Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Plastische & Ästhetische Chirurgie

Ziel der plastischen und ästhetischen Chirurgie ist es, die Körperform und sichtbare gestörte Körperfunktionen wiederherzustellen oder zu verbessern.

Behandlung von:

 • Gesicht - Faltenbehandlung
 • Gesicht - Fillerbehandlung
 • Gesicht - Nichtoperative Verjünungsmethoden
 • Gesicht - Lifting
 • Gesicht - Augenlidstraffung
 • Gesicht - Korrektur von Verletzungsfolgen
 • Brust - Bruststraffung
 • Brust - Brustverkleinerung
 • Körper - Fettabsaugung
 • Körper - Bauchdeckenstraffung
 • Körper - Körperstraffung Arme, Beine, Po
 • Kontrolluntersuchungen

Die Praxis bietet:

 • Ästhetische Chirurgie
 • Plastisch Rekonstruktive Chirurgie
 • Modernste microchirurgische Operationstechniken

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Irini Panteli
Dr. med. Irini Panteli
Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und Handchirurgie
Arztprofil ansehen

Schönheit und Selbstvertrauen zurückerlangen: Plastische Chirurgie Hamburg

Chirurg:innen der Praxis für Schönheitschirurgie Hamburg widmen sich der Reparatur, Rekonstruktion und Verschönerung von Form und Funktion Ihres Körpers. Zum Beispiel wenn der Körper durch Verletzungen, Tumore oder Entzündungen geschädigt ist, oder im Rahmen einer kosmetischen Operation. Dabei konzentriert sich die Behandlung auf Haut, Gesicht und Körperbereiche wie Kopf, Hände, Füße, Brust, Rumpf und Genitalien.

Für Chirurg:innen der Praxis für Schönheitschirurgie Hamburg steht Ihr Lebensqualität immer im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie bieten Ihnen eine ganzheitliche prä- und postoperative Betreuung sowie hochmoderne chirurgische Behandlungen. Dazu gehören unter anderem komplexe Wundversorgung, Brustrekonstruktion nach Mastektomie sowie rekonstruktive Chirurgie nach Trauma, Verbrennungen und Gewichtsverlust.

4 Säulen der Plastischen Chirurgie Hamburg: Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Verbrennungen und Handchirurgie

1. Ästhetische Chirurgie oder Schönheitschirurgie optimiert das Aussehen von Gesicht und Körper durch chirurgische Eingriffe und kosmetische Behandlungen. Dazu gehören unter anderem Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik), Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Fettabsaugung (Liposuktion), Augenlidchirurgie, Nasenkorrektur (Rhinoplastik), Gesichtsverjüngung und Faltenbehandlung.

2. Rekonstruktive Chirurgie korrigiert Anomalien, die zum Beispiel durch Krankheiten, OPs, Unfälle oder Geburtsfehler entstanden sind. Sie kann sowohl Aussehen als auch Funktionen von Gesicht und Körper wiederherstellen und so dein Selbstvertrauen und Lebensqualität steigern. Beispiele sind die Wiederherstellung von Knochen, Haut und Gewebe und die Rekonstruktion von Körperteilen.

3. Verbrennungs- und Wundchirurgie: Mithilfe von Hauttransplantationen, Mikrochirurgie, Dermabrasion, Lappenplastik, Gewebeexpansion und Narbenverbesserung können Hautwunden, Verbrennungen und Narben effektiv behandelt und das Aussehen wiederhergestellt werden.

4. Handchirurgie stellt die Funktion von durch Unfälle verletzten Fingern und Händen wieder her und korrigiert Missbildungen. Auch Krankheiten, die Schmerzen verursachen und Kraft, Funktion oder Beweglichkeit des Handgelenks und der Finger beeinträchtigen, werden behandelt.

Schönheitschirurgie Hamburg: Eingriffe, die nicht nur Äußeres, sondern auch Lebensqualität und die Gesundheit verändern

Ein ganzheitlich-moderner Ansatz ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale der Praxis für Schönheitschirurgie Hamburg. Denn bei uns steht nicht nur Ihr Äußeres, sondern Ihre gesamte Gesundheit, Genesung und Lebensführung im Mittelpunkt Ihres individuellen Behandlungsplans. Ihre Behandler:innen der Schönheitschirurgie Hamburg ergänzen chirurgische Eingriffe mit ganzheitlichen Therapieformen und praktizieren Schönheitsmedizin, die nicht nur Symptome oder Makel behebt, sondern eine umfassende Optimierung Ihrer Lebensqualität bietet.

Was Sie von einem Besuch in der Praxis für Schönheitschirurgie Hamburg erwarten können

Neben innovativer Chirurgie liegt der Schwerpunkt in der Schönheitschirurgie Hamburg auch auf dem prä- und postoperativen Wohlbefinden, um Sie körperlich, geistig und ernährungstechnisch auf die Operation vorzubereiten. Eine ausführliche Erstberatung in der Praxis für Schönheitschirurgie in Hamburg dient dazu,  festzustellen, was Sie brauchen und wünschen und was Ihr:e Chirurg:in für möglich hält. 

Ihr:e Ärzt:in der Praxis für Schönheitschirurgie in Hamburg bespricht mit Ihnen die Risiken, Vorteile und Ergebnisse der verschiedenen Optionen, um Ihnen bei deiner Entscheidung über Ihr gewünschtes Aussehen zu helfen. Vor der Operation nimmt er oder sie sich Zeit, Ihnen den Umfang und die Ziele des Eingriffs zu erklären und zu zeigen, was Sie danach erwartet.

Ihr:e Behandler:in der Schönheitschirurgie Hamburg kann Ihnen vor der Operation außerdem dazu raten, weitere Spezialist:innen wie Psychotherapeut:innen, Trainer:innen, Physiotherapeut:innen oder Ernährungsberater:innen aufzusuchen, und erklärt, warum und wie diese Besuche Ihrer Gesundheit und Ihrem Heilungsprozess zugutekommen können.

Auch nach Ihrer OP ist Ihr:e Ärzt:in für Sie da. Die postoperative Betreuung in der Praxis für Schönheitschirurgie in Hamburg umfasst Nachuntersuchungen und eine Unterstützung des Heilungsprozesses. Es geht darum, wieder zu Ihnen selbst zu finden und eventuelle Herausforderungen zu bewältigen, die zu der Operation geführt haben.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.