Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Psychotherapie

Psychotherapie umfasst professionelle, wissenschaftlich fundierte Ansätze zur Behandlung von psychischen und emotionalen Herausforderungen.

Behandlung von:

 • Konzentrations- und Fokussierungsschwierigkeiten
 • Gefühle von Hoffnungslosigkeit
 • Denkblockaden
 • Antriebslosigkeit
 • Veränderungen bei Appetit oder BMI
 • Schlaflosigkeit und Schlafstörungen
 • Unruhe und Gereiztheit 
 • Häufig auftretende Müdigkeit
 • Sozialer Rückzug
 • Gedrückte, depressive Stimmung
 • Stimmungsschwankungen
 • Geringe Energie
 • Reduziertes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
 • Angstzustände
 • Bewusstseinseintrübung („brain fog“)
 • Interessenverlust und Freudlosigkeit

Die Praxis bietet:

 • Aufbau einer starken Geist-Körper-Verbindung
 • Einzel- und Gruppentherapie
 • Behandlung von Ängsten, Depressionen und weiteren Störungen
 • Abbau von Stress, Burnout und Erschöpfung
 • Psychotherapeutische Erstberatung

Die unabhängigen Ärzt:innen

Linnea Landeberg
Linnea Landeberg
Praxis Landeberg
Psychologische Psychotherapeutin
Arztprofil ansehen
Sophia Falke
Sophia Falke
Privatpraxis für psychische Gesundheit
Arztprofil ansehen

Psychotherapie Frankfurt: Für ein lebenswertes Leben

Finde deinen Therapieplatz bei der Psychotherapie in Frankfurt und stärke deine innere Balance. Deine Therapeut:innen helfen dir dabei, seelische Verstimmungen und Leiden zu verringern, um deine Resilienz auf lange Sicht zu stärken. Denn die Verbindung zwischen Psyche und Körper ist elementar für deine Gesamtgesundheit und dein Wohlbefinden.

Deine Psychotherapie in Frankfurt: Die seelische Hilfe, die du benötigst

Die Psychotherapeut:innen, welche geschult sind und vielfältige Kompetenzen erlangt haben, können dir dabei helfen, deine Symptome empathisch zu behandeln und dir mit einer umfassenden psychologischen Betreuung die Möglichkeit geben, mentale Stärke zu gewinnen. Die Psychotherapie Frankfurt offeriert dir einen simplen und erreichbaren Zugang zu psychotherapeutischen Sitzungen. Wenn du Schwierigkeiten hast, die passende Hilfe zu kontaktieren oder zu organisieren, ist die Psychotherapie in Frankfurt die richtige Anlaufstelle für dich. Mentoring und verschiedene Therapieformate können dir hier Unterstützung bieten, um erneut eine Balance herzustellen.

Um möglichst exakt deine hilfreichen Therapieformen herausfiltern zu können, setzt die Psychotherapie in Frankfurt den holistischen Ansatz ein. Das heißt, dass deine Vorgeschichte im Hinblick auf soziale, körperliche und emotionale Faktoren analysiert wird und alle ergänzenden Aspekte in deinem Leben hinzugezogen werden. Daraus wird der Einfluss auf deine derzeitige psychische Verfassung ermittelt und Lösungsansätze bestimmt.

Psychotherapie in Frankfurt: Warum deine Psyche eine relevante Rolle in deiner gesundheitlichen Gesamtsituation einnimmt

Um dein Wohlbefinden nachhaltig optimieren zu können, beziehen deine Psychotherapeut:innen alle Aspekte deiner Persönlichkeit und äußeren Einflussfaktoren in die Stunden der Therapien mit ein. Der Fachbereich der Psychotherapie Frankfurt fokussiert sich auf die nachhaltige Verbesserung deiner gesamten Gesundheitslage. Dazu gehört auch, dass sich um das mentale und emotionale Wohlbefinden gekümmert werden muss – und das im Idealfall auch präventiv.

Um deine Erfahrungen und dazugehörige seelische, physische und emotionale Herausforderungen effektiv behandeln zu können, bietet die Psychotherapie Frankfurt nicht nur ausschließlich klassische Verhaltenstherapie und Psychoanalyse an. Ergänzend können hier alternative und komplementäre Formen der Therapie offeriert werden. Darüber hinaus werden dein Potenzial und auch die grundsätzlichen Ursachen für deine Krankheit oder psychische Leiden inkludiert. Dadurch kann auf ein erfüllteres, sinnerfülltes Leben hingearbeitet werden.

Was kannst du von einer Sitzung zu Therapiebeginn bei der Psychotherapie in Frankfurt erwarten?

Dein:e Therapeut:in möchte dich und deine Problematiken möglichst genau verstehen. Ein detailliertes Erstgespräch ist hilfreich dabei, wenn deine Leiden vorerst erkundet werden müssen. Dabei hat jede:r Psychotherapeut:in andere Methoden und Herangehensweisen, um möglichst viel über deine Psyche und Krankheitshistorie herauszufinden. Zu Fragen können folgende Aspekte dazugehören:

 • Trauma-Geschichte
 • Bisherige Erfahrungen rund um verschiedene Therapieformen
 • Verhältnisse innerhalb der Familie
 • Beweggründe, warum du eine Psychotherapie machen möchtest

Bei der Psychotherapie in Frankfurt erhältst du einen auf dich abgestimmten Therapieplan, welcher auf Erfahrungswerten beruht und auf deine Wünsche beziehungsweise Bedürfnisse eingeht. Die Psychotherapie Frankfurt stellt dir eine Mehrzahl an Therapieformaten bereit, welche idealerweise genau auf deine Person ausgerichtet wurden.

Holistische Psychotherapie in Frankfurt: Deine Vorzüge einer gesamt gesundheitlichen Heilungsmöglichkeit

Der holistische Ansatz der Psychotherapie in Frankfurt hat die Zielsetzung, die Einheit zwischen psychischen und physischen Elementen zu stärken, um deine Qualität und Freunde im Leben zu erhöhen. Zusätzlich wird im Idealfall Stress minimiert und Reaktionen im Zusammenhang mit Traumata abgeschwächt. Die klassische Psychotherapie in Frankfurt assistiert dir dabei, deine persönlichen Problematiken und Trigger auch in alltäglichen Situationen mit bestimmten Handlungsmustern und Werkzeugen zu bewerkstelligen.

Psychotherapie Frankfurt: Für welche Art von Patient:innen sind die Anwendungen sinnhaft?

Empfehlenswert und sinnvoll sind die psychotherapeutischen Behandlungen von Menschen mit Depressionen, mangelndem Stressmanagement oder geringfügiger Resilienz, Angstzuständen, traumatischen Erfahrungen und Patient:innen, welche unter folgenden Symptomatiken leiden:

 • Appetit- und Verdauungsprobleme
 • Mangelnder Schlaf
 • Phantomschmerzen
 • Traumafolgestörungen

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.