Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

PD Dr. med. Dimitry Schewel PD Dr. med. Jury Schewel

PD Dr. med. Dimitry Schewel PD Dr. med. Jury Schewel

Fachärzte für Innere Medizin und Kardiologie

Herzlich Willkommen!

Wir, Dimitry und Jury Schewel, heißen Sie herzlich willkommen in unserer Praxis für Kardiologie und Innere Medizin im Herzen Hamburgs.

Öffnungszeiten

Mittwochs 8:00 - 18:00 Uhr

Über 

PD Dr. med. Dimitry Schewel PD Dr. med. Jury Schewel

Über 

PD Dr. med. Dimitry Schewel

 • Private Krankenversicherung / Selbstzahler
 • Erstuntersuchungen / kardiologisches Check-Up / Zweitmeinungen / Videosprechstunde
 • Innovative Diagnostik und moderne interventionelle Therapie 
 • Deutsch/ Englisch/ Russisch 

Beruflicher Werdegang

 • 07/2008 – 01/2016
  Facharztweiterbildung in der Abteilung für Inneren Medizin und Kardiologie in der Asklepios Klinik St.
  Georg Hamburg unter der Leitung von Prof. Dr. med. K.-H. Kuck
 • 02/2018-02/2020 Facharztweiterbildung in der Abteilung für Inneren Medizin und Kardiologie im Katholisches
  Marienkrankenhaus Hamburg unter der Leitung von Prof. Dr. med. U. Schäfer
 • 11/2018-heute Oberarzt in der Abteilung für Inneren Medizin und Kardiologie im Katholisches Marienkrankenhaus
  Hamburg unter

Akademischer Werdegang

 • 10/2001 – 06/2008 Studium der Humanmedizin - Universität Hamburg (UKE)
 • 10/2008 Promotion - „Konventionelle und elektroanatomisch geführte Katheterablation
  ventrikulärer Tachykardien bei arrhythmogener rechtsventrikulärer Kardiomyopathie (ARVC)“
 • 12/2022 Habilitation - „Identifikation von Risikofaktoren in der interventionellen Therapie der hochgradigen
  Aortenklappenstenose“


Über 

PD Dr. med. Jury Schewel

Private Krankenversicherung / Selbstzahler

Erstuntersuchungen / kardiologisches Check-Up / Zweitmeinungen / Videosprechstunde

Innovative Diagnostik und moderne interventionelle Therapie 

Deutsch/ Englisch/ Russisch 

Beruflicher Werdegang

 • 02/2014 – 01/2018 Facharztweiterbildung in der Abteilung für Inneren Medizin und Kardiologie in der Asklepios Klinik St.
  Georg Hamburg unter der Leitung von Prof. Dr. med. K.-H. Kuck
 • 02/2018-02/2020 Facharztweiterbildung in der Abteilung für Inneren Medizin und Kardiologie im Katholisches
  Marienkrankenhaus Hamburg unter der Leitung von Prof. Dr. med. U. Schäfer
 • 11/2021-heute Oberarzt in der Abteilung für Inneren Medizin und Kardiologie im Katholisches Marienkrankenhaus
  Hamburg unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. med. E. Lubos

Akademischer Werdegang

 • 10/2007 – 12/2013 Studium der Humanmedizin - Universität Hamburg (UKE)
 • 12/2014 Promotion - „Transkatheter Aortenklappenimplantation (TAVI): Evaluation invasiver
  Globalparameter und deren prognostische Bedeutung“
 • 10/2022 Habilitation - „Aortenklappenstenose und pulmonale Hypertonie – Differenzierte Diagnostik und Einfluss auf das
  Outcome nach Transkatheter Aortenklappenimplantation“Kardiologische Vorsorgeuntersuchung

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Durch frühzeitige Erkennung können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um das Risiko von Herzproblemen zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern.

Abklärung von Kurzatmigkeit

Kurzatmigkeit, auch als Atemnot oder Dyspnoe bezeichnet, ist ein Zustand, bei dem eine Person Schwierigkeiten beim Atmen hat oder das Gefühl hat, nicht genug Luft zu bekommen. Es kann verschiedene Ursachen haben und in unterschiedlichem Ausmaß auftreten. Ein frühzeitiges Erkennen der Ursache ist wichtig, um eine optimale Behandlung zu garantieren und Spätfolgen zu vermeiden.

Abklärung von wiederholtem Bewustseinsverlusst

Synkopen sind plötzliche, vorübergehende Bewusstseinsverluste, die durch eine vorübergehende Unterbrechung der Blut- und Sauerstoffzufuhr zum Gehirn verursacht werden. Es ist wichtig, eine Synkope abzuklären, da sie ein potenziell ernsthaftes medizinisches Problem darstellen kann. In einigen Fällen kann eine Synkope ein Zeichen für eine lebensbedrohliche Erkrankung sein, wie z. B. einen unerkannten Herzinfarkt oder eine Herzrhythmusstörung.

Erkennung und Behandlung von Herzgefäßerkrankungen

Herzgefäßerkrankungen sind Erkrankungen, die die Blutgefäße des Herzens betreffen. Die Prävention, frühzeitiges Erkennen und Behandlung von Herzgefäßerkrankungen sind von entscheidender Bedeutung, um das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall, plötzlichem Herztod und Herzmuskelschwäche zu reduzieren.

Erkennung und Behandlung von Herzklappenerkrankungen

Herzklappenerkrankungen können die Fähigkeit des Herzens beeinträchtigen, Blut effizient zu pumpen, was zu Symptomen wie Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Schwindel, Brustschmerzen oder Herzrhythmusstörungen führen kann. Die rechtzeitige Diagnose und angemessene Behandlung von Herzklappenerkrankungen sind wichtig, um Komplikationen zu verhindern und die Lebensqualität der betroffenen Person zu verbessern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Praxis in Hamburg.