Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Orthopädie

Prävention, Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Behandlung von:

 • Achillessehnenverletzungen
 • Arthrose 
 • Bänderverletzungen
 • Fersensporn
 • Frozen Shoulder
 • Fuß- und Zehenfehlstellungen
 • Hüftdysplasie
 • Impingement Syndrom
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Kalkschulter
 • Läuferknie
 • Muskelverhärtung
 • Muskelverletzung
 • Nackenschmerzen
 • Osteoporose
 • Rückenschmerzen
 • Schleimbeutelentzündungen
 • Spannungskopfschmerzen
 • Sportverletzungen
 • Tennis- und Golferellenbogen

Die Praxis bietet:

 • Extrakorporale Stoßwellentherapie
 • Akupunktur 
 • Fokussierte Magnetfeldtherapie
 • Kinesiotaping
 • Mesotherapie
 • Hyaluronsäure Behandlung
 • ACP-Therapie
 • Ultraschalluntersuchung 
 • Gang- und Standanalyse 
 • Beratung und Verordnung von Einlagen
 • Nachsorge und Rehabilitation

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. univ. Markus Philipp Corterier
Dr. med. univ. Markus Philipp Corterier
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Arztprofil ansehen
Reinhard Bruhn
Reinhard Bruhn
Facharzt für Orthopädie
Arztprofil ansehen

Schmerzfrei bewegen dank moderner Diagnostik und Behandlung bei der Orthopädie Hamburg

Gesunde Knochen, Gelenke, Bänder, Sehnen und Muskeln sind jeden Tag und bei jeder Bewegung essenziell. Abnutzungserscheinungen durch tägliche Aktivitäten, Sportverletzungen, Unfälle, aber auch Alterung und angeborene Faktoren können Schmerzen und Beschwerden verursachen, die ärztliche Hilfe erfordern. 

Orthopäden und Orthopädinnen der Orthopädie Hamburg sind auf die Diagnose und Behandlung von Knochen- und Muskelfunktionsstörungen spezialisiert. Sie helfen Ihnen, den Bewegungsradius zu verbessern, Verletzungen oder Erkrankungen zu behandeln und zu verhindern, und koordinieren die Nachsorge und Pflege.

Die Orthopädie in Hamburg: Spezialist:innen, die Ihnen helfen, Schmerzen zu lindern, verhindern oder beseitigen

Haben Sie täglich anhaltende Knie- oder Rückenschmerzen? Fühlen Sie sich in Ihrer Bewegung eingeschränkt, nachdem Sie geschlafen oder lange Zeit gesessen haben? Haben Sie eine Verletzung, die einfach nicht zu heilen scheint? Dies sind einige der häufigsten Gründe, warum Menschen die Orthopädie Hamburg besuchen:

 • Knieschmerzen
 • Hüftschmerzen
 • Schulter-, Ellenbogen-, Handgelenks- oder Handschmerzen
 • Sprunggelenks- oder Fußschmerzen
 • Rücken- oder Nackenschmerzen

Egal ob Ihre Schmerzen dumpf oder stechend, chronisch oder akut sind, Ihr:e Orthopäd:in in der Praxis für Orthopädie Hamburg kann Ihnen helfen. Als Patient:in werden Ihre individuellen Gesundheitsfragen bei uns genau und ganzheitlich betrachtet. Das bedeutet, dass ein Symptom nicht isoliert behandelt wird, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Symptomen und individuellen Einflussfaktoren. Ihr:e Behandler:in der Praxis für Orthopädie in Hamburg untersucht dich so umfassend wie möglich, um so eine exakte Diagnose und deren Ursachen zu ermitteln und Ihnen die bestmögliche präventive Beratung und Therapie anzubieten. Das Ziel? Eine verbesserte Funktion und Mobilität, weniger Schmerzen und eine höhere Lebensqualität.

Mobilität zurückgewinnen: Das machen Fachärzt:innen der Orthopädie in Hamburg

Die Orthopädie ist ein Fachbereich der Medizin, der sich mit Erkrankungen des Bewegungsapparats sowie den Erhalt der Muskel- und Gelenkfunktion. Knochenbrüche, Kompressionsfrakturen, Stressfrakturen, Verrenkungen, Muskelverletzungen und Sehnenrisse sind häufige Gründe für einen Besuch bei Eterno Orthopädie Hamburg. Ärzt:innen der Orthopädie Hamburg sind auf den gesamten Bewegungsapparat spezialisiert, hierzu gehören:

 • Knochen
 • Muskeln
 • Gelenke
 • Sehnen
 • Bänder
 • Nerven
 • Knorpel und anderes Bindegewebe

Sie könnenaber auch mit unseren Orthopäd:innen daran arbeiten, zukünftigen Verletzungen vorzubeugen und Ihre (sportliche) Leistung zu steigern.

Orthopädie Hamburg: interdisziplinäre Medizin für ganzkörperliche Kraft und Gesundheit

Ihre Gesundheit gemeinsam mit Ihnen zu optimieren, ist unser Anliegen. Dafür setzen Spezialist:innen der Praxis für Orthopädie Hamburg ihr Fachwissen und ihre Erfahrung ein. Eine patientenorientierte Betreuung und ausführliche Aufklärung helfen dabei.

Orthopäden und Orthopädinnen der Praxis für Orthopädie in Hamburg arbeiten oft als Teil eines größeren orthopädischen Behandlungsteams. Zu diesem Team können gehören:

 • Arzthelfer:innen
 • Krankenpfleger:innen
 • Ergo- und Physiotherapeut:innen
 • Rehabilitationsarzt:innen
 • Fitnesstrainer:innen

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.