Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Innere Medizin Frankfurt: von Kopf bis Fuß gesund

Das Zusammenspiel der Organe und inneren Systeme ist maßgeblich für Ihre Gesundheit. Der Fokus liegt hierbei auf Prävention und Früherkennung.

Behandlung von:

 • Arthritis
 • Asthma
 • Blähungen
 • Bronchitis
 • Diarrhoe
 • Emphysem
 • Erektile Dysfunktion
 • Gelenk- und Knochenerkrankungen oder -verletzungen
 • Geschwüre
 • Gutartige Prostatahyperplasie
 • Harnwegsinfektion
 • Hautausschläge und Hauterkrankungen
 • Hoher Blutdruck
 • Hoher Cholesterinspiegel
 • Inkontinenz
 • Kongestive Herzinsuffizienz
 • Koronare Herzkrankheit
 • Müdigkeit
 • Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) und Rachenentzündung
 • Nicht diagnostizierte Symptome
 • Nierensteine
 • Reflux (Sodbrennen)
 • Schmerzen in der Brust
 • Systemische und seltene Krankheiten
 • Unterleibsschmerzen

Die Praxis bietet:

 • Umfassendes Screening und Checkup
 • Ganzheitliche ärztliche Untersuchung
 • Moderne Diagnostik mithilfe von Ultraschalluntersuchung und Endoskopie 
 • Präventive Behandlung und gewebeschonende Therapieverfahren
 • Behandlung bei akuten sowie chronischen Krankheiten 
 • Beratung und Überprüfung hinsichtlich Wechselwirkungen von Arzneimitteln

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Siegbert Stracke
Dr. med. Siegbert Stracke
Praxis für Innere Medizin, Allgemein- und Notfallmedizin
Facharzt Innere Medizin
Arztprofil ansehen

Für eine ganzkörperliche Gesundheit: Innere Medizin Frankfurt

Fachärzt:innen der Inneren Medizin Frankfurt sind Ihre primär Behandelnden für alle Organ- und Systemerkrankungen. Das Behandlungsspektrum umfasst Beschwerden im Bereich der blutbildenden Organe, der Atmungsorgane, der Verdauungsorgane, des Bindegewebes, der Knochen, der Nieren, der Hormone, des Gefäßsystems sowie des Harntrakts.

Ihr:e Internist:in ist bei einer breiten Vielfalt an Beschwerden stets an Ihrer Seite und kümmert sich darüber hinaus im Zuge diverser Screenings, Impfungen und Routineuntersuchungen um eine umfassende Prävention. Ein regelmäßiger Besuch Ihrer Praxis für die Innere Medizin in Frankfurt geht mit den folgenden Gesundheitsvorteilen einher:

 • präzise Diagnostik verschiedenster Symptome
 • Senkung des Krankheitsrisikos dank moderner Prävention 
 • Wirksame, ganzheitliche Behandlung
 • umfassende Betreuung und transparente Kommunikation

Was ist der Tätigkeitsbereich eines Internists oder einer Internistin der Inneren Medizin Frankfurt?

Das Behandlungsspektrum der Praxis für Innere Medizin in Frankfurt umfasst die Prävention, Diagnose und Behandlung von Organ- und Systemerkrankungen. Dazu gehören diverse Erkrankungen, die sich auf die inneren Organe auswirken: das Gehirn, das Herz, die Nieren, die Gelenke, die Muskeln, die Wirbelsäule, die Lunge, die Leber, die Harnwege und den Magen-Darm-Trakt.

Der interdisziplinäre Ansatz des Standorts Frankfurt umfasst dabei ein breites Spektrum an Fachgebieten. Dabei steht ein präventiver und ganzheitlicher Ansatz für Ihre ganzkörperliche Gesundheit im Vordergrund. Viele Organ- und Systemerkrankungen betreffen nicht nur einzelne Organe, sondern wirken sich auf mehrere Organe gleichzeitig aus. Darunter fallen beispielsweise Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose und Krebs. Ihre Internist:in erkennt und behandelt mit Hilfe moderner Diagnostik die breite Vielfalt an akuten, chronischen und multiplen Krankheiten.

Wie läuft ein Termin mit meinem Arzt oder meiner Ärztin der Inneren Medizin Frankfurt ab?

Bei einem Besuch der Praxis für Innere Medizin Frankfurt wird Ihnen eine umfassende Diagnose zuteil, auf Basis welcher die auf Ihre Symptome bzw. auf Ihre Erkrankung zugeschnittene Behandlung erfolgt.

Die Beratung hinsichtlich des Risikos für bestimmte Krankheiten aufgrund Ihrer Lebensgewohnheiten und Ihrer Vorgeschichte sind dabei Teil der Vorsorge Ihrer Praxis für Innere Medizin Frankfurt. Dabei kann Ihnen Ihr:e Fachärzt:in einen persönlichen Präventionsplan mit an die Hand geben, welcher Ihnen dabei helfen kann, Erkrankungen sowie die Entwicklung von Symptomen langfristig vorzubeugen.

Beratung durch Ihre:n Internist:in der Inneren Medizin Frankfurt – für langfristige Gesundheit

Die Gewährleistung von ganzkörperlicher Gesundheit ist ein langfristiger Prozess, bei dem viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Deshalb steht bei der Behandlung in der Inneren Medizin Frankfurt der Aufbau einer dauerhaften Beziehung im Vordergrund – nur wenn Ihr:e Ärzt:in Sie und Ihre medizinische und familiäre Vorgeschichte kennt, können gesundheitliche Beschwerden effektiv und frühzeitig erkannt und behandelt werden. Der regelmäßige Besuch der Praxis für innere Medizin Frankfurt bietet zudem eine gute Grundlage, um:

 • die Symptome chronischer Krankheiten langfristig zu lindern;
 • in Ernst Fällen eine rechtzeitige Behandlung zu erhalten
 • langfristig für mehr Gesundheit und Lebensqualität zu sorgen.

Beispiel: Wenn Ihr:e Internist:in der Inneren Medizin Frankfurt Typ-2-Diabetes bei Ihnen diagnostiziert, kann ein auf Sie abgestimmter Behandlungsplan erstellt werden, der unter anderem die Gewichtsabnahme sowie eine Umstellung Ihrer Ernährung vorsieht. In Absprache können umsetzbare Ziele formuliert werden. Dabei fungiert Ihr:e Internist:in als vertrauenswürdige Ansprechperson, welche Ihnen die nötige Motivation gibt, Ihren Lebensstil langfristig in eine gesunde Richtung zu lenken.

Kontaktiere eine:n Fachärzt:in Ihrer Praxis in Frankfurt für Innere Medizin

Ein:e Internist:in der Praxis für Innere Medizin Frankfurt verhilft Ihnen zu ganzkörperlicher Gesundheit. Wenn bei Ihnen beunruhigende Symptome auftreten, Sie unter einem erhöhten Krankheitsrisiko stehen oder von einer chronischen Krankheit betroffen sind, können Sie sich noch heute an Ihre Praxis für Innere Medizin in Frankfurt wenden und einen Termin vereinbaren.

Sie möchten langfristig für mehr Gesundheit und Lebensqualität sorgen? Auch dann können Sie sich an die Spezialist:innen Ihrer Praxis für Innere Medizin in Frankfurt wenden. Hier befinden Sie sich in kompetenten Händen und können sich auf eine umfassende Beratung, individuelle Betreuung sowie ein positives Umfeld in moderner Atmosphäre freuen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Praxis für Innere Medizin – im Herzen Frankfurts.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.