Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Innere Medizin

Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge von Krankheiten der inneren Organe.

Behandlung von:

 • Arthritis
 • Asthma
 • Blähungen
 • Bronchitis
 • Chronische Krankheit
 • Diarrhöe
 • Emphysem
 • Erektile Dysfunktion
 • Gelenk- und Knochenerkrankungen oder -verletzungen
 • Geschwüre
 • Gutartige Prostatahyperplasie
 • Harnwegsinfektion
 • Hautausschläge und Hauterkrankungen
 • Hoher Blutdruck
 • Hoher Cholesterinspiegel
 • Inkontinenz
 • Kongestive Herzinsuffizienz
 • Koronare Herzkrankheit
 • Müdigkeit
 • Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) und Rachenentzündung
 • Nicht diagnostizierte Symptome
 • Nierensteine
 • Reflux (Sodbrennen)
 • Schmerzen in der Brust
 • Systemische und seltene Krankheiten
 • Unterleibsschmerzen

Die Praxis bietet:

 • Ganzheitliches Screening und Checkup
 • Allgemeine körperliche Untersuchung
 • Erweiterte Diagnostik einschließlich Ultraschalluntersuchung und Endoskopie 
 • Präventive Versorgung und nicht-invasive medizinische Therapie
 • Behandlung von akuten und chronischen Krankheiten 
 • Überprüfung der Wechselwirkungen von Medikamenten

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Marlis Köhnhorn
Dr. med. Marlis Köhnhorn
Fachärztin für Innere Medizin
Arztprofil ansehen

Rundum gesund bleiben: Innere Medizin in Hamburg


Fachärzt:innen für Innere Medizin sind Ihre primären Behandler:innen für alle inneren Erkrankungen. Sie kümmern sich um Ihren Stoffwechsel und Ihre Hormone, die Verdauungsorgane, das Gefäßsystem, die Knochen und das Bindegewebe, das Blut und die blutbildenden Organe, die Atmungsorgane, die Nieren und den Harntrakt.

Ihre Internist:in ist für Sie da, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, und auch um Ihnen die richtige Vorsorge wie Routineuntersuchungen, Screenings und Impfungen zu bieten. Das sind die wichtigsten Gesundheitsvorteile, die Sie durch regelmäßige Besuche an der Abteilung Innere Medizin Hamburg haben:

 • Eine präzise Diagnose komplexer Symptome
 • Vorbeugung von Krankheiten, besonders bei erhöhtem Krankheitsrisiko
 • Wirksame, spezialistische Behandlung
 • Langfristige Betreuung und offene Kommunikation

Was macht ein Internist oder eine Internistin der Abteilung Innere Medizin Hamburg?

Spezialist:innen der Abteilung Innere Medizin in Hamburg befassen sich mit der Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten und Organ bezogenen Symptomen bei Erwachsenen. Sie widmen sich einem breiten Spektrum von Krankheiten, die die inneren Organe des Körpers betreffen: das Herz, die Lunge, die Leber und den Magen-Darm-Trakt, die Nieren und die Harnwege, das Gehirn, die Wirbelsäule, die Nerven, die Muskeln und die Gelenke.

Die Praxis für Innere Medizin in Hamburg umfasst zudem viele medizinische Spezialgebiete, wie z.B. Endokrinologie, Kardiologie, Gastroenterologie und Immunologie, und unterstützt einen ganzheitlichen und präventiven Ansatz für Ihre gesamte Gesundheit. Ihr:e Internist:in kann nicht-chirurgische Behandlungen für Ihre Symptome anbieten und moderne Diagnostik anwenden, um die tieferen Ursachen zu verstehen und zu beheben.

Obwohl einige Krankheiten speziell einzelne Organe betreffen, können viele häufig vorkommende Krankheiten, wie Arteriosklerose, Diabetes, Bluthochdruck und Krebs, mehrere innere Organe des Körpers gleichzeitig betreffen. Ihr:e Internist:in ist darauf spezialisiert, dieses breite Spektrum an akuten, chronischen und multiplen Krankheiten zu erkennen und zu behandeln.

Was passiert bei einem Termin mit meinem Arzt oder meiner Ärztin für Innere Medizin in Hamburg?

Bei Ihrem Erstbesuch kann eine:n Internist:in Sie durch den Diagnoseprozess führen und Ihne dabei helfen, die Behandlung zu bekommen, die Sie für Ihre Symptome oder eine akute Erkrankung und die zugrunde liegende Ursache brauchen. Auch bei einem Risiko für bestimmte Krankheiten aufgrund Ihrer Vorgeschichte oder bestimmter Lebensgewohnheiten betreut Sie Ihr:e Fachärzt:in für Innere Medizin Hamburg. Ein persönlicher Präventionsplan hilft, dabei, (chronische) Erkrankungen und die Entwicklung von Symptomen in Zukunft effektiv zu verhindern.

Ihr:e Internist:in setzt mit dir langfristige Gesundheitsziele fest

Ganzkörperliche Gesundheit passiert nicht von heute auf morgen. Deshalb baut Ihr:e Ärzt:in der Inneren Medizin Hamburg eine dauerhafte Beziehung zu Ihnen auf und nimmt sich Zeit, um Ihre medizinische und familiäre Vorgeschichte kennenzulernen. Eine solche langfristige Arzt-Patienten-Beziehung ist ideal für die Früherkennung und Behandlung von Gesundheitsproblemen. Patient:innen, die regelmäßig zu ihrem Internisten oder ihrer Internistin gehen, haben zudem bessere Voraussetzungen, um:

 • Chronische Krankheiten in den Griff zu bekommen
 • Eine lebensrettende Behandlung zu erhalten, wenn eine Krankheit frühzeitig diagnostiziert wird
 • Ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern

Beispiel: Wenn bei Ihnen Typ-2-Diabetes diagnostiziert wird, kann Ihr:e Internist:in einen individuellen Behandlungsplan erstellen, der eine Gewichtsabnahme sowie eine Änderung der Ernährung und des Lebensstils beinhaltet. Gemeinsam können Sie umsetzbare und erreichbare Ziele festlegen. Wenn Sie jemanden haben, dem Sie vertrauen und der Sie langfristig unterstützt, werden Sie die nötige Motivation haben, um an Ihrer Gesundheit zu arbeiten.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.