfreier Aktivität zu bringen. Darüber hinaus geht es in der Praxis für Physiotherapie in Hamburg auch darum, Freude, Kraft und Zuversicht beim Bewegen zurückzugewinnen und zu lernen, wie Sie Ihr Wohlbefinden ein Leben lang aktiv unterstützen können.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.