Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Augenarzt

Die Augenheilkunde ist das medizinische Fachgebiet, das sich mit der Diagnose und Behandlung von Augenerkrankungen und Sehstörungen beschäftigt.

Behandlung von:

 • Glaukombehandlung
 • Netzhautchirurgie
 • Augenlidchirurgie (Blepharoplastik)
 • Pterygium-Entfernung
 • Hornhauttransplantation
 • Trockenes Auge

Die Praxis bietet:

 • Diagnose und Behandlung jeglicher Störungen im Augenbereich
 • Behandlung von Entzündungen der Augenstrukturen
 • Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen
 • Interdisziplinäre Behandlung (Neurologie, innere Medizin etc.)

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Sibylle Kolitsch
Dr. med. Sibylle Kolitsch
Augenarztpraxis Westend
Fachärztin für Augenheilkunde
Arztprofil ansehen

Augenarzt Frankfurt: Behandlung von Augenproblemen

Das Fachgebiet der Augenheilkunde beschäftigt sich mit der Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Erkrankungen, Verletzungen und Funktionsstörungen des Auges. Ihr Augenarzt in Frankfurt ist bei Augenproblemen demnach Ihre erste Anlaufstelle. Die Spezialist:innen der Augenarztpraxis in Frankfurt behandeln Sie nicht nur bei Einschränkungen des Sehvermögens, sondern auch bei jeglichen Entzündungen der angrenzenden Augenstrukturen. Auch wird Ihnen hier bei der Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen zur Korrektur von Sehfehlern geholfen.

Behandlung der anatomischen Strukturen des Auges in dem Augenzentrum Frankfurt

Es gibt im Bereich der Augenheilkunde (Ophthalmologie) eine breite Vielfalt an Erkrankungen, Entzündungen und Funktionsstörungen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise auf das Sehvermögen auswirken können. Einige der häufigsten Krankheitsbilder, die bei Ihrem Augenarzt in Frankfurt behandelt werden, sind: 

 • Katarakt (Grauer Star): Diese Krankheit tritt zumeist im Alter auf. Symptome sind ein verschlechtertes Sehvermögen, so wird die Welt wie durch einen grauen Schleier wahrgenommen. Auch die räumliche Wahrnehmung ist hiervon betroffen. Beim Grauen Star handelt es sich um eine Trübung der Augenlinse, die zu verschwommenem oder unscharfem Sehen führt. 
 • Glaukom (Grüner Star): Hierbei kommt es zu einem erhöhten Augeninnendruck, der den Sehnerv schädigen kann und es dadurch zu Gesichtsfeldausfällen kommen kann. Die Behandlung bei Ihrem Augenarzt in Frankfurt kann medikamentös oder mit einer Lasertherapie ( SLT- Laser oder YAG - Laser) direkt in der Praxis durchgeführt werden

oder chirurgisch erfolgen.

 • Konjunktivitis (Bindehautentzündung): Fast jeder Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Bindehautentzündung. Diese wird durch Viren, Bakterien, Allergien oder Reizstoffe ausgelöst und kann auch durch einen grippalen Infekt ausgelöst werden. Die Behandlung bei Ihrem Augenarzt in Frankfurt richtet sich nach der Ursache und kann beispielsweise antibiotische oder antivirale Augentropfen sowie entzündungshemmende Medikamente umfassen.

Diabetische Retinopathie: Diese Erkrankung betrifft die Netzhaut und wird durch Diabetes verursacht. Im Anfangsstadium macht sich diese durch eine verminderte Farbwahrnehmung und eine veränderte Kontrastwahrnehmung bemerkbar. Die Schädigung der kleinen Blutgefäße in der Netzhaut kann zu Sehverlust führen. Die Behandlung umfasst eine gute Blutzuckerkontrolle, Laserbehandlungen oder chirurgische Eingriffe.

Da den Erkrankungen der Augen sowie der umliegenden Strukturen verschiedene Ursachen zugrunde liegen, arbeiten verschiedene Facharztgruppen bei deinem Augenarzt in Frankfurt stets interdisziplinär. So sind in der Behandlung hier auftretender Krankheitsbilder auch Kenntnisse aus der Praxis für innere Medizin in Frankfurt von großer Wichtigkeit. Im Rahmen dieser fachübergreifenden Behandlung stellt Ihr Augenarzt in Frankfurt einen optimalen Behandlungserfolg sicher.

Behandlung der anatomischen Strukturen des Auges in dem Augenzentrum Frankfurt

Der Sehapparat des Menschen ist ein hochkomplexes Gefüge, welches aus verschiedenen anatomischen Strukturen besteht. Zu den wichtigsten dieser Strukturen gehören die Hornhaut, die Iris, die Linse, die Netzhaut, der Glaskörper, der Sehnerv und die Augenmuskulatur. Hier auftretende Entzündungen, Erkrankungen oder Funktionsstörungen können das Sehvermögen beeinträchtigen und andere Beschwerden verursachen. Ihr Augenarzt in Frankfurt hilft bei jeglichen, im Zusammenhang mit den anatomischen Strukturen des Auges auftretenden Problemen kompetent weiter.

So werden bei Ihrem Augenarzt in Frankfurt beispielsweise Erkrankungen der Hornhaut, wie die Keratitis (Entzündung der Hornhaut), Hornhautgeschwüre und Hornhautdystrophien (erbliche Hornhautveränderungen) behandelt. Auch die Linse, welche hinter der Iris liegt und welche dabei hilft, das einfallende Licht auf die Netzhaut zu fokussieren, kann durch verschiedene Störungen beeinträchtigt werden. Verschiedene Netzhauterkrankungen werden bei Ihrem Augenarzt in Frankfurt durch Laserbehandlungen oder intravitreale Injektionen von Medikamenten behandelt. Bei Störungen der Augenmuskulatur und Augenbewegung kommen hingegen nicht-chirurgische Therapieansätze wie Brillen oder Kontaktlinsen, Augenmuskeltraining, sowie chirurgische Eingriffe zur Korrektur von Fehlstellungen der Augenmuskeln zum Einsatz.

Aufgrund der vielfältigen Erkrankungen, die im Bereich des Auges und der umliegenden Strukturen auftreten können, besteht der erste Schritt bei einem Augenarzt in Frankfurt immer in einem ausführlichen Gespräch, in dem Sie Ihre Beschwerden mitteilen können. Bei der Diagnose stehen Ihrer Augenärztin in Frankfurt diverse Möglichkeiten offen – neben einem Sehtest (Visusprüfung) kann Ihre Augenärztin in Frankfurt auch eine Spaltlampenuntersuchung, eine OCT Untersuchung, eine OCT-Angiographie Untersuchung durchführen lassen.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.