Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Gynäkologie

Expert:innen für die Schwangerschaft sowie den weiblichen Sexual- und Fortpflanzungstrakt.

Behandlung von:

 • Endometriose
 • Fruchtbarkeitsprobleme
 • Krämpfe und Regelschmerzen
 • Krebs (Brust, Gebärmutterhals, Eierstöcke)
 • Menopause
 • Ovarialzysten (PCOS)
 • PMS
 • Schmerzen im Beckenbereich
 • Schwangerschaft
 • Sexuell übertragbare Krankheiten
 • Ungewöhnlicher Ausfluss
 • Unregelmäßiger Zyklus
 • Vaginale Infektionen

Die Praxis bietet:

 • Fruchtbarkeits- und Hormontests 
 • Unterleibsuntersuchungen und Pap-Abstriche 
 • Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung
 • Ultraschalluntersuchungen einschließlich Doppler-Sonographie
 • Vorsorge und Früherkennung
 • Familienplanung und Verhütung
 • Beratung für Mädchen
 • Ernährungsmedizin

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Meral Gündüz
Dr. med. Meral Gündüz
Schwerpunktpraxis Kinderwunsch und hormonelle Dysbalance
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Arztprofil ansehen
Dr. med. Rieke Hermann
Dr. med. Rieke Hermann
Ganzheitliche Frauenarztpraxis
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Arztprofil ansehen
Monika Löw-Aggermann
Monika Löw-Aggermann
Sana Facharztpraxis Gynäkologie und Geburtshilfe
Arztprofil ansehen

Ganzheitliche und moderne Frauen*gesundheit bei Gynäkologie Frankfurt

Gynäkolog:innen bei der Gynäkologie Frankfurt bieten eine ganzheitliche reproduktive und sexuelle Gesundheitsfürsorge für alle Menschen mit weiblichen Fortpflanzungsorganen. Sie haben ein offenes Ohr für deine gesundheitlichen Probleme und führen gründliche diagnostische Tests durch, um zu ermitteln, was deine Gesundheit oder dein Wohlbefinden beeinträchtigt.

Deine Gynäkologin oder dein Gynäkologe hilft dir, deine Testergebnisse und deine Hormongesundheit zu verstehen und bietet dir eine moderne Behandlung sowie Ernährungs- und Lebensstilberatung an, um auf einen gesunden Menstruationszyklus, ausgeglichene Hormone und eine verbesserte Fruchtbarkeit hinzuarbeiten. Wir begleiten dich auch, wenn du versuchst, schwanger zu werden, während deiner Schwangerschaft und nach der Geburt.

Frankfurt Gynäkologie: Individuell, integrativ und interdisziplinär

Die weiblichen Fortpflanzungsorgane bilden eine komplexe und empfindliche Struktur, die sich im Laufe deines Lebens unter Einfluss von Alter, Umwelt und individuellen Faktoren immer wieder verändert. Genau deshalb ist es so wichtig, sie regelmäßig überprüfen zu lassen. Dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin kann routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen durchführen, um festzustellen, ob Infektionen oder Krankheiten vorliegen. Außerdem können sie deine Gesundheit mit Untersuchungen zur Fruchtbarkeit oder Check-ups vor und nach der Geburt deines Kindes unterstützen.

Eine gynäkologische Beratung ist besonders wichtig im Fall von vermuteten oder diagnostizierten Problemen mit den Eileitern, Eierstöcken oder der Gebärmutter sowie bei Fruchtbarkeitsproblemen wie dem Polyzystischen Ovarialsyndrom (PCO-Syndrom) oder Endometriose. Hast du Unterleibs-, Becken-, Brust-, Rektal-, Gebärmutter- oder Vaginalbeschwerden? Dein:e Behandler:in in der Gynäkologie Frankfurt hilft dir, deine Symptome ganzheitlich und individuell auf den Grund zu gehen.

Doch nicht nur, wenn du Probleme hast oder vermutest, lohnt sich ein Besuch bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt. Auch wenn du dich gut fühlst, sollte deine sexuelle, hormonelle und reproduktive Gesundheit oberste Priorität haben. Denn nur wenn du sie Teil deiner Selbstfürsorge machst, bist du dir deiner Balance und deines Wohlbefindens auch in Zukunft sicher. Regelmäßige Besuche in der Gynäkologie Frankfurt tragen dazu bei, dass du gesund wirst oder bleibst – egal, ob du gerade verhütest, eine Familie planst, in den Wechseljahren bist oder sie hinter dir hast.

4 Gründe, deine Frauenarztbesuche in der Gynäkologie Frankfurt zeitnah zu erledigen

Regelmäßige Kontrollen bei Gynäkologie Frankfurt sind wichtig, denn Frauen* haben ein erhöhtes Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken oder an Brust-, Gebärmutterhals- oder anderen Krebsarten zu erkranken. Jede Person, die menstruiert, sexuell aktiv ist, und/oder eine familiäre Vorgeschichte mit reproduktiven Problemen hat, braucht regelmäßige gynäkologische Untersuchungen und Beratung – und zwar aus den folgenden Gründen:

1. Gewinne Klarheit über deinen allgemeinen Gesundheitszustand

Wenn du die Gynäkologie Frankfurt besuchst, wenn du gesund bist, hast du die Möglichkeit, eine langfristige Beziehung zu deine:r Frauenärzt:in aufzubauen, dich über verschiedene Gesundheitsziele oder -bedürfnisse beraten zu lassen und auf all deine Fragen und Sorgen einzugehen. Diese Termine ermöglichen es dir und deiner Ärztin oder deinem Arzt, sich ein kontinuierliches Bild von deinem Gesundheitszustand und deinen Vitalwerten zu machen. Außerdem kannst du bei diesen Besuchen Vertrauen zu deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt aufbauen. So fühlst du dich auch dann wohl und verstanden, wenn du später einmal gesundheitliche Probleme hast.

2. Nimm wichtige Vorsorgeuntersuchungen wahr, um Probleme frühzeitig zu erkennen oder vorzubeugen

Wenn sich etwas an deiner Gesundheit ändert, kann dein:e Gynäkolog:in früher die richtige Diagnose stellen und dir somit schnell eine wirksame Behandlung ermöglichen. Mit einem jährlichen oder halbjährlichen Besuch bei der Gynäkologie Frankfurt ist es also wahrscheinlicher, dass medizinische Probleme gelöst werden, noch bevor sie ernst werden.

Bei der Gynäkologie Frankfurt untersucht dich dein:e Frauenärzt:in auf eine Reihe von frauen*spezifischen und allgemeinen Krankheiten. Das ist wichtig, denn viele Gesundheitsprobleme haben keine offensichtlichen Symptome. Abhängig von deinem Alter, deinen gesundheitlichen Bedürfnissen und dem Zeitpunkt deiner letzten Untersuchung bietet unsere Abteilung für Gynäkologie Frankfurt eine Reihe verschiedener Untersuchungen an. Dazu gehören Pap-Abstriche, Tests auf Geschlechtskrankheiten, gynäkologische Ultraschalluntersuchungen, Brustuntersuchungen und Osteoporose-Screening.

3. Mach deine Fruchtbarkeit zum Thema, mit oder ohne Kinderwunsch

Egal, ob du gerade verhütest oder bald schwanger werden möchtest, deine:n Spezialist:in bei Gynäkologie Frankfurt hilft dir, deine Fruchtbarkeit natürlich zu regulieren.

 • Verhütung: Wenn du eine Schwangerschaft verhindern möchtest, hilft dir unser Team, die beste Verhütungsmethode für deinen Lebensstil und deine gesundheitlichen Bedürfnisse zu finden.
 • Kinderwunsch: Wenn du darüber nachdenkst, in naher Zukunft Kinder zu bekommen, berät dich unser Team, wie du deinen Körper auf die Befruchtung und eine gesunde Schwangerschaft vorbereiten kannst. 
 • Fruchtbarkeitsstörungen: Dein:e Gynäkolog:in untersucht dich auf Erkrankungen, die eine Schwangerschaft erschweren könnten, und bietet Lösungen und Beratung bei Unfruchtbarkeit an.

4. Finde einen gesunden Umgang mit deiner Periode und den Wechseljahren

Im gebärfähigen Alter sollte deine Regelblutung jeden Monat kommen, sofern du nicht schwanger bist. Bei deinen regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen stellt dein:e Frauenärzt:in sicher, dass deine Periode regulär eintritt und untersucht dich auf mögliche Blutungsstörungen:

 • Wenn deine Periode dir Schmerzen bereitet oder unregelmäßig ist, setzt deine Ärztin oder dein Arzt moderne Diagnosemethoden ein, um der Ursache deiner Probleme auf den Grund zu gehen. Die Gynäkologie Frankfurt bietet eine Reihe von Behandlungen an, die deine:n Behandler:in auf deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse abstimmt.

Wenn du in den Wechseljahren bist und unter Symptomen wie vaginaler Trockenheit, Unwohlsein oder Schmerzen leidest, hilft dir dein:e Gynäkolog:in dabei, Komfort, Selbstvertrauen und Lebensqualität zurückzugewinnen.

Brauchst Du Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort kannst Du ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecke die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklärst du dich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.