Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Margrit Riede
Praxis für Integrative Chinesische Medizin

Margrit Riede

Fachärztin für Allgemeine Chirurgie

Notfallmedizin, Akupunktur & Naturheilverfahren

Master of Chinese Medicine (Univ. Shanghai)

Moderne, patientenorientierte Akupunktur auf Facharztniveau und ganzheitliche TCM-Rundumprogramme für höchste Ansprüche.

Herzlich Willkommen!

Integrative Chinesische Medizin - was ist das?

Individuelle Behandlungskonzepte und ein ganzheitlicher Behandlungsansatz, bei dem klassische westliche Schulmedizin mit traditionellen asiatischen Naturheilverfahren auf wissenschaftlich fundierter Basis kombiniert werden:

Öffnungszeiten

Termine nach Vereinbarung

Probanden gesucht: 

Klinische Studie "Akupunktur bei Tennisellenbogen"

Unverbindlicher Kontakt per Mail

Über 

Margrit Riede

Über 

 • Privatversicherte / Selbstzahler
 • Deutsch / Englisch / Norwegisch
 • Video-Sprechstunde
 • Klinische Studie "Akupunktur bei Tennisellenbogen"
 • November 2022 TCM Praxis bei Eterno
 • 2019 - bis heute klinische und forschende Tätigkeit am Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE
 • Master of Chinese Medicine, Universität Shanghai
 • Dozentin Asklepios Medical School Hamburg
 • Scholarship Society for Acupuncture Research
 • Fachärztin für Chirurgie in mehreren Praxen
 • Fachärztin in der ambulanten Rehabilitation 2007 - 2010
 • Oberärztin Universitätsklinikum Trondheim/Norwegen 2004 - 2006
 • Assistenzarzt-Zeit in Hessen, Bayern und Norwegen
 • Medizinstudium in Frankfurt am Main
 • Geboren 1973 in Augsburg

Über 

Erstgespräch

Für ein erstes Kennenlernen, die genaue Erfassung Ihrer Beschwerden und eine gründliche Untersuchung nehme ich mir eine volle Stunde Zeit. Nur so ist es möglich, eine ganzheitliche Diagnose nach den Regeln der Traditionellen Chinesischen Medizin zu erstellen und einen persönlichen Behandlungsplan für Sie zu entwerfen. Dabei müssen Behandlungsmethoden der TCM die westliche Schulmedizin nicht ersetzen, sondern ergänzen sie sinnvoll. Gemeinsam besprechen und planen wir dann den Ablauf Ihrer Behandlung und die zeitliche Perspektive.

Behandlungsmethoden der TCM

Ich verwende vor allem die klassische Körperakupunktur (Nadelakupunktur), oft auch in Kombination mit oberflächlichen, schmerzfreien Dauernadeln - eine tolle Alternative gerade auch zur Behandlung von empfindsamen Personen oder Kindern. Ist eine Wirkungsverstärkung erwünscht, kann Elektroakupunktur (EAP) verwendet werden - hier wird leichter Reizstrom angelegt, ähnlich wie bei einem TENS-Gerät. Bei Bedarf kommen auch Ohrakupunktur oder Neuraltherapie (Infiltration von Triggerpunkten mit Lokalanästhetika) in Frage, Massagetechniken wie Tuina oder Akupressur, Schröpfbehandlung oder gezielte Wärmeanwendung (Moxabustion, Infrarotlampe, Körnerkissen). Wie in der westlichen Schulmedizin auch, verwendet man in der TCM wirksame Medikamente - in Form von Heilkräutermischungen (Phytotherapie). Eine Ernährungsberatung nach den Empfehlungen der TCM und unter Berücksichtigung individueller Lebensumstände und Lebensgewohnheiten ist oft sinnvoll, um das gewünschte Behandlungsziel zu erreichen.

Übergewicht und Adipositas

Bei Übergewicht und Adipositas handelt sich um eine komplexe Störung des Hormongleichgewichtes zwischen Leptin und Ghrelin in Folge von falschen Ernährungsgewohnheiten, Stress, Schlaf- und Bewegungsmangel. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist ohne professionelle Hilfe kaum möglich. Akupunktur kann Sie durch Anregung des Stoffwechsels, Regulierung des Leptin-Ghrelin-Regelkreises und seine psychisch ausgleichende Wirkung effektiv und nebenwirkungsfrei dabei unterstützen, Ihr Gewicht im Rahmen einer ausgewogenen, begleitenden Ernährungsumstellung dauerhaft zu reduzieren. Die neueste Studienlage dazu ist erfolgversprechend! Informieren Sie sich zu meinem ganzheitlichen, innovativen AcuSlim-Programm!

Akute und chronische Schmerzen

sind der häufigste Grund, weshalb Patienten sich für Akupunktur und TCM entscheiden. Schmerzen mindern die Lebensqualität, stören den Schlaf, und die dauerhafte Einnahme von Schmerzmitteln ist nicht selten mit unerwünschten Nebenwirkungen verbunden. Bei akuten Schmerzen ist mit Akupunktur häufig eine rasche Besserung zu erzielen, bei chronischen Schmerzen können auch 10 -15 Akupunktur-Behandlungen oder mehr notwendig sein.

Periphere Polyneuropathie (PNP)

Periphere Polyneuropathien entstehen meist ohne erkennbare Ursache (idiopathische PNP), oder sie sind Folge eines Diabetes (diabetische PNP) oder einer Chemotherapie (CIPNP). Die Betroffenen leiden erheblich unter Schmerzen, Unruhe (restless legs), Brennen, Missempfindungen und Gefühlsstörungen in Füßen und Beinen (oder auch Händen), das Gleichgewicht ist durch die Sensibilitätsstörungen beeinträchtigt, das Gehen mühsam und häufig lassen die Beschwerden keinen ungestörten Schlaf zu. Medikamente, die auf das Nervensystem wirken, helfen oft nur unbefriedigend und können dabei erhebliche Nebenwirkungen haben (Müdigkeit, Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit). Studien zeigen, dass Akupunkturbehandlungen bei vielen PNP-Patienten Beschwerden lindern und Nervenleitgeschwindigkeiten verbessern können.

Akupunktur und TCM

 • sind nebenwirkungsfrei und nachhaltig, behandeln Ursachen, nicht nur Symptome
 • sind selbstwirksam, leisten Hilfe zur Selbsthilfe und sind eine wertvolle Ergänzung zur westlichen Schulmedizin
 • balancieren die körpereigenen Regelkreise und aktivieren Selbstheilungsmechanismen
 • sollten hierzu individuell, verlässlich und regelmäßig angewandt werden

Weitere Informationen zu meinen Acupoint Behandlungsprogrammen entnehmen Sie bitte auch meiner Website.