Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Max Wächtler

Dr. med. Max Wächtler

Facharzt für Dermatologie

Behandlung, Vor- und Nachsorge akuter sowie chronischer Erkrankungen der Haut

Herzlich Willkommen!

Liebe Patientinnen und Patienten,

ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich sehr, Sie in meiner hautfachärztlichen Privatpraxis begrüßen zu dürfen. Mein Ziel ist, Ihnen eine dermatologische Behandlung und Betreuung auf allerhöchstem medizinischem und ästhetischem Niveau in der Innenstadt meiner Heimatstadt Hamburg anzubieten.

Öffnungszeiten

Montag 08:00 - 12:00 Uhr

Dienstag & Donnerstag 08:00 - 17:30 Uhr

Mittwoch & Freitag 08:00 - 14:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Über 

Dr. med. Max Wächtler

Über 

 • Private Krankenversicherung und Selbstzahler
 • Ambulante Operationen
 • Hautkrebsvorsorge mit Videodermatoskopie
 • Medizinische und ästhetische Dermatochirurgie
 • 01.04.2021 – 30.06.2023 Praxis Dr. med. M. Kießling, Hamburg
 • 01.11.2021 - 30.06.2022 Praxis Dr. med. S. Steinkraus, Hamburg
 • 15.04.2019 - 31.03.2021 Hautarzt- und Laserzentrum Hannover
 • Seit 2018 Facharzt für Dermatologie und Venerologie
 • 01.07.2017 - 28.02.2019 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
 • 01.02.2016 - 30.06.2017 Krankenhaus Tabea Hamburg
 • 01.06.2013 - 31.01.2016 DERMATOLOGIKUM Hamburg
 • 2006-2012 Studium der Humanmedizin in Dresden und Lübeck

Über 

Allgemeine Dermatologie

Dermatologische Untersuchung und Behandlung von Hautveränderungen

Hautkrebsvorsorge mit Videodermatoskopie

Früherkennung von Hautkrebs und Hauttumoren

Dermatologische Operationen

Die Haut stellt das größte Organ des menschlichen Körpers dar und bedarf daher einer sorgfältigen und genauen Untersuchung. Durch erhöhte Sonnenbelastung und zunehmendes Alter nimmt die Anzahl an UV-Schäden der Haut stetig zu. Hautkrebs zählt bereits jetzt zu den häufigsten Tumorerkrankungen und wird an Bedeutung stark zunehmen. Hierbei unterscheidet man verschiedene Hautkrebsarten (laienhaft: „weißer“ und „schwarzer“ Hautkrebs), wobei der Diagnosezeitpunkt das wichtigste Kriterium darstellt. Ich lege viel Wert auf eine sorgfältige Hautkrebsvorsorge (Hautkrebsscreening) mit Videodermatoskopie, um Hautschäden frühestmöglich zu entdecken und zu therapieren.

Aufgrund meiner operativen Erfahrung können auch umfangreichere Operationen, für die sonst ein mehrtägiger Aufenthalt im Krankenhaus notwendig wäre, angenehm und sicher ambulant in meiner Hautarztpraxis durchgeführt werden. Viele Hauttumore sind im Gesicht lokalisiert und können unter höchsten ästhetischen Anforderungen von mir operativ entfernt werden.

Im Bereich der ästhetischen Dermatologie stehe ich für nachhaltig schöne und natürliche Ergebnisse. Ich lege viel Wert auf eine für Sie und Ihre Bedürfnisse individuell angepasste Beratung und Aufklärung. Eine ehrliche Einschätzung und Beratung stellen für mich immer die Grundlage jeder dermatologischen und ästhetischen Behandlung dar. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen und Ihre natürliche Schönheit optimiert wird. Eine ästhetische Behandlung sollte immer das Ziel haben, Sie frischer, erholter und jünger aussehen zu lassen, ohne Ihr äußeres Erscheinungsbild einem Trend folgend zu verändern.

Ich würde mich sehr freuen, Sie bei Ihren hautärztlichen und ästhetischen Anliegen in meiner Hautarztpraxis begrüßen zu dürfen. Meine dermatologische, operative und ästhetische Expertise möchte ich in vollem Umfang in unseren gemeinsamen Behandlungsweg einbringen und Ihnen mit offener und verständlicher Kommunikation auf Augenhöhe begegnen.

Kontaktieren Sie uns gerne, um einen Beratungs- oder Behandlungstermin zu vereinbaren. Ich würde mich freuen, Sie persönlich in meiner Hautarztpraxis kennenlernen zu dürfen.

Ihr Dr. Max Wächtler