Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Plastische & Ästhetische Chirurgie

Ziel der plastischen und ästhetischen Chirurgie ist es, die Körperform und sichtbare gestörte Körperfunktionen wiederherzustellen oder zu verbessern.

Behandlung von:

 • Bruststraffung
 • Brustverkleinerung
 • Brustvergrößerung
 • Implantatwechsel
 • Brustwarzenkorrektur
 • Brustfehlbildung
 • Lidstraffung
 • Fettabsaugung
 • Intimchirurgie
 • Lipödem
 • Mommy Makeover
 • Faltenbehandlung

Die Praxis bietet:

 • Fettabsaugung und Gewebetransfer
 • Narbenheilung und ästhetische Behandlungen
 • Rekonstruktive Chirurgie
 • Modernste Operationstechniken
 • Wund- und Handchirurgie
 • Ästhetische Chirurgie und Behandlungen

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Wagma von Gaertner
Dr. med. Wagma von Gaertner
Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Arztprofil ansehen

Ästhetik und Selbstbewusstsein zurückerlangen: Plastische Chirurgie in Frankfurt

Die unabhängigen Expert:innen der Schönheitschirurgie in Frankfurt können Reparaturen, Verschönerungen, Rekonstruktionen und Anpassungen gewisser Formen und Körperfunktionen anbieten. Ist Ihr Körper beispielsweise durch entzündete Stellen, Tumore, Verletzungen oder Unfälle bei einem vorherigen kosmetisch-operativen Eingriff angegriffen? Dann können die selbstständigen Chirurg:innen der Schönheitschirurgie in Frankfurt helfen. Der Fokus liegt hier auf dem Hautbereich und Körperstellen, wie dem Kopf, den Händen und Füßen, dem Rumpf, der Brust und den Genitalien.

Das Ziel der unabhängigen Praxis für Schönheitschirurgie in Frankfurt bei Eterno ist, mit ihrer Arbeit die Qualität des Lebens ihrer Patient:innen zu erhöhen. Inkludiert ist daher auch die prä- und postoperative Beratung sowie technisch-modernste chirurgische Eingriffe. Auch die präzise Versorgung entstehender Wunden und die Rekonstruktion der Brust nach einer Mastektomie sind dadurch möglich. Weiter können chirurgische Maßnahmen nach Verbrennungen, Gewichtsverlust und verschiedenen Traumata erfolgen.

Die 4 Säulen der Schönheitschirurgie in Frankfurt

1. Die Abdominoplastik, Liposuktion, Rhinoplastik, Brustanpassungsoperationen, Augenlidchirurgie, Gesichtsverjüngungsmaßnahmen und die Behandlung von Falten sind Teil der angebotenen Methoden der Schönheitschirurgie in Frankfurt. Damit verbessert die ästhetische Chirurgie das Aussehen und die Wirkung des gesamten Körpers. 

2. Die rekonstruktive Chirurgie hingegen korrigiert anomale Merkmale, welche durch Krankheiten, andere Operationen, Unfälle oder auch durch angeborene Unterschiede entstanden sind. Die Anpassungen der Schönheitschirurgie Frankfurt können im Umkehrschluss zu einem erhöhten Selbstvertrauen führen. Beispiele sind hier die Rekonstruktion von bestimmten Körperteilen wie Knochen, Haut oder auch Gewebe.

3. Mithilfe von individuellen Hauttransplantationen, mikrochirurgischen Eingriffen, Dermabrasionsverfahren, Lappenplastiken, Expansionen von Gewebeteilen und der Optimierung vernarbter Stellen, kann das Aussehen der gewünschten Körperstellen detailliert rekonstruiert werden. Diese Methoden finden in der Abteilung der Verbrennungs- und Wundchirurgie der Schönheitschirurgie in Frankfurt Anwendung.

4. Zuletzt hilft die Handchirurgie dabei, die verlorenen Funktionen durch Unfälle und Missbildungen zu korrigieren. Dazu gehören primär verletzte Finger- und Handpartien. Auch können Krankheiten, welche die verschiedenen Bewegungsmechanismen der Hände beeinträchtigen, hier behandelt werden.

Plastische Chirurgie in Frankfurt: Eingriffe, die nicht nur Äußeres, sondern auch die innere Gesundheit verändern

Der Schönheitschirurgie in Frankfurt ist ein holistischer Ansatz wichtig, sodass darauf Wert gelegt wird, die gesamte Lebensführung in den Kontext der Operation zu setzen und auch die Genesung und die individuelle Operations- und Betreuungsplanung danach auszurichten. Die Chirurg:innen werden von weiteren Experten und ergänzenden Therapiemöglichkeiten unterstützt. Denn die Schönheitsmedizin bei der Schönheitschirurgie in Frankfurt zielt auf eine allumfassende Optimierung. Daher werden hier nicht nur äußere Merkmale, sondern auch die Qualität des Lebens berücksichtigt. 

Was Sie von einer Behandlung in der Schönheitschirurgie Frankfurt erwarten dürfen

Nicht nur die innovative Herangehensweise liegt der Schönheitschirurgie in Frankfurt am Herzen. Schon bei dem ersten Beratungstermin wird versucht, herauszufinden, welche Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden können. 

 • Transparente Ziele und Erwartungen: Ihr:e Chirurg:in der Schönheitschirurgie Frankfurt wird Sie im Vorhinein über alle Risiken und Chancen potenzieller Ergebnisse aufklären. Im Folgenden kann dies dir bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen. Direkt vor dem Eingriff wird sich zudem Zeit genommen, um erneut die Zielsetzung und das Ausmaß zu erörtern.
 • Ausführliche Nachsorge: Die operative Nachsorge der Plastischen Chirurgie Frankfurt umfasst Nachuntersuchungen und unterstützt einen ganzheitlichen Heilungsprozess mit der Unterstützung eines umfangreichen Gesundheitsprogramms. Damit können Sie Herausforderungen meistern und gesamtheitlich glücklich werden.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.