Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Präventionsmedizin und regenerative Medizin

Diagnostik, epigenetische Beratung, Behandlung auf ganzheitlicher Ebene.

Behandlung von:

 • Adipositas
 • Allergien
 • Anzeichen des Alterns
 • Arthrose
 • Autoimmunerkrankungen und Immunschwächen
 • Begleitende Behandlung neben oder nach Chemotherapie
 • Burnout-Syndrom
 • Chronisch-entzündliche Erkrankungen
 • Chronische Schmerzen
 • Chronisches Müdigkeitssyndrom und Energielosigkeit
 • Depressive Verstimmungen
 • Erektile Dysfunktion
 • Haarausfall
 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 • Infektanfälligkeit
 • Kopfschmerzen und Migräne
 • Leberentgiftung
 • Metabolisches Syndrom
 • Neurodegenerative Erkrankungen (ALS, MS, Alzheimer, Demenz, Parkinson)
 • Organfehlfunktionen
 • Rheuma
 • Rückenschmerzen
 • Schädigung von Muskeln, Bändern, Sehnen und Nerven
 • Schmerzen am Bewegungsapparat
 • Schlafstörungen
 • Schleudertrauma
 • Stoffwechselstörungen
 • Diabetes
 • Übersäuerung des Gewebes und der Muskulatur

Die Praxis bietet:

 • Bestimmung des biologischen Alters
 • Prävention von altersbedingte Erkrankungen
 • Regenerative Therapien & Anti-Aging
 • Infusionstherapie
 • Ganzheitliches Gesundheitsangebot

Die unabhängigen Ärzt:innen

Dr. med. Sabine Linden
Dr. med. Sabine Linden
Alsterseepraxis
Präventionsmedizin & Well-Aging
Arztprofil ansehen

Altersbedingte Gesundheitsrisiken minimieren: Präventive und Regenerative Medizin Hamburg

Moderne Medizin ermöglicht uns ein längeres Leben. Älterwerden bedeutet aber auch, dass wir mit Beschwerden oder gesundheitlichen Problemen konfrontiert werden, die mit einer höheren Lebenserwartung zusammenhängen. Diese wirken sich zum Beispiel auf unsere Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden, aber auch auf das Immunsystem und unser Äußeres aus.

Ihre Spezialist:innen der Praxis für Präventivmedizin in Hamburg konzentrieren sich darauf, Alterungsprozesse und die Abnutzungserscheinungen des Körpers zu verlangsamen, Funktionen zu regenerieren, Schmerzen zu lindern und Ihre körperliche und geistige Fitness zu unterstützen und zu erhalten. Das Ziel: eine messbare Steigerung deiner Gesundheit, Energie, Vitalität und Lebensqualität.

Präventivmedizin Hamburg: Gesund bleiben dank gestärkter Regenerationskraft des Körpers

Unsere Expert:innen für Präventive und Regenerative Medizin Hamburg sind darauf spezialisiert, Krankheiten, Verletzungen, Dysfunktionen und deren Begleitsymptome mit den modernsten medizinisch-regenerativen Therapieformen erfolgreich und minimalinvasiv zu behandeln. Noch besser als die Behandlung dieser Probleme ist natürlich ein Szenario, in dem Krankheiten oder gesundheitliche Probleme proaktiv verhindert werden können.

Mit fortschrittlichen Analysemethoden und Diagnoseverfahren erstellen Ihre Fachärzt:innen der Präventivmedizin in Hamburg einen umfassenden Befund, der als Grundlage für eine individuell abgestimmte Prophylaxe und Behandlung zur körperlichen Regeneration dient. Das Hauptziel dieser Behandlung ist es, die körpereigenen Schutzmechanismen und Selbstheilungskräfte zu aktivieren und so möglichen zukünftigen Krankheiten vorzubeugen.

Ein umfassender Gesundheitscheck ist im Zuge der Behandlung deiner Praxis für Präventivmedizin in Hamburg immer Schritt eins. Dabei verlassen sich Ihre Behandler:innen der Präventivmedizin Hamburg nicht bloß auf Routineverfahren, sondern setzen sich die Aufgabe, herauszufinden, welche regenerativen Therapien Ihre Gesundheit möglichst effektiv unterstützen und schützen können. Anschließend schlägt Ihr:e Ärzt:in der Präventivmedizin Hamburg einen individuellen Therapieplan vor.

Regeneration, Anti-Aging und Präventivmedizin Hamburg: ganzheitliche Behandlungen und Therapieformen

Wenn Sie verletzt sind, ist Ihr Körper in der Lage, sich selbst zu heilen. Die Präventivmedizin Hamburg nutzt dieses Selbstheilungspotenzial, um (chronische) Krankheiten und Schmerzen, langsam heilende oder schwere Verletzungen zu behandeln und die Zeichen des Alterns zu verlangsamen. Beschädigte Zellen oder Gewebe werden auf natürliche Weise ersetzt oder wiederhergestellt, anstatt Beschwerden mit Medikamenten und chirurgischen Eingriffen zu behandeln.

Regenerative Therapien gehen über die Behandlung von Symptomen hinaus und können den Körper auf verschiedensten Weisen helfen, sich selbst zu reparieren, regenerieren und erholen:

 • Beschleunigung der Erholungszeit nach einer Verletzung oder Operation
 • Stärkung von Immunsystem und antientzündlichen Mechanismen
 • Schmerzlinderung, insbesondere bei chronischen Krankheiten
 • Eindämmung von degenerativen und Autoimmunerkrankungen
 • Regeneration von Gehirnzellen 
 • Verbesserung der Beweglichkeit und Flexibilität
 • Verbesserung der Schlafqualität
 • Minimierung oder Wiederherstellung von Haarausfall
 • Vorbeugung von Zellschäden und vorzeitiger Alterung (u.a. bei Chemotherapie)

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.