Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Allgemeinmedizin

Ansprechpartner für allgemeine Beschwerden, Vorsorge, Screening und Beratung.

Behandlung von:

 • Krebsvorsorgeuntersuchungen
 • Herz-Kreislauf-Untersuchungen
 • Diabetes-Untersuchungen
 • Verschreibung von Medikamenten
 • Schutzimpfungen
 • Ultraschalluntersuchungen
 • Gesundheitsberatung

Die Praxis bietet:

 • Ausführliche Untersuchungen und Gesundheitsberatungen 
 • Primäre Diagnostik und ganzheitliche Behandlungen 
 • Fortschrittliche Testverfahren mit modernen Geräten
 • Langfristige und Familien medizinische Betreuung
 • Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen
 • Impfungen und Reiseberatung

Die unabhängigen Ärzt:innen

Gesundes Vertrauen: Ihre Allgemeinmedizin in Hamburg

Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin helfen Ihnen bei gesundheitlichen Fragen oder Sorgen und bespricht mit Ihnen Ihre Gesundheitsziele. Über akute Behandlungen hinaus nehmen sie sich die Zeit, Ihre medizinische Vorgeschichte, Ihren Lebensstil und genetische Faktoren kennenzulernen, um so die tieferen Ursachen für Ihre Symptome zu ergründen.

Mit Hilfe modernster medizinischer Geräte und Behandlungsansätzen begleiten Ärzt:innen der Allgemeinmedizin in Hamburg Sie auf dem Weg zur langfristigen Gesundheit. Regelmäßige Check-ups und Vorsorgeuntersuchungen helfen Ihnen, Ihre Gesundheit bewusst im Blick zu behalten und gesund zu bleiben.

Allgemeinmedizin Hamburg: Hier sind Sie Mensch

Sie gibt es nur einmal. Das heißt: Sie sind ein komplexes Individuum mit einzigartigen Bedürfnissen. Wenn es darum geht, sich um Ihre  Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu kümmern, braucen Sie also eine:n Hausärzt:in Ihres Vertrauens, die oder der Sie von Kopf bis Fuß betreuen und behandeln kann. Jemand, der Ihre gesundheitliche Vorgeschichte, Ihre Gesundheitsziele und Ihre Beschwerden oder Sorgen versteht, und Ihnen hilft, heute und auch in Zukunft fit und gesund zu bleiben.

In der Abteilung Allgemeinmedizin Hamburg arbeiten Ärzt:innen, die nicht nur Ihre Symptome behandeln, sondern Ihnen eine umfassende Betreuung bieten. Diese reicht von Krankheitsvorbeugung und Vorsorgeuntersuchungen, Diagnose und Behandlung von Krankheiten, Aufklärung über Präventions- und Therapiemöglichkeiten, Versorgung von Verletzungen und Beratung bis hin zur Koordination Ihrer gesamten Gesundheitsversorgung.

Die Praxis für Allgemeinmedizin in Hamburg ist also Ihre erste Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Anliegen und Fragen. Hier haben Sie schnellen Zugang zu modernster medizinischer Versorgung – auf Augenhöhe. Denn bei uns bedeutet der Gang zum Hausarzt: ganzheitliche medizinische Versorgung durch eine:n Ärzt:in, die oder der Sie kennt und einen Großteil Ihrer persönlichen Gesundheitsbedürfnisse erfüllt. Sie bauen eine langfristige Beziehung zu Ihnen auf und sorgen gemeinsam mit Ihnen dafür, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben.

Gesundheitsdienstleistungen der Allgemeinmedizin Hamburg

Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin kann viele verschiedene Diagnosen, Behandlungen und Verfahren durchführen – ob präventiv oder akut.

Prävention

Ein Teil der Allgemeinmedizin Hamburg konzentriert sich auf Wohlbefinden und Prävention. Damit Sie gesund bleiben und keine Krankheiten bekommst, wird Ihr:e Ärzt:in:

 • Einen genauen Blick auf Ihre Krankengeschichte werfen, um festzustellen, welche Risikofaktoren vorliegen könnten
 • Impfungen anbieten, damit Sie sich nicht anstecken
 • Vorsorgeuntersuchungen durchführen, um Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen
 • Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihren Lebensstil ändern können, um Krankheiten auch in Zukunft vorzubeugen.

Akutversorgung

Ein weiterer Teil der Allgemeinmedizin Hamburg ist die Akutversorgung. Dabei handelt es sich um Probleme oder Verletzungen, die plötzlich auftreten können und normalerweise keine langfristigen Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Nehmen wir an, Sie haben sich beim Fußballspielen das Knie verdreht. Oder vielleicht ist ein Husten oder eine Erkältung besonders hartnäckig. Für die Behandlung solcher Probleme ist die Allgemeinmedizin in Hamburg die richtige Anlaufstelle.

Auch bei der Behandlung chronischer Erkrankungen wie Diabetes oder Asthma ist die Allgemeinmedizin Hamburg der richtige Ort, um Sie zu unterstützen. Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt kann Ihren Gesundheitszustand über einen längeren Zeitraum regelmäßig überprüfen. So werden Veränderungen in Ihre Krankheitsbild nicht übersehen und Sie erfahren rechtzeitig, ob es ratsam ist, eine:n Spezialist:in aufzusuchen.

Außerdem kennt Ihr:e Allgemeinmediziner:in oft die Faktoren in Ihrer Umgebung, die sich auf Ihre Gesundheit auswirken können. Zum Beispiel Krankheiten, die in der Schule Ihrer Kinder grassieren, oder wenn die Zahl der Grippefälle in Ihrer Gegend ansteigt.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.