Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Urologie Frankfurt: Gesundheit, Lebensqualität, Vertrauen

Eine urologische Untersuchung kann ein wichtiger Schritt zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und Lebensqualität sein.

Behandlung von:

 • Erektile Dysfunktion
 • Harnwegsinfektion
 • Inkontinenz
 • Niedriges Testosteron
 • Nierensteine
 • Schmerzen im Beckenbereich
 • Sexuell übertragbare Krankheiten
 • Unfruchtbarkeit
 • Urologische Tumore und Krebserkrankungen
 • Vergrößerte Vorsteherdrüse

Die Praxis bietet:

 • Vorsorge und Früherkennung
 • Fortschrittliche Diagnostik
 • Ultraschalluntersuchungen 
 • Behandlung des männlichen Urogenitaltrakts
 • Behandlung der weiblichen Harnorgane
 • Vasektomie

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. medic. Fabian Barcsay, FEBU
Dr. medic. Fabian Barcsay, FEBU
Private Urologie im Westend
Facharzt für Urologie
Arztprofil ansehen

Krebsvorsorge & Früherkennung in der Urologie Frankfurt

Die häufigsten Krebsarten, die im Bereich der Harnwege und Geschlechtsorgane auftreten, sind Prostatakrebs, Blasenkrebs und Nierenkrebs. Die frühzeitige Erkennung dieser Krebserkrankungen ist oft entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung.

Bei der Diagnose von Prostatakrebs führt Ihr:e Urolog:in eine Blutuntersuchung durch, um den Wert des prostataspezifischen Antigens (PSA) zu bestimmten. Ein erhöhter Wert kann auf Prostatakrebs hinweisen. Eine weitere gängige Methode, die der Erkennung verschiedener Krebsarten dient, ist der Ultraschall. So wird in der Urologie Frankfurt ein transrektaler Ultraschall (TRUS) durchgeführt, wenn Ihr:e Urolog:in einen Prostatakrebs vermutet. Dieser bietet einen detaillierten Überblick, sodass Ihr:e Urolog:in Auffälligkeiten oder Wachstumsmuster identifizieren kann, die auf Krebs hinweisen könnten. Dabei kann auch eine Biopsie gemacht werden, um Gewebeproben zu entnehmen. Ein Ultraschall kann auch bei Blasen- und Nierenkrebs Aufschluss geben, um Tumore, Zysten oder andere Auffälligkeiten zu identifizieren. Hierbei untersucht Ihr:e Behandler:in den gesamten Harntrakt. Gerade beim Verdacht auf Nierenkrebs oder Prostatakrebs ist eine Vorsorgeuntersuchung mittels Sonografie sinnvoll, da diese Krebsarten im Frühstadium häufig keine Symptome zeigen.

Neben der Bestimmung des PSA-Werts und Ultraschall bedient sich die Urologie Frankfurt vielen weiteren Methoden, um verschiedene Krebsarten zu ermitteln bzw. auszuschließen und eine präzise Diagnose zu erstellen. Dazu zählen unter anderem die Tastuntersuchung, Zystoskopie, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT).

Diagnose Krebs – und jetzt? In der Praxis für Urologie in Frankfurt gut aufgehoben

Krebs ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen der modernen Medizin und für fast alle Menschen eine erschreckende Diagnose. Gerade dann, wenn dieser die Geschlechtsorgane befällt – wie beispielsweise im Falle von Prostatakrebs, Blasenkrebs und Hodenkrebs bei Männern oder Vulva- und Vaginalkrebs bei Frauen – ist es nach wie vor nicht einfach, diesen offen zu thematisieren. Krebs der Geschlechtsorgane ist trotz wachsender gesellschaftlicher Offenheit und Akzeptanz nach wie vor ein sensibles und oftmals tabubehaftetes Thema. Insofern kann die Diagnose für Betroffene nicht nur physisch, sondern auch psychisch von enormer Belastung sein. Zu den Sorgen um die eigene Gesundheit gesellen sich dabei oft Ängste um die Sexualität und Fruchtbarkeit, die das Selbstbild und intime Beziehungen belasten können.

Ihr:e Behandler:in der Urologie in Frankfurt ist sich um die vielen Herausforderungen einer Krebserkrankung im Klaren und nimmt Ihre Gesundheit ganzheitlich in den Blick. Dabei wird Ihnen eine Behandlung zuteil, die sich modernsten Methoden wie z. B. immuntherapeutischen Ansätzen bedient und Sie über jeden Schritt der Behandlung genauestens informiert. Dank Früherkennung und moderner Therapien ist die Behandlungsprognose zumeist positiv.

Beratung zu Ursachen & Risikofaktoren in der Urologie in Frankfurt

Krebs wird durch genetische Mutationen verursacht, die oft durch äußere Faktoren begünstigt werden. Als universeller Risikofaktor für die meisten Krebsarten gilt das Alter. Regelmäßiges Rauchen und Alkoholkonsum können die Auslösung von verschiedenen Krebsarten begünstigen. Auch bestimmten Chemikalien ausgesetzt zu sein, kann sich schädlich auswirken. Darüber hinaus spielt auch der Lebensstil, vor allem die Ernährung sowie körperliche Aktivität, eine wichtige Rolle.

In der Praxis für Urologie in Frankfurt werden Sie zu allen Fragen rund um die verschiedenen Krebserkrankungen beraten. Auch die Praxis für Innere Medizin in Frankfurt bzw. die Onkologie hilft Ihnen hier kompetent weiter. In der Praxis für Urologie in Frankfurt wird Ihnen zu einem gesünderen Lebensstil verholfen, was das Krebsrisiko senken kann. Gerade dann, wenn bei Ihnen eine familiäre Veranlagung vorliegt, sind Sie mit einer Vorsorgeuntersuchung auf der sicheren Seite. Diese wird bei Männern ab dem 45. Lebensjahr einmal im Jahr von der Krankenkasse bezahlt. 

Urologie Frankfurt – Behandlungsspektrum

Die Urologie in Frankfurt ist auf die Vorsorge und Behandlung der unterschiedlichsten urologischen Beschwerden spezialisiert. Hier treffen Sie auf die unterschiedlichsten Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungsmethoden, um einen Krebsbefall früh zu erkennen und im besten Fall kurativ – mit dem Ziel der Heilung – zu behandeln. Das Behandlungsangebot der Urologie Frankfurt richtet sich an Männer und Frauen. Für letztere besteht auch die Möglichkeit, sich an die benachbarte Praxis für Gynäkologie in Frankfurt zu wenden.

Wann sollten Sie einen Urologen oder eine Urologin aufsuchen?

Die sieben häufigste Erkrankungen, die Urolog:innen in der Praxis für Urologie Frankfurt behandeln, sind  Harninkontinenz, Nierensteine, Harnwegsinfektionen, Prostatakrebs, eine vergrößerte Prostata, Erektionsstörungen und Fruchtbarkeitsprobleme. Typische Symptome sind:

 • Blut im Urin
 • Verlust der Kontrolle über die Blase
 • Schmerzen beim Wasser lassen
 • Schmerzen im unteren Rücken, Bauch oder in der Leiste (was auf Nierensteine hindeuten kann)
 • Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen oder zu halten
 • Vergrößerte Prostata

Treten bei Ihnen Symptome auf? Wenn Sie vermuten, dass Sie eins dieser urologischen Probleme haben oder wenn Sie andere Symptome haben, die Sie beunruhigen, sollten Sie einen Termin in der Praxis für Urologie Frankfurt vereinbaren. Diese Probleme erfordern genaue und moderne Diagnostik, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Diagnose und Behandlung bekommen. Ihr:e Urolog:in nimmt sich die Zeit, Ihre Symptome zu verstehen und bespricht mit Ihnen die nächsten Schritte zu einer besseren Gesundheit.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.