Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Proktologie Frankfurt

Die Proktologie beschäftigt sich mit der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Enddarms und des Afters.

Behandlung von:

 • Hämorrhoiden
 • Analfissuren
 • Anale Fisteln und Abszesse
 • Anale Inkontinenz
 • Anale Polypen
 • Proktitis
 • Rektumprolaps
 • Analwarzen

Die Praxis bietet:

 • Moderne proktologische Untersuchungen
 • Konservative sowie operative Behandlung von Hämorrhoiden
 • Behandlung von Stuhlinkontinenz
 • Behandlung von Tumoren im Mastdarm, Enddarm oder Analkanal
 • Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Adal Saeed
Dr. med. Adal Saeed
Proktologie Zentrum Frankfurt
Facharzt für Viszeralchirurgie, Chirurgie, Proktologie
Arztprofil ansehen

Praxis für Proktologie in Frankfurt – hier stehen Sie mit Ihren Sorgen und Problemen im Mittelpunkt

Oft ertragen Menschen Beschwerden am Enddarm oder Analkanal für eine geraume Zeit, bevor sie sich ärztliche Hilfe holen. Eine Behandlung an diesen Körperstellen löst bei den Betroffenen Scham aus, weshalb diese anfangs oft auf Hausmittel zurückgegriffen und darauf hoffen, dass diese Abhilfe schaffen. Bei ernsthaften Erkrankungen reichen diese jedoch in den allermeisten Fällen nicht aus, und gerade hier sind die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung besser, wenn Erkrankungen frühzeitig erkannt werden.

In der Praxis für Proktologie in Frankfurt werden Ihre Probleme ernst genommen. Hier helfen dir kompetente Ärzt:innen bei Erkrankungen des Enddarms, des Analkanals und des Perineums weiter. Dabei bedient sich die Proktologie Frankfurt modernster Diagnostik, um Erkrankungen schnellstmöglich zu erkennen und zu behandeln. Neben der manuellen Untersuchung kommen Verfahren wie die Anoskopie, Rektoskopie, Endosonografie, Proktoskopie, Computertomografie und Magnetresonanztomographie zum Einsatz. Diese geben schnell Aufschluss darüber, welches Krankheitsbild bei Ihnen vorliegen könnte. Sie können sich bei jeglichen Beschwerden im Enddarm, Analkanal oder Perineum an Ihre Praxis für Proktologie in Frankfurt wenden. Eine jede Behandlung erfolgt auf Grundlage eines eingehenden Gesprächs, in dem Sie Ihre Symptome genau darlegen. Häufig äußern sich proktologische Erkrankungen durch einen Juckreiz, Brennen, Blutungen oder Verstopfungen. Dahinter können verschiedene Krankheitsbilder stehen, die die Behandler:innen der Proktologie Frankfurt ermitteln.

Proktologie Frankfurt – Behandlung von Hämorrhoiden

Häufig ist ein Hämorrhoidalleiden die Ursache der genannten Symptome. Hämorrhoiden sind Gefäßpolster, die sich unter der Enddarmschleimhaut am After befinden. Diese sind zu Unrecht oft negativ konnotiert, denn sie erfüllen im Grunde eine wichtige Aufgabe und ermöglichen, zusammen mit dem Schließmuskel, die Kontrolle über die Darmentleerung. Für Beschwerden sorgen diese erst dann, wenn sie krankhaft vergrößert sind – bei der Kennzeichnung dieser Vergrößerung wird zwischen verschiedenen Graden differenziert, an denen sich die Proktologie Frankfurt bei der Behandlung orientiert. Je nach Ausmaß können hier eingesetzte Verfahren operativer oder nicht-operativer Natur sein.

 • Bei Grad eins handelt es sich um eine leichtgradige Vergrößerung. Die Hämorrhoiden sind in diesem Stadium zwar vergrößert, aber ohne ein Proktoskop noch nicht sichtbar. Oft weisen hellrote Blutspuren am Toilettenpapier auf vergrößerte Hämorrhoiden hin. In diesem Stadium werden nicht-operative Verfahren wie beispielsweise die Sklerosierungstherapie bzw. Verödungstherapie eingesetzt. Hierbei werden Substanzen in die Hämorrhoiden injiziert, welche diese schrumpfen lassen. 
 • Bei Grad zwei handelt es sich bereits um eine starke Vergrößerung, hier weiten sich die Hämorrhoiden beim Stuhlgang nach außen. Es kommt vermehrt zum Einrissen und Hautreizungen, weshalb in diesem Stadium häufig die typischen Symptome wie Brennen und Juckreiz auftreten. Eine Behandlung erfolgt in der Proktologie Hamburg meist über die bereits erwähnte Sklerosierungstherapie oder über eine Gummibandligatur – hierbei werden die Hämorrhoiden mithilfe eines Gummibands abgeschnürt, woraufhin das Gewebe abstirbt.
 • Bei Grad drei spricht man von prolabierenden Hämorrhoiden. In diesem Stadium treten die Hämorrhoiden beim Pressen aus dem Analkanal aus und können sich von alleine nicht mehr zurückziehen. Die Vergrößerung der Hämorrhoiden geht auch mit einer Intensivierung der Beschwerden einher. In diesem Stadium kann es sein, dass die Behandler:innen der Proktologie Hamburg zu einer operativen Entfernung raten. Dabei wird typischerweise eine Hämorrhoidektomie durchgeführt oder die Stapler-Methode eingesetzt. Während bei ersterer ein Skalpell, eine Schere oder ein Laser zum Einsatz kommt, wird bei letzterer Methode ein kleiner Teil der Mastdarmschleimhaut entfernt, um die Blutzufuhr zu den Hämorrhoiden zu unterbinden. Hierbei handelt es sich um eine moderne und schonende Methode, die im Anschluss weniger Schmerzen verursacht und bei der die Verheilung schneller abläuft.
 • Bei Hämorrhoiden des vierten Grades ist eine operative Behandlung unausweichlich. In diesem Stadium treten die Hämorrhoiden dauerhaft aus, eine Reponierung ist nicht mehr möglich. Betroffene leiden in diesem Stadium unter starken Schmerzen.

Glücklicherweise leiden die allerwenigsten Menschen unter Hämorrhoiden des dritten oder vierten Grades. Wenn Sie den Verdacht haben, von einem Hämorrhoidalleiden betroffen zu sein, ist Ihre Praxis für Proktologie in Frankfurt die erste Anlaufstelle. 

Ganzheitliche und fachübergreifende Arbeit in der Proktologie Frankfurt

Oft entwickeln sich Leiden des Enddarms im Rahmen eines ungünstigen Lebensstils. Eine unausgewogene Ernährung, zu wenig Bewegung bzw. zu langes Sitzen sowie Übergewicht begünstigen Erkrankungen in diesem Bereich. Deshalb arbeiten Ihre Ärzt:innen in der Proktologie Frankfurt stets ganzheitlich und beraten Sie bezüglich eines gesunden Lebensstils.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.