Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Herakles Therapiezentrum Hamburg GmbH

Herakles Therapiezentrum Hamburg GmbH

Physiotherapie, Trainingstherapie

Therapie muskuloskelettaler Einschränkungen, Schmerzlinderung und OP-Nachsorge

Herzlich Willkommen!

Erleben Sie Physiotherapie, Krankengymnastik, Manuelle Therapie und Trainingstherapie auf höchstem Niveau und immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand in Hamburg Innenstadt. Wir behandeln Sie sowohl im Rahmen Ihrer gesetzlichen als auch privaten Krankenversicherung.

Öffnungszeiten

Montag - Freitag 07:00 - 20:00

Über 

Herakles Therapiezentrum Hamburg GmbH

Über 

 • Krankengymnastik
 • Manuelle Therapie
 • Medizinische Trainingstherapie (MTT)
 • Sportphysiotherapie
 • Massagen
 • Regeneration
 • Rückenkurs

Über 

Krankengymnastik

Wir sind ein dynamisches Team aus Physiotherapeuten mit wissenschaftlichem Hintergrund. Wir stehen für Evidence-based Practice in der Krankengymnastik. Eine hohe Behandlungsqualität und Kundenzufriedenheit stehen für uns an erster Stelle. Wir achten stets darauf, dass Sie keine Therapeutenwechsel im Verlauf Ihrer Therapie bei uns haben. Im Anschluss an Ihre Krankengymnastik bei uns empfehlen wir Ihnen, weiterhin aktiv zu bleiben. Eine exzellente Möglichkeit hierfür stellt unser Rückenkurs dar. Krankengymnastik orientiert sich an den Befund Ergebnissen, welche wir zu Beginn jeder Behandlung erheben. Mit Krankengymnastik lassen sich Diagnosen wie beispielsweise Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule behandeln. Auch nach Operationen oder akuten Verletzungen ist Krankengymnastik eine gute Möglichkeit, schnell wieder fit zu werden.

Manuelle Therapie

Sie haben ein Rezept von Ihrem Arzt für manuelle Therapie bekommen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Im Rahmen von Manuelle Therapie behandeln wir in Hamburg Innenstadt sämtliche orthopädische Diagnosen. Wir sind ein Team aus Manualtherapeuten mit wissenschaftlichem Hintergrund. Ein einheitlich hoher Standard in unserer Therapie ist uns zudem sehr wichtig. Manuelle Therapie ist ein Behandlungsansatz, bei dem der Bewegungsapparat auf Funktionsstörungen untersucht und behandelt wird. Mit speziellen Mobilisationstechniken werden Schmerzen gelindert und Bewegungsstörungen beseitigt. Im Rahmen von Manueller Therapie behandeln wir sämtliche orthopädische Diagnosen.

Medizinische Trainingstherapie (MTT)

Unsere Medizinische Trainingstherapie umfasst: D1 Heilmittelkombination nach ärztlicher Verordnung, Krankengymnastik am Gerät nach ärztlicher Verordnung (KGG) sowie Gerätetraining für Selbstzahler. Zu Beginn Ihres Trainings führen wir eine ausführliche Untersuchung durch. Auf Basis der Ergebnisse bekommen Sie einen individuellen Trainingsplan. Sie werden bei jeder Trainingseinheit von einem Physiotherapeuten begleitet und Ihr Trainingsplan wird regelmäßig von uns kontrolliert und angepasst. Im Rahmen Ihrer medizinischen Trainingstherapie bei uns in Hamburg Innenstadt wollen wir Ihre Beweglichkeit verbessern, Kraft, Ausdauer und Koordination steigern und so Ihre Schmerzen beseitigen. Wenn Sie gerade operiert wurden oder verletzt waren, schließen wir mit der MTT direkt an Ihre „Reha“ an und stellen so Ihre vollständige Genesung sicher.

Sportphysiotherapie

Sie sind engagierter Freizeit- oder Spitzensportler und auf der Suche nach Sportphysiotherapie in Hamburg? Wir im Herakles Therapiezentrum sorgen mit erfahrenen Sportphysiotherapeuten und exzellenter Ausstattung für Ihre sportliche Leistungsfähigkeit. Wir begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg. Egal ob Prävention, Training oder Rehabilitation - bei uns bekommen Sie eine umfassende Betreuung. Wir betreuen viele Athleten aus dem Bereich CrossFit. Mit den Hamburg Sea Devils haben wir zudem eine Mannschaft der European League of Football in unserer sportphysiotherapeutischen Betreuung in Hamburg.

Massagen

Bei uns finden Sie auch Massagen in Hamburgs Innenstadt. Mit unserem Standort im Zentrum Hamburgs sind wir exzellent zu erreichen. Zudem werden Sie bei Ihren Wellness- oder Sportmassagen von erfahrenen Sportphysiotherapeuten behandelt. Sie sind engagierter Freizeitsportler? Wir bieten Ihnen außerdem moderne Regenerationsmedizin wie Recovery Boots oder Elektro- und Ultraschallbehandlungen. Buchen Sie Ihre Massagen direkt online und ohne Wartezeit oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.

Wo Sie uns finden

Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg, Germany

Bitte wählen Sie Ihr bevorzugtes Verkehrsmittel aus, um die Details der Strecke zu sehen.

Mit den Buslinien 102, 109, 34, 36 & 38 erreichst du die Haltestelle Jungfernstieg, von dem sich unser Hub nur 450 Meter entfernt befindet. Ebenfalls erreichst du mit den Linien 111 & 35 die Haltestelle Stadthausbrücke.

U-Bahn: Die U-Bahn-Stationen Jungfernstieg (U1, U2, U4) und Rathaus (U3) befinden sich in unmittelbarer Nähe unseres Hubs und sind innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichbar. S-Bahn: Mit den S-Bahn-Linien S1, S2, & S3 erreichst du die Stationen Stadthausbrücke und Jungfernstieg von denen du bequem zu Fuß unseren Hub erreichst.

Parkhäuser: In einem Umkreis von 400 Metern befinden sich die Parkhäuser Stadthöfe, Fleethof, Hanseviertel & Stadthausbrücke. Parkplätze: In der Stadt befinden sich einige Parkmöglichkeiten mit einer Höchstparkdauer von 1-2 Stunden. Einige Parkplätze befinden sich direkt vor dem Kaufmannshaus und in den Straßen Große Bleichen, Amelungstraße & Fuhlentwiete.