Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Osteopathie

Alternativmedizinische Diagnostik und Therapie durch Nutzung der Hände der Behandler:in.

Behandlung von:

 • Allgemeine Schmerzen und Beschwerden
 • Arthritis
 • Arthrose und rheumatische Schmerzen
 • Asthma
 • Bandscheibenvorfall
 • Becken-, Hüft-, Bein- und Knieprobleme
 • Blockaden in der Wirbelsäule
 • Fehlstellung der Wirbelsäule (z.B. Skoliose)
 • Fibromyalgie
 • Gelenkbeschwerden
 • Hexenschuss
 • Ischias
 • Kieferprobleme
 • Kopfschmerzen, die vom Nacken ausgehen
 • Krämpfe und Regelschmerzen
 • Kreislaufprobleme
 • Leichte Sportverletzungen
 • Migräne
 • Müdigkeit und Antriebslosigkeit
 • Muskelkrämpfe und Schmerzen
 • Nackenschmerzen
 • Reizdarmsyndrom (RDS)
 • Rückenschmerzen
 • Schlafstörungen
 • Schulterschmerzen
 • Schwindel
 • Tennisellenbogen
 • Tinnitus
 • Verdauungsprobleme

Die Praxis bietet:

 • Behandlung von Funktionsstörungen des Körpers   
 • Skelett-, muskel- und bänderorientierte Therapie  
 • Holistische manuelle Diagnose und Therapie 
 • Körperliche Manipulation, Dehnung und Massage
 • Erhöhung der Mobilität der Gelenke 
 • Schmerzlinderung
 • Lösen von Blockaden und Verspannungen  
 • Verbesserte Durchblutung

Die unabhängigen Ärzt:innen

No items found.

Ganzheitliche manuelle Therapie in der Praxis für Osteopathie Hamburg

Wenn Sie mit Schmerzen im unteren Rücken zur osteopathischen Behandlung kommen, sind Sie vielleicht überrascht, wenn in der Praxis für Osteopathie in Hamburg zuerst Ihr Beckenbereich oder die Fußmechanik untersucht wird. Symptome und Krankheiten haben aber selten nur eine Ursache. Um zu verstehen, wie der untere Rücken betroffen ist, betrachten Osteopath:innen der Osteopathie Hamburg den Körper und seine Mechanik als Ganzes, einschließlich Ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte, Ihrer Haltung, des Gangs und Faktoren wie Stress, Beruf, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Umfeld.

Als Disziplin, die einen Ganzkörperansatz verfolgt und in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen, unterstützt die Osteopathie das reibungslose Zusammenspiel von Knochen, Muskeln, Bändern und Bindegewebe.

Hamburg Osteopathie: Heilung fördern und Verletzungen vorbeugen

Unsere Spezialist:innen der Praxis für Osteopathie in Hamburg helfen Ihnen, Schmerzen und Blockaden ganzkörperlich loszuwerden. Während andere körperbasierte Therapien oft darauf ausgelegt sind, eine bestimmte Verletzung zu behandeln oder die Rehabilitation nach einem bestimmten Trauma oder einer körperlichen Veränderung (z. B. Schwangerschaft oder Sportverletzung) zu ermöglichen, wirkt sich eine osteopathische Behandlung auf den gesamten Körper aus. Sie bietet eine wertvolle langfristige Rehabilitationsbehandlung, die Heilung fördern und Verletzungen vorbeugen kann.

Vorteile einer osteopathischen Behandlung in der Praxis für Osteopathie Hamburg

Sie sind unsicher, ob Sie sch osteopathisch behandeln lassen sollten? Hier finden Sie Beispiele für Behandlungen der Praxis für Osteopathie in Hamburg sowie einen Überblick über die wichtigsten ganzheitlichen Gesundheitsvorteile:

1. Osteopathische manuelle Therapie stärkt den ganzen Körper

Was behandelt ein:e Osteopath:in bei Osteopathie Hamburg? Die Antwort lautet: So ziemlich alles. In der medizinischen Fachliteratur wird die osteopathische Medizin als ganzheitliche Behandlung bezeichnet. Das bedeutet, dass sie nicht nur die physischen Aspekte des Körpers berücksichtigt, sondern auch die psychischen und sozialen Faktoren, die zu einem bestimmten Gesundheitsproblem beitragen können.

Osteopath:innen sind der Ansicht, dass ein Problem mit einer Funktion oder einem Teil des Körpers Auswirkungen auf den gesamten Körper und seine Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Jede Behandlung in der Praxis für Osteopathie in Hamburg wird so gestaltet, dass sie den gesamten Körper berücksichtigt und beeinflusst. Dadurch wirkt sich die Osteopathie häufig positiv auf den gesamten Bewegungsapparat sowie auf die Psyche aus.

Wie sieht so eine Behandlung aus? Dein:e Osteopath:in kann zum Beispiel:

 • eine nicht-invasive Behandlung des Bindegewebes durchführen, um die Zirkulation des körpereigenen Lymphsystems zu verbessern, Triggerpunkte zu deaktivieren, Entspannung zu fördern und Ungleichgewichte von Muskeln und Bändern zu korrigieren. 
 • Massagetechniken anwenden, bei denen die Oberfläche um zwei Gelenke herum sanft massiert wird. Dadurch werden Muskelkrämpfe reduziert und neurologische Probleme, die Verspannungen verursachen können, gelindert.

2. Ärzt:innen der Osteopathie in Hamburg unterstützen Ihr Immunsystem

Die Osteopathie kann ein geschwächtes Immunsystem nicht direkt behandeln. Doch sie kann es unterstützen. Ihr:e Behandler:in bei Osteopathie Hamburg kann durch die Behandlung von Verspannungen im Gewebe dazu beitragen, das Nervensystem Ihres Körpers wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

So hilft Osteopathie, die allgemeine Immunität des Körpers zu stärken:

 • Gezielte manuelle Therapie kann den Stoffwechsel anregen und die Durchblutung sowie den Lymphfluss steigern. Dies trägt zu einem insgesamt gestärkten Lymphsystem bei, das sich wiederum positiv auf die Organfunktionen von für das Immunsystem wichtigen Organe wie Milz, Thymus und Magen-Darm-Trakt auswirkt.
 • Osteopathische Behandlungen können Ihre psychische Gesundheit unterstützen. Regelmäßige Massagebehandlungen können zu einer besseren Regulierung des sogenannten sympathischen Nervensystems beitragen, das eine Schlüsselrolle bei der Auslösung von Stressreaktionen spielt. Und gerade Stress führt bekanntlich zu einem geschwächten Immunsystem.

3. Osteopathie bietet wirksame Behandlungen zur Schmerzlinderung

Wenn Sie unter chronischen Schmerzen leiden, kann der ganzheitliche Ansatz der Osteopathie in Hamburg Erleichterung bringen. Zum Beispiel durch:

 • Nicht-invasive manuelle Behandlung der Ursache von akuten oder chronischen Schmerzen
 • Behandlung von Wirbelsäulen Fehlhaltungen, die chronische Schmerzen verursachen können
 • Linderung von spannungsbedingten Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und chronischer Migräne
 • Genesung nach Sportverletzungen als Teil eines ganzheitlichen Reha-Prozesses
 • Milderung negativer Symptome während und nach der Schwangerschaft, wie zum Beispiel Becken-, Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.