Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Osteopathie

Alternativmedizinische Diagnostik und Therapie durch Nutzung der Hände der Behandler:in.

Behandlung von:

 • Allgemeine Schmerzen und Beschwerden
 • Ischias
 • Fehlstellung der Wirbelsäule (z.B. Skoliose)
 • Becken-, Hüft-, Bein- und Knieprobleme
 • Hexenschuss
 • Blockaden in der Wirbelsäule
 • Migräne
 • Kieferprobleme
 • Leichte Sportverletzungen
 • Muskelkrämpfe und Schmerzen
 • Reizdarmsyndrom (RDS)
 • Tinnitus
 • Bandscheibenvorfall
 • Schlafstörungen
 • Krämpfe und Regelschmerzen
 • Kopfschmerzen, die vom Nacken ausgehen
 • Müdigkeit und Antriebslosigkeit
 • Kreislaufprobleme
 • Tennisellenbogen
 • Nackenschmerzen
 • Verdauungsprobleme
 • Arthritis
 • Asthma
 • Schulterschmerzen
 • Gelenkbeschwerden
 • Arthrose und rheumatische Schmerzen
 • Rückenschmerzen
 • Fibromyalgie

Die Praxis bietet:

 • Erhöhung der Wendigkeit der Gelenke 
 • Lösen von Blockaden und Verspannungen jeglicher Art
 • Ganzheitliche manuelle Diagnose, Prognose und Therapie 
 • Linderung von Schmerzen
 • Körperliche Einwirkung, Dehnung und Massage
 • Verbesserte Perfusion
 • Skelett-, muskel- und bänder orientierte Therapiemöglichkeiten
 • Behandlungsoptionen bei Funktionsstörungen

Die unabhängigen Ärzt:innen

Paula Klisiewicz
Paula Klisiewicz
Osteopathin, Heilpraktikerin
Arztprofil ansehen

Osteopathie in Frankfurt: Mehr als nur Massage

Haben Sie Schmerzen in bestimmten Zonen Ihres Körpers? Dann ist Osteopathie in Frankfurt die richtige Anlaufstelle. Denn Schmerzen haben in manchen Fällen nicht dort ihre Herkunft, wo sie sich zu erkennen geben. Darum ist es wichtig, den Körper als Ganzes anzuerkennen, ihn dahingehend zu analysieren und Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Spezialist:innen des Osteopathie-Bereichs in Frankfurt haben diese Problematik erkannt und sich ihr angenähert. Dadurch haben sie gelernt, wie die Effektivität und Nachhaltigkeit der osteopathischen Behandlung verbessert werden kann, um noch gezielter Verspannungen zu lockern und Schmerzen vorzubeugen. Bei der Analyse des Krankheitsverlaufs und des weiteren Vorgehens ist es von Relevanz, sich auch psychosoziale Faktoren vor Augen zu halten. Danach kann eine Therapie mittels Dehnung oder auch Massage von Muskelpartien und Gewebeteilen starten.

Manuelle und nachhaltig-wirksame Osteopathie in Frankfurt

Es ist nicht untypisch, dass Patient:innen überrascht sind, wenn sie das erste Mal von Osteopat:innen behandelt werden und zunächst nicht die betroffene Körperstelle, sondern zusätzlich andere zusammenhängende Zonen am gesamten Körper inspiziert werden. Dabei dient dieser Ansatz dem holistischen Verständnis der Osteopathie in Frankfurt, welche die Körpermechanik und den Korpus an sich als ein zusammenhängendes Konzept betrachtet. Dazu gehören dementsprechend auch äußere Faktoren, wie beispielsweise der Stress zu Hause, berufliche Herausforderungen, die Ernährungsweise, der Gang und die Haltung, die Regelmäßigkeit und Form von Bewegung, Schlafroutinen und weitere Umweltfaktoren. Diese Faktoren haben einen indirekten, aber zugleich auch maßgeblichen Einfluss auf die gesundheitliche Situation und Vorgeschichte und werden daher bei der Anwendung der Osteopathie in Frankfurt stets einkalkuliert. 

Als manuelle Therapieform und -disziplin erfolgt die Annäherung an eine Diagnose und die eigentliche Praxis mit den bloßen Händen. Dadurch stärkt die Osteopathie in Frankfurt die problemlosen Wechselwirkungen zwischen Muskelpartien, Knochen, Bändern und auch dem Bindegewebe.

Osteopathie in Frankfurt: Chancen und Stärken einer Behandlung mittels Osteopathie

Hier sind die möglichen Gesundheitsvorteile und ein paar Beispiele für Anwendungen der Osteopathie in Frankfurt aufgelistet: 

1. Manuelle Anwendungen, im Speziellen osteopathische, stärken den gesamten Organismus

Sie fragen sich sicherlich: Was genau therapiert ein:e Osteopath:in bei der Osteopathie in Frankfurt? Die Antwort ist sowohl einfach als auch allumfassend: Fast alles. In der wissenschaftlichen Literatur wird diese Art und Weise der Medizin als holistisch bezeichnet. Demnach wird keine mono-medizinische Sicht auf einzelne Körperteile gelenkt, sondern physische, psychische und soziale Faktoren einbezogen. Diese helfen dabei, das Problem im Hinblick auf die Gesundheit gesamtheitlich zu erkennen und die Behandlung zu beginnen.

Bei der Praxis der Osteopathie in Frankfurt besteht überdies die Annahme, dass jeder Körper das Potenzial zur Selbstheilung besitzt und dass dies durch ein Problem, sei es noch so klein, eingeschränkt wird. Dabei kann Osteopathie in Frankfurt starken Einfluss auf die Gesundheitslage des gesamten Körpers haben. Denn diese richtet ihre Gestaltung frei nach den Bedürfnissen des ganzen Organismus.

Aber wie kann eine aktive Anwendung dieser Prinzipien bei der Osteopathie in Frankfurt aussehen? Ihr:e Osteopath:in nutzt auszugsweise folgende Möglichkeiten:

 • Massagen, welche dazu behilflich sind, Hautoberflächen um zwei Gelenke herum zärtlich zur Entspannung zu aktivieren. Krämpfen kann somit entgegengewirkt werden, neurologische Problematiken können dadurch reduziert werden und weiteren Verspannungen kann vorgebeugt werden, sodass die Ursprünge der Verhärtungen effektiv behandelt werden können.
 • Die Behandlung des Gewebes als nicht-invasive Anwendung kann den Kreislauf im lymphatischen System als einen Teil des Immunsystems des Körpers aktivieren. Zudem können die zu Verspannung neigende Zonen deaktiviert werden, sodass die Entspannung im gesamten Körper spürbar wird. Dies kann wiederum hilfreich sein, die Kooperation zwischen Bändern und Muskelpartien zu fördern. 

2. Osteopathie in Frankfurt bietet Behandlungen zur Schmerzlinderung

Wenn Sie unter bleibenden Schmerzen leiden, kann der holistische Ansatz der Osteopathie in Frankfurt Unterstützung bieten. Beispielsweise durch:

 • Die Milderung unerwünschter Symptome inmitten und nach einer Schwangerschaft, wie beispielhaft Becken-, Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen.
 • Die Linderung von spannungsbedingten Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich und überdies chronischer Migräne
 • Die Behandlung von Fehlhaltungen im Wirbelsäulenbereich, die permanente Schmerzen verursachen können
 • Genesung von Verletzungen nach dem Sport als Teil eines ganzheitlichen Reha-Prozesses
 • Nicht-invasive manuelle Behandlung der Ursache von akuten oder chronischen Schmerzen

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.