Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

  • kontaktovanie dotknutých osôb
  • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
  • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Moderne
Gesundheit
Für Alle.

Eterno verspricht ärztliche Versorgung auf einem völlig neuen Niveau: zeitgemäß, digital – und immer mit einem ganzheitlichen Blick auf deine Gesundheit. Ganz gleich, ob du gesetzlich oder privat versichert bist. Erlebe schon heute die Medizin der Zukunft – vom Hausarzttermin bis zur fachärztlichen Behandlung.

Angebotene Fachbereiche
der Ärzt:innen

In den unabhängigen Praxen bei Eterno beraten und behandeln dich die unterschiedlichsten Spezialisten und Spezialistinnen – von der gesundheitlichen Grundversorgung bis hin zum medizinischen Fachgebiet.
Aktuell sind das die angebotenen Leistungen:

Unsere Standorte

Deine Arzttermine, Gesundheitsberatungen und Behandlungen finden an all unseren Standorten in modernsten Räumlichkeiten statt. Mit ihrer von der Natur inspirierten Innenarchitektur und der zeitgemäßen Ausstattung tragen sie ihren Teil dazu bei, dein Wohlergehen in den Fokus zu rücken und deine Genesung zu unterstützen.

Hamburg

Bleichenbrücke 10,
20354 Hamburg

Im Herzen der Hamburger Innenstadt, zwischen dem Jungfernstieg, dem Rathaus und dem Axel-Springer-Platz liegt unser erster Standort mit 1.500 Quadratmetern Fläche. In der zweiten Etage des Kaufmannshaus findest du Arztpraxen von der Hausärztin bis zum Orthopäd:in. Neben den zahlreichen Behandlungsräumen findest du in unserem Hub die gemütliche Sobar, den großzügigen Retail- sowie einen Yoga & Fitness-Bereich, die zum Verweilen einladen.

Frankfurt

Bockenheimer Landstraße 33,
60325 Frankfurt am Main

Im charmanten Stadtteil Westend in Frankfurt erstreckt sich unser Standort über zwei stilvolle Etagen. Im Erdgeschoss und auf der 5. Etage des renommierten Windows-Gebäudes erwartet dich eine moderne und einladende Arztpraxis, die eine breite Palette medizinischer Fachgebiete abdeckt – von Hausärzten bis hin zu Gynäkologinnen, findest du eine Vielzahl an verschiedenen Fachbereichen.

Berlin

Schicklerstraße 5,
10179 Berlin

In Berlin findest du uns im 1. Stock des Beam-Gebäudes, am Eingang zu Berlin’s historischer Mitte im Klosterviertel.

Ärzte und Ärztinnen fürs Gesundheitliche.
Eterno fürs Ganzheitliche.

Die unabhängigen Partner von Eterno gehen auf deine individuellen Gesundheitsbedürfnisse ein. Sie nehmen sich Zeit, dich kennenzulernen und helfen dir, dein körperliches und geistiges Wohlbefinden ganzheitlich zu verbessern – von der Prävention bis zur vollständigen Genesung.

Alles für dein Wohlbefinden:

Moderne präventive Medizin bei unseren Partner Praxen
Digitale Patientenakten
Praxen für gesetzlich & privat Versicherte
Einfache & schnelle Terminbuchungen
Unkomplizierte Video-Behandlungen
Wohlfühlangebote: Fitness, Yoga & mehr (unabhängig von ärztlichen/therapeutischen Leistungen unser Partner Praxen)
Healthy Café für angenehme Wartezeiten
Außergewöhnliches Design – Stichwort: Healing Architecture

Praktizieren Sie
moderne Medizin.
Werden Sie Teil von Eterno.

Werden Sie Teil des Eterno Netzwerks von selbstständigen Ärzt:innen, Therapeut:innen und Coaches und entdecken Sie, wie einfach und
effizient die eigene Praxis sein kann. Wir kümmern uns um Ihre Verwaltung,
Ihr Patientenmanagement und die Digitalisierung.
Ziehen Sie jetzt in Ihre voll ausgestattete Praxis!

Jasmin PG
"Die Praxis ist sehr modern und mal was ganz anderes. Ich habe noch nie so kurze Wartezeiten gehabt."

C Bartels
"Tolle Arztpraxis, moderne Einrichtung und ein sehr freundlicher und einladender Empfang im Allgemeinen."

AI ALL
"Tolle Einrichtung mit Wow Effekt!! Äußerst freundliches- kompetentes Empfangsteam! Tolle Ärzte. Moderne Räume!"