Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Gynäkologie

Expert:innen für die Schwangerschaft sowie den weiblichen Sexual- und Fortpflanzungstrakt.

Behandlung von:

 • Endometriose
 • Fruchtbarkeitsprobleme
 • Krämpfe und Regelschmerzen
 • Krebs (Brust, Gebärmutterhals, Eierstöcke)
 • Menopause
 • Ovarialzysten (PCOS)
 • PMS
 • Schmerzen im Beckenbereich
 • Schwangerschaft
 • Sexuell übertragbare Krankheiten
 • Ungewöhnlicher Ausfluss
 • Unregelmäßiger Zyklus
 • Vaginale Infektionen

Die Praxis bietet:

 • Fruchtbarkeits- und Hormontests 
 • Unterleibsuntersuchungen und Pap-Abstriche 
 • Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung
 • Ultraschalluntersuchungen einschließlich Doppler-Sonographie
 • Vorsorge und Früherkennung
 • Familienplanung und Verhütung
 • Beratung für Mädchen

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Oksana Wiegel
Dr. med. Oksana Wiegel
Gynäkologie am Fleet
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Arztprofil ansehen
Dr. med. Susanne Tolkemitt
Dr. med. Susanne Tolkemitt
Gynäkologie am Fleet
Gynäkologie am Fleet
Arztprofil ansehen

Ganzheitliche und moderne Frauen*gesundheit in der Gynäkologie Hamburg

Gynäkolog:innen der Gynäkologie in Hamburg bieten eine ganzheitliche, reproduktive und sexuelle Gesundheitsfürsorge für alle Menschen mit weiblichen Fortpflanzungsorganen. Sie haben ein offenes Ohr für Ihre gesundheitlichen Probleme und führen gründliche diagnostische Tests durch, um zu ermitteln, was Ihre Gesundheit oder Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt.

Ihre Gynäkologin oder Ihr Gynäkologe hilft Ihnen, die Testergebnisse und Ihre Hormongesundheit zu verstehen und bietet Ihnen eine moderne Behandlung sowie Ernährungs- und Lebensstilberatung an, um auf einen gesunden Menstruationszyklus, ausgeglichene Hormone und eine verbesserte Fruchtbarkeit hinzuarbeiten. Wir begleiten Sie auch, wenn Sie versuchen, schwanger zu werden, während Ihrer Schwangerschaft und nach der Geburt.

Die Gynäkologie Hamburg: Individuell, integrativ und interdisziplinär

Die weiblichen Fortpflanzungsorgane bilden eine komplexe und empfindliche Struktur, die sich im Laufe deines Lebens, unter Einfluss von Alter, Umwelt und individuellen Faktoren immer wieder verändert. Genau deshalb ist es so wichtig, sie regelmäßig überprüfen zu lassen. Ihr Gynäkologe oder Ihre Gynäkologin kann routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen durchführen, um festzustellen, ob Infektionen oder Krankheiten vorliegen. Außerdem können sie Ihre Gesundheit mit Untersuchungen zur Fruchtbarkeit oder Check-ups vor und nach der Geburt Ihres Kindes unterstützen.

Eine gynäkologische Beratung ist besonders wichtig im Fall von vermuteten oder diagnostizierten Problemen mit den Eileitern, Eierstöcken oder der Gebärmutter sowie bei Fruchtbarkeitsproblemen wie dem Polyzystischen Ovarialsyndrom (PCO-Syndrom) oder Endometriose. Haben Sie Unterleibs-, Becken-, Brust-, Rektal-, Gebärmutter- oder Vaginalbeschwerden? Ihr:e Behandler:in in der Gynäkologie Hamburg hilft Ihnen, Ihren Symptome ganzheitlich und individuell auf den Grund zu gehen.

Doch nicht nur, wenn Sie Probleme haben oder vermuten, lohnt sich ein Besuch bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt. Auch wenn Sie sich gut fühlen, sollte Ihre sexuelle, hormonelle und reproduktive Gesundheit oberste Priorität haben. Denn nur wenn Sie sie Teil Ihrer Selbstfürsorge machen, sind Sie sich der Balance und Ihres Wohlbefindens auch in Zukunft sicher. Regelmäßige Besuche in der Gynäkologie Hamburg tragen dazu bei, dass Sie gesund werden oder bleiben.

4 Gründe, Ihre Frauenarztbesuche in der Praxis für Gynäkologie Hamburg bei Eterno zeitnah zu erledigen

Regelmäßige Kontrollen in der Gynäkologie Hamburg sind wichtig, denn Frauen* haben ein erhöhtes Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken oder an Brust-, Gebärmutterhals- oder anderen Krebsarten zu erkranken. Jede Person, die menstruiert, sexuell aktiv ist und/oder eine familiäre Vorgeschichte mit reproduktiven Problemen hat, braucht regelmäßige gynäkologische Untersuchungen und Beratung – und zwar aus den folgenden Gründen:

1. Gewinne Klarheit über deinen allgemeinen Gesundheitszustand

Wenn Sie Ihre Praxis für Gynäkologie in Hamburg besuchen, wenn Sie gesund sind, haben Sie die Möglichkeit, eine langfristige Beziehung zu Ihre:r Frauenärzt:in aufzubauen, sich über verschiedene Gesundheitsziele oder -bedürfnisse beraten zu lassen und auf all Ihre Fragen und Sorgen einzugehen. Diese Termine ermöglichen es Ihnen und Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, sich ein kontinuierliches Bild von Ihrem Gesundheitszustand und Ihren Vitalwerten zu machen. Außerdem können Sie bei diesen Besuchen Vertrauen zu Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt aufbauen. So fühlen Sie sich auch dann wohl und verstanden, wenn Sie später einmal gesundheitliche Probleme haben sollten.

2. Nehmen Sie wichtige Vorsorgeuntersuchungen wahr, um Probleme frühzeitig zu erkennen oder vorzubeugen

Wenn sich etwas an Ihrer Gesundheit ändert, kann Ihr:e Gynäkolog:in früher die richtige Diagnose stellen und Ihnen somit schnell eine wirksame Behandlung ermöglichen. Mit einem jährlichen oder halbjährlichen Besuch bei der Gynäkologie Hamburg ist es also wahrscheinlicher, dass medizinische Probleme gelöst werden, noch bevor sie ernst werden.

Bei Gynäkologie Hamburg untersucht Sie Ihr:e Frauenärzt:in auf eine Reihe von frauen*spezifischen und allgemeinen Krankheiten. Das ist wichtig, denn viele Gesundheitsprobleme haben keine offensichtlichen Symptome. Abhängig von Alter, gesundheitlichen Bedürfnissen und dem Zeitpunkt der letzten Untersuchung bietet unsere Abteilung für Gynäkologie in Hamburg eine Reihe verschiedener Untersuchungen an. Dazu gehören Pap-Abstriche, Tests auf Geschlechtskrankheiten, gynäkologische Ultraschalluntersuchungen, Brustuntersuchungen und Osteoporose-Screening.

3. Machen Sie Fruchtbarkeit zum Thema, mit oder ohne Kinderwunsch

Egal, ob Sie gerade verhüten oder bald schwanger werden möchten, Ihr:n Spezialist:in bei der Gynäkologie in Hamburg hilft Ihnen, Ihre Fruchtbarkeit natürlich zu regulieren.

 • Verhütung: Wenn Sie eine Schwangerschaft verhindern möchten, hilft Ihnen unser Team, die beste Verhütungsmethode für Ihren Lebensstil und Ihre gesundheitlichen Bedürfnisse zu finden.
 • Kinderwunsch: Wenn Sie darüber nachdenken, in naher Zukunft Kinder zu bekommen, berät Sie unser Team, wie Sie IhrenKörper auf die Befruchtung und eine gesunde Schwangerschaft vorbereiten können. 

Fruchtbarkeitsstörungen: Ihr:e Gynäkolog:in untersucht Sie auf Erkrankungen, die eine Schwangerschaft erschweren könnten, und bietet Lösungen und Beratung bei Unfruchtbarkeit an.

4. Finden Sie einen gesunden Umgang mit der Periode und den Wechseljahren

Im gebärfähigen Alter sollte Ihre Regelblutung jeden Monat kommen, sofern Soe nicht schwanger sind. Bei Ihren regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen stellt Ihr:e Frauenärzt:in sicher, dass Ihre Periode regulär eintritt und untersucht Sie auf mögliche Blutungsstörungen:

 • Wenn Ihre Periode Ihnen Schmerzen bereitet oder unregelmäßig ist, setzt Ihre Ärztin oder Ihr Arzt moderne Diagnosemethoden ein, um der Ursache der Probleme auf den Grund zu gehen. Die Gynäkologie Hamburg bietet eine Reihe von Behandlungen an, die von Ihre:r Behandler:in auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt werden.

Wenn Sie in den Wechseljahren sind und unter Symptomen wie vaginaler Trockenheit, Unwohlsein oder Schmerzen leiden, hilft Ihnen Ihr:e Gynäkolog:in dabei, Komfort, Selbstvertrauen und Lebensqualität zurückzugewinnen. Außerdem behalten sie Ihre Knochen im Blick, um Osteoporose zu behandeln und vorzubeugen.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.