Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Urologie

Fürsorge bei Erkrankungen der Nieren, Harnwege und männlichen Geschlechtsorgane.

Behandlung von:

 • Andrologische Störungen
 • Erektile Dysfunktion
 • Harnwegsinfektion
 • Hypogonadismus
 • Inkontinenz
 • Niedriges Testosteron
 • Nierensteine
 • Peyronie-Krankheit
 • Schmerzen im Beckenbereich
 • Sexuell übertragbare Krankheiten
 • Übermäßiges Schwitzen
 • Unfruchtbarkeit
 • Urologische Tumore und Krebserkrankungen
 • Vergrößerte Vorsteherdrüse

Die Praxis bietet:

 • Vorsorge und Früherkennung
 • Fortschrittliche Diagnostik
 • Ultraschalluntersuchungen 
 • Andrologie einschließlich Fruchtbarkeitsuntersuchung  
 • Behandlung des männlichen Urogenitaltrakts
 • Behandlung der weiblichen Harnorgane
 • Familienplanung und Sexualberatung 
 • Vasektomie und (Re-)Fertilisierung 
 • Ernährungsberatung

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Marian Howaldt
Dr. med. Marian Howaldt
URO Hamburg
Facharzt für Urologie
Arztprofil ansehen

Zeitgemäße urologische Gesundheitsvorsorge in der Praxis für Urologie Hamburg

Ihre Ernährung, aber auch Stress und Ängste können sich erheblich auf Ihre urologische und sexuelle Gesundheit sowie Ihre Fruchtbarkeit auswirken. Mit einem integrativen Ansatz behandeln Urolog:innen in der Praxis für Urologie Hamburg Probleme von Erektionsstörungen bis hin zu Harnwegsinfektionen und berücksichtigen dabei auch, wie Ihr Lebensstil diese Probleme beeinflusst.

Mit fortschrittlicher Diagnostik und ganzheitlicher Behandlung helfen sie, akute und chronische urologische Funktionsstörungen zu behandeln und Grunderkrankungen zu diagnostizieren. Ihr:e Urolog:in kann Sie auch mit fachkundigem Rat zur Familienplanung, Fruchtbarkeits Fragen und sexueller Gesundheit unterstützen.

Urologie in Hamburg: Männer*ding? Menschending.

Die Urologie ist das Fachgebiet der Medizin, das sich mit Erkrankungen und Störungen des Harntrakts befasst. In der Praxis für Urologie Hamburg erwarten Sie Fachärzt:innen, die sich auf die Behandlung von Beschwerden, Symptomen und Krankheiten der Harnorgane spezialisiert haben, einschließlich der Harnwege, des Urogenitalsystems und der Fortpflanzungsorgane. Die Urologie betrifft also nicht, wie oft angenommen wird, nur Männer*. Die Aufrechterhaltung der urologischen Gesundheit ist für Menschen aller Geschlechter wichtig, denn sie deckt einen Großteil unserer Körperfunktionen ab.

Durch präventive Maßnahmen hilft Ihnen Ihr:e Urolog:in, das Risiko für urologische Krankheiten zu minimieren. Zudem sind die Urolog:innen bei der Urologie Hamburg für die Behandlung von häufigen Krankheiten wie Nierensteine, Harnwegsinfektionen, Prostatakrebs und sexuelle Funktionsstörungen zuständig. Bei Bedarf führen Urolog:innen in der Praxis für Urologie in Hamburg auch Operationen durch, um Krebs oder eine Verstopfung der Harnwege zu entfernen.

Unter anderem bei folgenden Problemen werden Sie bei den Spezialist:innen fachkundig betreut:

 • Beschwerden des männlichen Urogenitaltrakts, die zum Beispiel Penis, Prostata, Hoden, Nebenhoden und Samenbläschen betreffen
 • Inkontinenz nach der Schwangerschaft und Beckenorganprolaps (wenn ein Organ wie Gebärmutter oder Blase nach unten sinkt oder in die Vagina hinein- oder herausgedrückt wird)
 • Harnwegsprobleme bei Kindern, wie Bettnässen

Auch Unfruchtbarkeit bei Männern* ist ein urologisches Problem oder eine urologische Krankheit. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, wenn Sie und Ihr:e Partner:in Probleme mit der Befruchtung haben, um die Ursache zu ergründen. Sie sollten ebenso mit Ihrer oder Ihrem Urolog:in sprechen, wenn Sie eine Vasektomie in Betracht ziehen, um zukünftige Schwangerschaften zu verhindern.

Neben Diagnostik und Behandlung des Harnsystems sind Spezialist:innen der Urologie Hamburg auch in Innerer Medizin, Pädiatrie, Gynäkologie und anderen medizinischen Fachgebieten ausgebildet.

Wann sollten Sie eine Praxis für Urologie in Hamburg aufsuchen?

Die sieben häufigste Erkrankungen, die Urolog:innen in der Praxis für Urologie Hamburg behandeln, sind  Harninkontinenz, Nierensteine, Harnwegsinfektionen, Prostatakrebs, eine vergrößerte Prostata, Erektionsstörungen und Fruchtbarkeitsprobleme. Typische Symptome sind:

 • Blut im Urin
 • Verlust der Kontrolle über die Blase
 • Schmerzen beim Pinkeln
 • Schmerzen im unteren Rücken, Bauch oder in der Leiste (was auf Nierensteine hindeuten kann)
 • Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen oder zu halten
 • Vergrößerte Prostata

Treten bei Ihnen Symptome auf? Wenn Sie vermuten, dass Sie eins dieser urologischen Probleme haben, oder wenn Sie andere Symptome haben, die Sie beunruhigen, sollten Sie einen Termin in der Praxis für Urologie Hamburg vereinbaren. Diese Probleme erfordern genaue und moderne Diagnostik, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Diagnose und Behandlung bekommen. Ihr:e Urolog:in nimmt sich die Zeit, die Symptome zu verstehen und bespricht mit Ihnen die nächsten Schritte zu einer besseren Gesundheit.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.