Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Augenarzt

Die Augenheilkunde ist das medizinische Fachgebiet, das sich mit der Diagnose und Behandlung von Augenerkrankungen und Sehstörungen beschäftigt.

Behandlung von:

 • Glaukombehandlung
 • Netzhautchirurgie
 • Augenlidchirurgie (Blepharoplastik)
 • Pterygium-Entfernung
 • Hornhauttransplantation
 • Trockenes Auge

Die Praxis bietet:

 • Diagnose und Behandlung jeglicher Störungen im Augenbereich
 • Behandlung von Entzündungen der Augenstrukturen
 • Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen
 • Interdisziplinäre Behandlung (Neurologie, innere Medizin etc.)

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Sibylle Kolitsch
Dr. med. Sibylle Kolitsch
Augenarztpraxis Westend
Fachärztin für Augenheilkunde
Arztprofil ansehen

Behandlungsspektrum der Augenheilkunde Frankfurt

Es gibt im Bereich der Augenheilkunde eine breite Vielfalt an Erkrankungen, Entzündungen und Funktionsstörungen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise auf das Sehvermögen auswirken können. Einige der häufigsten Krankheitsbilder, die in der Praxis für Augenheilkunde in Frankfurt behandelt werden, sind:

 • Lasertherapie: Die Lasertherapie in der Augenheilkunde ist ein Verfahren, bei dem ein gebündelter Lichtstrahl verwendet wird, um präzise und minimal-invasive Behandlungen am Auge durchzuführen. Sie wird eingesetzt, um verschiedene Augenerkrankungen wie Netzhautprobleme, Glaukom oder bestimmte Formen der Fehlsichtigkeit zu behandeln.
 • Konjunktivitis (Bindehautentzündung): Fast jeder Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Bindehautentzündung. Diese wird durch Viren, Bakterien, Allergien oder Reizstoffe ausgelöst und kann auch durch einen grippalen Infekt ausgelöst werden. Die Behandlung in der Augenheilkunde Frankfurt richtet sich nach der Ursache und kann beispielsweise antibiotische oder antivirale Augentropfen sowie entzündungshemmende Medikamente umfassen.
 • Diabetische Retinopathie: Diese Erkrankung betrifft die Netzhaut und wird durch Diabetes verursacht. Im Anfangsstadium macht sich diese durch eine verminderte Farbwahrnehmung und eine veränderte Kontrastwahrnehmung bemerkbar. Die Schädigung der kleinen Blutgefäße in der Netzhaut kann zu Sehverlust führen. Die Behandlung umfasst eine gute Blutzuckerkontrolle, Laserbehandlungen oder chirurgische Eingriffe.
 • Katarakt (Grauer Star): Diese Krankheit tritt zumeist im Alter auf. Symptome sind ein verschlechtertes Sehvermögen, so wird die Welt wie durch einen grauen Schleier wahrgenommen. Auch die räumliche Wahrnehmung ist hiervon betroffen. Beim Grauen Star handelt es sich um eine Trübung der Augenlinse, die zu verschwommenem oder unscharfem Sehen führt. Die Behandlung besteht in der Praxis für Augenheilkunde in Frankfurt in der Regel aus einer chirurgischen Entfernung der getrübten Linse und dem Einsatz einer künstlichen Intraokularlinse.
 • Glaukom (Grüner Star): Hierbei kommt es zu einem erhöhten Augeninnendruck, der den Sehnerv schädigen und zu Sehverlust führen kann. Diese Krankheit äußert sich meist durch Augenschmerzen und in einer Rötung des Auges, auch Gesichtsfeld ausfälle können auftreten. Die Behandlung in der Praxis für Augenheilkunde Frankfurt kann medikamentös erfolgen, wobei auch Lasertherapie oder chirurgische Eingriffe möglich sind.

Da den Erkrankungen der Augen sowie der umliegenden Strukturen verschiedene Ursachen zugrunde liegen, arbeiten die Augenärzt:innen der Praxis für Augenheilkunde in Frankfurt stets interdisziplinär. So sind in der Behandlung hier auftretender Krankheitsbilder auch Kenntnisse aus der Praxis für innere Medizin in Frankfurt und der HNO Frankfurt von großer Wichtigkeit. Im Rahmen dieser fachübergreifenden Behandlung stellt die Augenheilkunde Frankfurt einen optimalen Behandlungserfolg sicher.

Behandlung der anatomischen Strukturen des Auges in der Augenheilkunde Frankfurt

Der Sehapparat des Menschen ist ein hochkomplexes Gefüge, welches aus verschiedenen anatomischen Strukturen besteht. Zu den wichtigsten dieser Strukturen gehören die Hornhaut, die Iris, die Linse, die Netzhaut, der Glaskörper, der Sehnerv und die Augenmuskulatur. Hier auftretende Entzündungen, Erkrankungen oder Funktionsstörungen können das Sehvermögen beeinträchtigen und andere Beschwerden verursachen. Die Behandler:innen der Augenheilkunde in Frankfurt helfen dir bei jeglichen, im Zusammenhang mit den anatomischen Strukturen des Auges auftretenden Problemen kompetent weiter.

So werden in der Augenheilkunde Frankfurt beispielsweise Erkrankungen der Hornhaut wie die Keratitis (Entzündung der Hornhaut), Hornhautgeschwüre und Hornhautdystrophien (erbliche Hornhautveränderungen) behandelt. Auch die Linse, welche hinter der Iris liegt und welche dabei hilft, das einfallende Licht auf die Netzhaut zu fokussieren, kann durch verschiedene Störungen beeinträchtigt werden. Neben der Behandlung des Katarakt (Grauen Stars) behandeln die Augenärzt:innen der Augenheilkunde Frankfurt auch die zumeist durch Gewalteinwirkung ausgelöste Linsenluxation, bei der die Linse aus ihrer normalen Position verschoben ist. Dabei kann auch der hinter der Linse liegende Glaskörper, welcher das Auge ausfüllt, und die dahinter liegende Netzhaut von diversen Erkrankungen wie der Retinopathie, der Netzhautablösung oder der Makuladegeneration betroffen sein. Diese werden in der Praxis für Augenheilkunde in Frankfurt durch Laserbehandlungen, eine Vitrektomie (Entfernung des Glaskörpers) oder intravitreale Injektionen von Medikamenten behandelt. Bei Störungen der Augenmuskulatur und Augenbewegung kommen hingegen nicht-chirurgische Therapieansätze wie Brillen oder Kontaktlinsen, Augenmuskeltraining sowie chirurgische Eingriffe zur Korrektur von Fehlstellungen der Augenmuskeln zum Einsatz.

Aufgrund der vielfältigen Erkrankungen, die im Bereich des Auges und der umliegenden Strukturen auftreten können, besteht der erste Schritt in deiner Praxis für Augenheilkunde in Frankfurt immer in einem ausführlichen Gespräch, in dem du deine Beschwerden mitteilen kannst. Bei der Diagnose stehen der Augenheilkunde Frankfurt diverse Möglichkeiten offen –neben einem Sehtest (Visusprüfung) können die Spezialist:innen der Augenheilkunde Frankfurt auch eine Spaltlampenuntersuchung, eine Ultraschalluntersuchung, eine Angiographie, eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) durchführen.

Brauchst Du Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort kannst Du ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecke die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklärst du dich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.