Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Gynäkologie Frankfurt: Diagnostik, Therapie & Beratung

Expert:innen für die Schwangerschaft sowie den weiblichen Sexual- und Fortpflanzungstrakt.

Behandlung von:

 • Endometriose
 • Fruchtbarkeitsprobleme
 • Krämpfe und Regelschmerzen
 • Krebs (Brust, Gebärmutterhals, Eierstöcke)
 • Menopause
 • Ovarialzysten (PCOS)
 • PMS
 • Schmerzen im Beckenbereich
 • Schwangerschaft
 • Sexuell übertragbare Krankheiten
 • Ungewöhnlicher Ausfluss
 • Unregelmäßiger Zyklus
 • Vaginale Infektionen

Die Praxis bietet:

 • Fruchtbarkeits- und Hormontests 
 • Unterleibsuntersuchungen und Pap-Abstriche 
 • Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung
 • Ultraschalluntersuchungen einschließlich Doppler-Sonographie
 • Vorsorge und Früherkennung
 • Familienplanung und Verhütung
 • Beratung für Mädchen
 • Ernährungsmedizin

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Meral Gündüz
Dr. med. Meral Gündüz
Schwerpunktpraxis Kinderwunsch und hormonelle Dysbalance
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Arztprofil ansehen
Dr. med. Rieke Hermann
Dr. med. Rieke Hermann
Ganzheitliche Frauenarztpraxis
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Arztprofil ansehen

Gynäkologie Frankfurt – ganzheitliche Frauengesundheit

Jede Frau wird im Laufe ihres Lebens mit Fragen, Beschwerden oder Erkrankungen im Bereich der Fortpflanzungsorgane konfrontiert. Hier sind die Spezialist:innen der Gynäkologie in Frankfurt Ihre Anlaufstelle. Die Frauengesundheit ist ein vielschichtiger Bereich, denn jede Lebensphase einer Frau bzw. eines Menschen mit weiblichen Fortpflanzungsorganen bringt andere Herausforderungen und Bedürfnisse mit sich. Die Spezialist:innen der Praxis für Gynäkologie in Frankfurt bieten Ihnen eine ganzheitliche Betreuung, bei der Ihre gesundheitlichen Wünsche im Vordergrund stehen.

DIE GYNÄKOLOGIE IN FRANKFURT BIETET

 • Individuelle Betreuung für jede Lebensphase
 • Minimalinvasive Chirurgie
 • Endometriose-Therapie
 • Modernste Diagnostik und Behandlungsverfahren
 • Vorsorgeuntersuchungen und Krebsfrüherkennung
 • Hormontherapie
 • Sexualmedizinische Beratung

Vorsorgeuntersuchungen in der Praxis für Gynäkologie in Frankfurt

Die gynäkologische Vorsorgeuntersuchung ist ein fundamentaler Bestandteil der gesundheitlichen Fürsorge für Frauen. Die meisten Erkrankungen sind früh erkannt leichter zu behandeln, gerade im Falle von Krebs ist eine frühe Diagnose von entscheidender Bedeutung. Es gibt mehrere Krebsarten, die ausschließlich oder hauptsächlich Frauen betreffen, was eine regelmäßige Krebsvorsorge umso wichtiger macht. Die Spezialist:innen der Praxis für Gynäkologie in Frankfurt führen eine breite Vielfalt an Vorsorgeuntersuchungen durch, um Krebserkrankungen auszuschließen bzw. möglichst früh zu diagnostizieren.

Im ersten Schritt führen Ihre Behandler:innen in der Gynäkologie Frankfurt stets eine ausführliche Anamnese durch, in welcher Soe nicht nur Ihre Beschwerden äußern, sondern Sie auch Ihre Krankenvorgeschichte darlegen und familiäre Risikofaktoren in den Blick genommen werden. Dabei wird auch die Verwendung von Verhütungsmitteln thematisiert, da beispielsweise hormonelle Verhütungsmittel das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen beeinflussen können. Auf Grundlage der Anamnese können in der Praxis für Gynäkologie Frankfurt mehrere Untersuchungen durchgeführt werden, die der Krebsvorsorge dienen.

Brusttastuntersuchung und Mammographie

Eine der einfachsten, aber wichtigsten Vorsorgemaßnahmen ist die Brusttastuntersuchung. Dabei wird die Brust nach Knoten oder anderen Veränderungen abgetastet. Mittels der Tastuntersuchung können Veränderungen frühzeitig identifiziert werden. Die Spezialist:innen der Praxis für Gynäkologie in Frankfurt führen die Brusttastuntersuchung bei Ihnen durch und zeigen Ihnen ggf. wie Sie diese selber durchführen. Auch die Mammographie ist Teil der Brustvorsorge und wird bei Frauen ab 50 Jahren alle zwei Jahre empfohlen. 

Untersuchung auf dem gynäkologischen Stuhl

Hierbei wird mittels spezieller Instrumente der äußere und innere Genitalbereich untersucht. Ihr:e Gynäkolog:in überprüft mithilfe des Spekulums den Gebärmutterhals und die Vagina auf Auffälligkeiten. Dabei werden nicht nur Veränderungen des Gewebes oder ungewöhnliche Sekrete in den Blick genommen, sondern auch Wucherungen oder Verfärbungen.

Pap-Test (Papanicolaou-Test)

Beim Pap-Test werden in der Gynäkologie Frankfurt Zellen untersucht, die auf Gebärmutterhalskrebs oder seine Vorstufen hinweisen können. Dabei werden Zellen vom Gebärmutterhals mit einer kleinen Bürste oder einem Spatel abgetragen und anschließend im Labor unter dem Mikroskop analysiert. Der Pap-Test gibt nicht nur Aufschluss über Krebserkrankungen, sondern liefert außerdem Hinweise zu Entzündungen oder Infektionen im Vaginalbereich.

HPV-Test

Ähnlich wie beim Pap-Test wird hierbei eine Zellprobe oder Flüssigkeit vom Gebärmutterhals entnommen. Statt der mikroskopischen Untersuchung werden die Zellen hierbei jedoch auf HPV-DNA überprüft. Ein positiver Befund kann auf ein erhöhtes Risiko für Gebärmutterhalskrebs hinweisen und kann eine engmaschigere Überwachung nötig machen bzw. Anlass für weitere Untersuchungen geben.

Behandlungsspektrum in der Praxis für Gynäkologie in Frankfurt

Im Bereich der Frauengesundheit können verschiedene Beschwerden oder Erkrankungen eine Behandlung nötig machen. Neben Untersuchungen und Behandlungen im Bereich der allgemeinen Gynäkologie werden Sie hier bei einer Schwangerschaft betreut, bei sexuellen Funktionsstörungen unterstützt und zu Themen wie Verhütung, Knochendichte und Ernährung beraten. Auch reproduktionsmedizinische und endokrinologische Behandlungen gehören in der Gynäkologie in Frankfurt zum Behandlungsspektrum – je nach Diagnose ist hier auch eine interdisziplinäre Behandlung mit der Inneren Medizin in Frankfurt von Vorteil. Bei Behandlungen im Bereich der Urogynäkologie ist eine Weiterleitung an die Praxis für Urologie in Frankfurt möglich.

Behandlung der Menopause in der Gynäkologie Frankfurt

Die Menopause ist ein natürlicher Prozess im Leben jeder Frau, der den Übergang von der fruchtbaren zur nicht fruchtbaren Phase kennzeichnet. Die Menopause tritt normalerweise zwischen dem 45. und dem 55. Lebensjahr ein, wobei der genaue Zeitpunkt variiert. Oft geht die Menopause mit einer Reihe an physischen sowie emotionalen Herausforderungen einher – neben Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schlafstörungen und vaginaler Trockenheit sowie anderen Irritationen kann die Menopause auch psychische Symptome wie Depressivität und Angst hervorrufen.

In der Praxis für Gynäkologie in Frankfurt ist die gängigste Behandlung bei Symptomen die Hormonersatztherapie (HET). Dabei werden Hormone, deren Produktion während der Menopause abnimmt, medikamentös ersetzt. Dadurch können Hitzewallungen, Nachtschweiß sowie vaginale Trockenheit gelindert werden. Eine nicht-hormonelle Behandlung in Form von bestimmten Medikamenten ist ebenfalls möglich. So können beispielsweise Antidepressiva die Hitzewallungen reduzieren und Stimmungsschwankungen entgegenwirken. Vor allem Lifestyle-Änderungen können bei durch die Menopause verursachten Symptome Abhilfe schaffen – neben regelmäßiger Bewegung und einer gesunden Ernährung können Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation und Atemübungen weiterhelfen. Gerne beraten Sie die Spezialist:innen der Gynäkologie Frankfurt hierzu genauer. Da bei der Behandlung der Menopause ein Ansatz gefragt ist, bei der der Körper ganzheitlich betrachtet wird, ist bei Beschwerden zudem ein Besuch bei der Osteopathie im Frankfurt-Space empfehlenswert.

Behandlung von Menstruationsschmerzen in der Gynäkologie Frankfurt

Viele Frauen leiden während der Periode unter Schmerzen. Bei manchen sind diese Schmerzen jedoch so intensiv, dass es für diese unmöglich oder nur unter großer Anstrengung möglich ist, ihren Alltag zu bewältigen. Ihre Behandler:innen der Gynäkologie Frankfurt helfen dir dabei, Menstruationsschmerzen zu lindern und Ihre Lebensqualität zu verbessern.

Die Behandlung spricht Ihr:e Spezalist:in in der Praxis für Gynäkologie in Frankfurt in jedem Fall mit Ihnen ab. Wenn Ihren Schmerzen keine erkennbare medizinische Ursache zugrunde liegt, kann eine Behandlung mittels Schmerzmitteln hier Abhilfe schaffen. Auch berät Sie Ihre Behandler:in in dem Fall dazu, inwiefern Lebensstiländerungen zu einer Linderung beitragen können. Ist der Schmerz auf hormonelle Schwankungen oder übermäßige Blutungen zurückzuführen, kann Ihnen Ihr:e Gynäkolog:in eine Behandlung mittels hormoneller Kontrazeptiva anraten. Werden Ihre Menstruationsschmerzen durch eine Erkrankung verursacht (sekundäre Dysmenorrhoe) gehen Ihr:e Behandler:innen der Gynäkologie Frankfurt dieser auf den Grund.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.