Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

HNO

Spezialist:innen für Beschwerden im Bereich der Ohren, der Nase und des Rachens.

Behandlung von:

 • Hausstaubmilbenallergie
 • Heuschnupfen
 • Husten und Niesen
 • Saisonales und ganzjähriges Schnupfen (Rhinitis)
 • Chronische Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)
 • Kehlkopfentzündung
 • Lebensmittelallergien
 • Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD)
 • Halsschmerzen
 • Heiserkeit
 • Schluckbeschwerden
 • Stimm- und Sprachprobleme
 • Sodbrennen (Reflux)
 • Knoten im Hals oder in der Schilddrüse
 • Krebs im Kehlkopf
 • Tumore im Kopf und Hals
 • Hörverlust
 • Gesichtsschmerzen
 • Nackenverspannungen und -schmerzen
 • Ohrenentzündung (Ohrinfektion)
 • Ohrenschmerzen und Ohrendruck
 • Ohrensausen (Tinnitus)
 • Schwimmerohr
 • Schwindel und Gleichgewichtsprobleme
 • Verformungen der Ohren
 • Atemprobleme
 • Geruchsverlust
 • Nasennebenhöhlenerkrankungen (Sinus-Probleme)
 • Nasenbluten
 • Verstopfte Nase
 • Allergie
 • Asthma
 • Down-Syndrom
 • Mittelohrentzündung
 • Mandelentzündung
 • Nasennebenhöhlenerkrankungen
 • Gaumenspalte
 • Gesichtskorrektur (Facelift)
 • Lidkorrektur bei hängende Augenlider (Eye lift)
 • Haarausfall
 • Nasenscheidewandverkrümmung
 • Nasenkorrektur (Rhinoplastik)
 • Bruxismus (Zähneknirschen)
 • Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD)
 • Kopfschmerzen
 • Probleme mit den Gaumen- und Rachenmandeln
 • Schlafapnoe
 • Schnarchen
 • Verletzungen an Ohren, Nase, Mund oder Rachen

Die Praxis bietet:

 • Behandlung von Hals-, Nasen- und Ohrenproblemen
 • Prävention und Diagnose von HNO-Erkrankungen
 • Rehabilitation von HNO-Erkrankungen und -Verletzungen
 • Behandlung von Hörstörunge
 • Behandlung von Schnarchen und Schlafapnoe
 • Behandlung von Fehlbildungen und Tumoren
 • Akupunktur

Die unabhängigen Ärzt:innen

No items found.

Wichtige Körperfunktionen ganzheitlich stärken bei HNO Hamburg


Leiden Sie unter Hörverlust, Schwindel, Atembeschwerden oder Problemen mit Ihren Ohren, der Nase, den Nebenhöhlen oder dem Rachen? Die HNO-Hamburg Spezialist:innen helfen Ihnen und unterstützen Ihre Gesundheit mit ganzheitlichen, präventiven und konventionellen Behandlungsmöglichkeiten.

Die Kombination von Schulmedizin und ganzheitlicher Therapie kann zu einem umfassenden Wohlbefinden beitragen. So auch bei HNO-Problemen. HNO Hamburg bietet daher ergänzend Naturheilkunde und Akupunktur, etwa bei Allergien, Tinnitus, Sinusitis und chronischen Halsschmerzen. Damit lassen sich häufige Symptome wie geschwollene Nasenschleimhäute, Sekretfluss und Niesattacken oder Schwindel und Übelkeit gezielt behandeln.

HNO Hamburg: Was behandeln Hals-Nasen-Ohrenärzt:innen?

Die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ist eines der ältesten Fachgebiete der modernen Medizin. Spezialist:innen in der HNO Hamburg sind ausgebildet in der medizinischen und chirurgischen Behandlung von Erkrankungen und Störungen der Ohren, der Nase, des Rachens und der damit verbundenen Strukturen von Kopf und Hals.

Dazu gehören die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen, des Kehlkopfs, der Mundhöhle und des oberen Rachens sowie der Strukturen des Halses und des Gesichts. HNO-Ärzt:innen diagnostizieren, behandeln und betreuen sowohl fachspezifische Erkrankungen als auch viele Probleme der Allgemeinmedizin bei Kindern und Erwachsenen.

Die Ohren

In Deutschland leben fast 15 Millionen Menschen mit leichtem bis schwerem Hörverlust. Ab dem 65. Lebensjahr betrifft das sogar jeden zweiten Mann und jede dritte Frau. Fachärzt:innen für die HNO Hamburg können dir helfen, dein Gehör zu schützen und zu verbessern. Sie sind sowohl auf die medizinische als auch auf die chirurgische Behandlung des Gehörs, von Ohrinfektionen, Gleichgewichtsstörungen, Ohrgeräuschen (Tinnitus), Nervenschmerzen und Störungen der Gesichts- und Hirnnerven spezialisiert. Auch angeborene Störungen des Außen- und Innenohrs werden in der HNO Hamburg behandelt.

Die Nase

Bis zu zehn Prozent der Menschen in Deutschland sind von einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung betroffen. Das macht sie zu einer der häufigsten Gesundheitsbeschwerden. Die Behandlung der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen ist eine der Hauptaufgaben der HNO Hamburg. Die medizinische Betreuung des Nasenbereichs umfasst unter anderem Allergien und den Geruchssinn. Auch freies Atmen durch die Nase und die Optik der Nase gehören zum Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Hamburg.

Der Rachen

Dein Hals ist ein lebenswichtiger Bereich für die tägliche Kommunikation, deinen Selbstausdruck und deine Ernährung. Er ermöglicht es dir zu sprechen und zu singen, aber auch eine Mahlzeit zu genießen oder ausreichend zu trinken. Ärzte und Ärztinnen in dem Fachbereich der HNO Hamburg sind neben Ohren und Nase auch auf die Behandlung von Erkrankungen des Kehlkopfs (Larynx) und der Speiseröhre (Ösophagus) spezialisiert, einschließlich Stimm- und Schluckstörungen.

Der Kopf und der Hals

Der Kopf- und Halsbereich ist ein wichtiges Zentrum deines Körpers. Hier befinden sich die Nerven, die das Sehen, Riechen, Hören sowie dein Gesicht und deine Mimik steuern. HNO-Spezialist:innen sind dafür ausgebildet, Infektionskrankheiten, gut- und bösartige (krebsartige) Tumore, Gesichtstraumata und Gesichtsverformungen effektiv zu behandeln. Sie führen sowohl kosmetisch-plastische als auch rekonstruktive Operationen durch.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.