Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Pneumologie

Pneumologie Frankfurt – Lungendiagnostik und Therapie

Behandlung von:

 • Lungenfunktion und Blutgasanalyse
 • Unklare Luftnot und seltene Lungenerkrankungen
 • Beatmung in der Häuslichkeit
 • Schlaflabor für Zu Hause

Die Praxis bietet:

 • Früherkennung und Prävention von Lungenerkrankungen
 • Detaillierte Diagnostik und Therapie
 • Raucherentwöhnung
 • Umfangreiche rehabilitative Angebote
 • Spezialisierte Behandlungsansätze für seltene Lungenerkrankungen
 • Beratung und Therapie bei schlafbezogenen Atemstörungen

Die unabhängigen Ärzt:innen

Andree Kreckel
Andree Kreckel
Pneumologische Facharztpraxis A. Kreckel
Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie
Arztprofil ansehen

Pneumologie Frankfurt – Behandlung und Prävention:


Die Atmung ist ein natürlicher, lebenswichtiger Prozess, dem die meisten Menschen unbewusst
nachgehen. Umso belastender sind Atemprobleme, denen die Spezialist:innen der Pneumologie
Frankfurt auf den Grund gehen. Hinter Atembeschwerden verbergen sich oft Lungenprobleme. Die
Lunge ist eines unserer lebenswichtigsten Organe und spielt eine zentrale Rolle für unser
Wohlbefinden und unsere Lebensqualität. Die Praxis für Pneumologie in Frankfurt ist auf die
Diagnose, Behandlung und Prävention von pneumologischen Erkrankungen spezialisiert und bietet
Ihnen eine umfassende medizinische Betreuung.

Früherkennung und Prävention in der Pneumologie Frankfurt:


Unsere Lunge ist tagtäglich einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt, von denen viele schädlich sein
können. In manchen Fällen können dabei Lungenerkrankungen ausgelöst werden, die den Alltag
erheblich beeinträchtigen, die Lebensqualität mindern und sogar lebensbedrohlich werden können.
Atemnot, chronischer Husten oder wiederholte Infektionen können Hinweise auf schwerwiegende
Erkrankungen sein. Da eine frühzeitige Erkennung die Behandlung der meisten Krankheiten
erleichtert, liegt ein zentrales Augenmerk der Praxis für Pneumologie in Frankfurt auf Früherkennung
und Prävention.

Raucherentwöhnung in der Praxis für Pneumologie Frankfurt:


Gerade das Rauchen gilt als einer der Hauptverursacher von Lungenerkrankungen. Beim Rauchen
gelangen Chemikalien in die Lunge, von denen viele toxisch und krebserregend sind. Diese
Substanzen führen zu Entzündungen, beschädigen die Lungenzellen und erhöhen das Risiko für eine
Vielzahl von Erkrankungen. Insofern ist die Raucherentwöhnung ein entscheidender Schritt zur
Wiederherstellung der Lungengesundheit. Die Lungen beginnen bereits wenige Stunden nach dem
letzten Zug einer Zigarette mit der Selbstreinigung. Innerhalb von Monaten bis Jahren nach dem
Rauchstopp verbessern sich Lungenfunktion und Kreislauf, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall
verringert sich und die Lebenserwartung steigt. Ihre Spezialist:innen der Pneumologie Frankfurt
unterstützen Sie medikamentös sowie beratend bei der Raucherentwöhnung, um Sie bei diesem
lebensverändernden Schritt zu unterstützen.

Früherkennung von Lungenkrebs in der Pneumologie Frankfurt: 


Lungenkrebs ist eine der häufigsten und tödlichsten Krebsarten weltweit. Je früher er entdeckt wird,
desto besser sind die Heilungschancen. Durch regelmäßige Screenings, insbesondere für
Risikogruppen wie langjährige Raucher, können frühzeitige Veränderungen in der Lunge erkannt und
entsprechend behandelt werden. Modernste bildgebende Verfahren, mikroskopische
Untersuchungen und Lungenspiegelung ermöglichen es Ihrer Praxis für Pneumologie in Frankfurt,
selbst kleinste Veränderungen zu identifizieren und sofortige Maßnahmen einzuleiten.

Impfungen in der Pneumologie Frankfurt:


Impfungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Atemwegserkrankungen.
Insbesondere die Influenza- und Pneumokokken-Impfung können vor schweren
Lungenentzündungen schützen. Besonders ältere Menschen, Kinder und Personen mit
geschwächtem Immunsystem profitieren von diesen Impfungen, da sie das Risiko von
Komplikationen und Krankenhausaufenthalten erheblich verringern. Die Spezialist:innen der
Pneumologie Frankfurt beraten Sie gerne zu den empfohlenen Impfungen und bieten diese auch
direkt vor Ort an.

Das therapeutische Spektrum der Pneumologie Frankfurt – von Diagnose
bis Behandlung:


In der Praxis für Pneumologie bieten wir eine breite Palette an Diagnostik- und
Behandlungsmethoden für eine Vielzahl von Lungenerkrankungen an. Ihre Spezialist:innen
behandeln unter anderem folgende Krankheitsbilder:


Behandlung von Asthma in der Pneumologie Frankfurt:


Asthma ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die zu wiederkehrenden
Atemwegsverengungen führt. Betroffene erleben Anfälle von Atemnot, Husten, Keuchen und
Brustenge, oft ausgelöst durch Allergene, körperliche Aktivität oder Infektionen. In der Praxis für
Pneumologie wird Ihnen ein individuelles Asthma-Management geboten, das Lungenfunktionstests,
Allergietests und eine angepasste medikamentöse Therapie umfasst. Ihre Spezialist:innen
unterstützen Sie ebenso beim Umgang mit Inhalatoren und Notfallsituationen. Allergisches Asthma
wird unter anderem auch in der Inneren Medizin in Frankfurt behandelt.


Behandlung von Lungenkrebs in der Pneumologie Frankfurt:


Eine Lungenentzündung ist eine Infektion der Alveolen und kann durch verschiedene Erreger wie
Bakterien oder Viren verursacht werden. Symptome sind Fieber, Husten, Brustschmerzen und
allgemeines Unwohlsein. Die Praxis für Pneumologie bietet modernste bildgebende Verfahren zur
Diagnose, mikrobiologische Tests zur Identifizierung des Erregers und gezielte antibiotische oder
antivirale Therapien.
<h3>Behandlung von Pulmonaler Hypertonie in der Pneumologie Frankfurt
Diese Erkrankung bezeichnet einen erhöhten Blutdruck im Lungenkreislauf. Sie führt zu Atemnot,
Müdigkeit und eingeschränkter Belastbarkeit. In der Pneumologie Frankfurt bieten wir umfangreiche
Diagnostik, einschließlich Rechtsherzkatheteruntersuchungen und spezifische medikamentöse
Therapien zur Erweiterung der Lungengefäße und Senkung des Blutdrucks.

Nachsorge und Rehabilitation in der Pneumologie Frankfurt:

Die Rehabilitation und Nachsorge sind essenzielle Bestandteile der pneumologischen Versorgung. Sie
helfen, die Lebensqualität von Patienten nach akuten Erkrankungen oder chronischen Beschwerden
zu verbessern, und fördern die Wiedereingliederung in den Alltag und Berufsleben.
In der Praxis für Pneumologie in Frankfurt steht dabei vor allem die pulmonale Rehabilitation im
Vordergrund. Hier treffen Sie auf individuelles Übungsprogramm zur Steigerung der Ausdauer und
Muskelkraft, Atemtechniken zur Verbesserung der Lungenfunktion. Auch die Atemtherapie ist ein
zentraler Bestandteil der Nachsorge. Für diese können Sie sich auch an die Praxis für Osteopathie in
Frankfurt wenden. Dabei werden spezielle Techniken eingesetzt, um die Atmung zu fördern, Sekret
zu lösen und die Lungenfunktion zu verbessern.
In der Pneumologie Frankfurt wird Ihre Gesundheit ganzheitlich in den Blick genommen. Hier treffen
Sie auf einen interdisziplinären Ansatz, um eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen. So können
Sie bei weiteren Beschwerden beispielsweise Ihren Augenarzt in Frankfurt aufsuchen oder sich an die
Praxis für Urologie in Frankfurt wenden.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.