Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Traditionelle Chinesische Medizin

Ganzheitliche Prävention und Behandlung, um das Gleichgewicht der Körperkräfte wiederherzustellen.

Behandlung von:

 • Angstzustände
 • Arthrose 
 • Autoimmunerkrankungen
 • Begleiterscheinungen von Krebs und Chemotherapie
 • Bronchitis
 • Chronische Schmerzen
 • Diabetes
 • Erkältung
 • Fibromyalgie
 • Gedächtnisdefizite
 • Herzkrankheiten
 • Hoher oder niedriger Blutdruck
 • Hormonstörungen
 • Long-Covid / MECFS
 • Magenbeschwerden
 • Migräne
 • Nachlassende kognitive Leistungsfähigkeit
 • Parkinson
 • Polyneuropathie
 • Rehabilitation nach einem Schlaganfall
 • Rheumatoide Arthritis
 • Rückenschmerzen
 • Schlafstörungen
 • Schmerzen
 • Stress
 • Verdauungs- und Stoffwechselprobleme

Die Praxis bietet:

 • Körperakupunktur, Ohrakupunktur und Dauernadeln
 • Elektroakupunktur (EAP) und Neuraltherapie
 • Schröpfbehandlung und gezielte Wärmeanwendung (Moxabustion, Infrarotlampe, Körnerkissen)
 • Massagetechniken (Tuina und Akupressur)
 • Heilkräutermischungen (Phytotherapie)
 • Ernährungsberatung

Die unabhängigen Ärzt:innen

Margrit Riede
Margrit Riede
Praxis für Integrative Chinesische Medizin
Fachärztin für Allgemeine Chirurgie
Arztprofil ansehen

Natürlich gesund in der Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin Hamburg

Stress und die ständigen Belastungen, denen Ihr Körper im Alltag ausgesetzt ist, verlangen nach einer tieferen, umfassenderen Lösung für Ihr Wohlbefinden – eine Priorität, die auch dann wichtig ist, wenn Sie keine Symptome haben. Die TCM ist eine uralte Form der Medizin, die auf einer Philosophie des Gleichgewichts mit der Natur basiert und mit vielen körperlichen und psychischen Gesundheitsvorteilen assoziiert wird.

Die Integrative Chinesische Medizin der TCM Hamburg verbindet die klassische westliche Schulmedizin mit traditionellen asiatischen Naturheilverfahren auf wissenschaftlich fundierter Basis. Ihr:e TCM Ärzt:in bietet Ihnen individuelle Behandlungskonzepte und einen ganzheitlichen Behandlungsansatz, um Genesung zu unterstützen und Krankheiten auf natürliche Weise vorzubeugen.

Die Praxis für TCM in Hamburg: Akupunktur

Bei der Akupunktur werden dünne Nadeln an bestimmten Punkten des Körpers in die Haut gestochen und für mindestens 20 Minuten belassen. Durch Stimulation sorgfältig ausgewählter Punkte erzeugen die Akupunkturnadeln physiologische Reize, die in der Theorie der chinesischen Medizin das innere Gleichgewicht des Körpers wiederherstellen. Dadurch können Schmerzen und andere Beschwerden gelindert werden.

Normalerweise werden Sie in der Praxis für TCM in Hamburg mit einer Folge von 6 - 15 Akupunktursitzungen behandelt. Bei akuten Beschwerden können selbst wenige Behandlungen ausreichen; eine langwierige, chronische Krankheit erfordert dagegen oft einen längeren Behandlungszeitraum. Außerdem werden im Zuge einer Behandlung in der Praxis für TCM in Hamburg oft Dauernadeln verwendet, die mehrere Tage lang ohne Schmerzen an Ort und Stelle bleiben können, bis die nächste Behandlung ansteht.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eignet sich Akupunktur unter anderem zur Behandlung von:

 • Schmerzen
 • Magen- und Verdauungsbeschwerden
 • Erbrechen durch Chemotherapie
 • Hohem oder niedrigem Blutdruck
 • Rheumatoider Arthritis

Für eine intensivere Wirkung kann dir Ihr:e Ärzt:in der TCM Hamburg eine Behandlung mit Elektroakupunktur (EAP) oder Neuraltherapie (Infiltration mit Lokalanästhetika) vorschlagen.

Schröpfbehandlung und Moxibustion – bewährtes Verfahren der TCM Hamburg

Bei dieser Technik setzt Ihr:e Behandler:in der TCM Hamburg Schröpfgläser in verschiedenen Größen ein, um die Durchblutung zu fördern. Schröpfgläser können bei TCM in Hamburg als Teil einer Akupunkturbehandlung oder als eigenständige Massagetechnik eingesetzt werden. Der Unterdruck im Glas mobilisiert Abfallprodukte und Flüssigkeiten im Gewebe und löst so Verspannungen und Schwellungen.

Durch die Anwendung von erhitztem Beifußkraut (Moxibustion) kann gezielt Wärme auf bestimmte Regionen und Akupunkturpunkte aufgebracht werden. Dieses Verfahren wird im Rahmen Ihrer Behandlung in der Praxis für TCM in Hamburg zum Beispiel eingesetzt, um Schmerzen und Schwellungen zu lindern, die Fruchtbarkeit zu fördern, das Immunsystem zu stärken, die Durchblutung und den Lymphfluss anzuregen und den körpereigenen zellulären Regenerationsprozess sanft zu stimulieren und zu nähren.

Diätetik und Pflanzenheilkunde bei TCM Hamburg

"Der Mensch ist, was er isst" – diese Weisheit ist auch in unserer Kultur gut bekannt. In der chinesischen Medizin ist Ernährung von besonderer Bedeutung, sodass eine individuelle Ernährungsberatung unter Berücksichtigung individueller Lebensumstände und Lebensgewohnheiten Teil jeder Langzeitbehandlung in Ihrer Praxis für TCM in Hamburg ist. Aber keine Sorge: Hier geht es eher um Gebote als um Verbote, und alle Vorschläge sind alltagsnah und praktisch gut umsetzbar.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.