Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dermatologie

Behandlung, Vor- und Nachsorge akuter sowie chronischer Erkrankungen der Haut.

Behandlung von:

 • Akne
 • Allergie
 • Altersflecken
 • Ekzem
 • Fieberbläschen
 • Gürtelrose
 • Haarausfall (Alopezie)
 • Hautentzündungen und -reizungen
 • Hirsutismus
 • Ichthyose
 • Karzinom und Melanom
 • Kontaktdermatitis
 • Melasma
 • Nesselsucht
 • Neurodermitis
 • Rosazea
 • Schuppenflechte
 • Sexuell übertragbare Infektionen
 • Sonnenschäden
 • Trockene Haut
 • Vitiligo
 • Warzen
 • Zellulitis

Die Praxis bietet:

 • Allgemeine Dermatologie
 • Dermatologische Untersuchung und Behandlung von Hautveränderungen
 • Hautkrebsvorsorge mit Videodermatoskopie
 • Früherkennung von Hautkrebs und Hauttumoren
 • Behandlung von Akne und Rosazea
 • Dermatologische Operationen (ambulante Operationen)
 • Pflege, Therapie und Rehabilitation von Hautkrankheiten
 • Vorsorgeuntersuchungen, Beratung und präventive Checks
 • Besenreiser Behandlungen
 • Narbenbehandlungen
 • Ästhetische Behandlungen mit Hyaluronsäure und Botox
 • Anti-Aging Behandlungen

Die unabhängigen Ärzt:innen

Von innen aus gesunde Haut: Dermatologie Hamburg

Sind Sie unglücklich mit Ihrer Haut? Ekzeme, trockene Haut, Akne und andere Hautkrankheiten können sich stark darauf auswirken, wie Sie sich jeden Tag fühent, sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene. Die holistische Hautpflege in der Dermatologie in Hamburg umfasst mehr als nur die Physiologie und Immunologie der Haut: Sie bezieht sich auf Sie als Ganzes Individuum.

Die Dermatolog:innen bieten eine tiefgreifende Behandlung von Hautproblemen an und berücksichtigen dabei Umwelt- und Ernährungsfaktoren, das Mikrobiom und die Funktion des Darms sowie Ihre Vorgeschichte in Bezug auf die Belastung durch Chemikalien, Infektionen und Stress. Ernährungsumstellung und Nahrungsergänzung sind Beispiele für nicht-invasive Methoden, die Ihnen auf dem Weg zu einer gesunden, klaren Haut helfen können.

Die Hamburg Dermatologie: Individuell, integrativ, wirksam

Hautärzt:innen der Dermatologie in Hamburg bieten umfassende und moderne Behandlungen an, die den tieferen Ursachen Ihrer Hautprobleme auf den Grund gehen. Dabei wird konventionelle Dermatologie ergänzt durch Komplementär- und Alternativmedizin und die neuesten Forschungsergebnisse, um Hauterkrankungen mithilfe der Erkenntnisse verschiedener Fachbereiche effektiv und ganzheitlich zu behandeln.

 • Während der Erstberatung wird Ihr:e Behandler:in in der Praxis für Dermatologie in Hamburg eine detaillierte Beurteilung Ihrer Hautgesundheit vornehmen und die Auslöser für dein Hautproblem ermitteln. Auf Basis dieser Informationen erhalten Sie in der Eterno Dermatologie Hamburg einen maßgeschneiderten Behandlungsplan, der sowohl Symptome als auch Ursachen berücksichtigt. 

 • Ein ausführliches Beratungsgespräch hilft Ihre:r Dermatolog:in, das ganze Ausmaß Ihres Hautproblems zu erfassen. Er oder sie nimmt sich Zeit, Ihre Geschichte über  Haut und  Sorgen anzuhören und Ihnen ein tieferes Verständnis für die Symptome und deren Auswirkungen auf Ihre Gesundheit zu vermitteln.

 • Das längere Gespräch ist auch notwendig, damit Ihr:e Hautärzt:in der Dermatologie in Hamburg eventuelle Begleiterkrankungen erkennen oder berücksichtigen kann. Diese treten oft zusammen mit chronischen Hauterkrankungen auf und müssen für eine wirksame Behandlung mit einbezogen werden.

Ein Ganzkörper-Ansatz ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale der ganzheitlichen Hautbehandlungen von der Dermatologie Hamburg. Denn bei uns steht nicht nur Ihre Haut, sondern Ihre gesamte Gesundheit und Lebensführung im Mittelpunkt eines individuellen Behandlungsplans.

Wie innen so außen: Wissen, was Ihrer Haut guttut

Bei der Dermatologie Hamburg betonen wir gerne, dass auch Sie Ihr eigener Hauttherapeut sind. Schließlich haben Ihre Alltagsentscheidungen einen großen Einfluss auf Ihr Aussehen. Schlafmangel, Stress, Sonnenbrand, Rauchen, Alkohol und Zucker sind alles Einflüsse, die wir am nächsten Morgen sofort im Spiegel sehen – sie springen uns buchstäblich ins Gesicht.

Aufklärung ist daher ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Hautbehandlungen der Dermatologie in Hamburg. Ihr:e Dermatolog:in hilft Ihnen, sich Ihrer Stressoren bewusst zu werden und die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, um Ihre Symptome oder Hauterkrankung und alle damit verbundenen Probleme und Risiken besser zu bewältigen.

Mit der richtigen Hautpflege und einer vollwertigen, abwechslungsreichen Ernährung – voller gesunden und vielfältigen Mikronährstoffen – können Sie selbst Hautschäden und Hautalterung entgegenwirken. Die Redewendung "Wie innen, so außen" (und umgekehrt), gilt definitiv auch in Bezug auf Ihre Haut.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.