Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Marian Howaldt
URO Hamburg

Dr. med. Marian Howaldt

Facharzt für Urologie

Fürsorge bei Erkrankungen der Nieren, Harnwege und männlichen Geschlechtsorgane

Herzlich Willkommen!

Liebe Patientinnen und Patienten,

ich heiße Sie herzlich in Ihrer Privatarztpraxis für Urologie im Hamburger Kaufmannshaus willkommen!

Mit meiner Tätigkeit und Erfahrung als Oberarzt im Krankenhaus und in der Praxis biete ich Ihnen eine umfassende Bandbreite ambulanter urologischer Leistungen von der Vorsorge bis zur leitliniengerechten Tumortherapie an.

Öffnungszeiten

Termine nach Vereinbarung

Donnerstag und Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr

Über 

Dr. med. Marian Howaldt

Über 

 • Private Krankenversicherung/ Selbstzahler
 • Deutsch/ Englisch/ Französisch
 • Digitale Patientenakte
 • Infogespräch
 • Seit 2023 Urologische Privatarztpraxis URO Hamburg an der Bleichenbrücke 10 bei Eterno
 • 2022 Dissertation Thema: „Penile Flap Inversion Vaginoplasty in Transgender Women: Contemporary Morbidity and Learning-curve Analysis from a High-volume Reconstructive Center“, Universität Hamburg
 • Ab 2021 (andauernd) Oberarzt in der Klinik für Urologie, Asklepios Klinik Harburg, CA Dr. Oliver Engel Operateur in Endourologie, rekonstruktiver Urologie, DaVinci-roboter-assistierter Tumorchirurgie
 • 2021 Facharzt für Urologie, medikamentöse Tumortherapie
 • Ab 2015 Facharztausbildung an der Klinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum Hamburg unter der Leitung von Prof. Dr. M. Fisch
 • Rotation Prostatakrebszentrum Martiniklinik am UKE bei Prof. Huland, Prof. Gräfen, Prof. Steuber, Prof. Heinzer
 • Rotation mit endourologischer Ausbildung in die belegärztliche Gemeinschaftspraxis Drs. Schneider, Rödder, Neumann, Reiß nach Winsen / Krankenhaus Buchholz i.d. Nordheide

Über 

Vorsorgeuntersuchungen

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können dazu beitragen, urologische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Wir bieten eine umfassende Untersuchung an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Behandlung von Harnwegsinfekten

Harnwegsinfekte sind häufig und können sehr unangenehm sein. Wir bieten schnelle und effektive Behandlungsmöglichkeiten, um Symptome zu lindern und die Ursache der Infektion zu behandeln.

Behandlung von Prostataerkrankungen

Prostataerkrankungen, wie beispielsweise eine gutartige Prostatavergrößerung oder Prostatakrebs, können schwerwiegende Folgen haben. Wir bieten eine umfassende Diagnose und Behandlung von Prostataerkrankungen an, um eine bestmögliche Therapie zu ermöglichen.

Behandlung von erektiler Dysfunktion

Erektionsstörungen können das Selbstvertrauen und die Lebensqualität beeinträchtigen. Wir bieten eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten, um die Ursache der erektilen Dysfunktion zu diagnostizieren und zu behandeln.

Behandlung von Harninkontinenz

Harninkontinenz kann das tägliche Leben stark beeinträchtigen. Wir bieten eine breite Palette von Behandlungsmöglichkeiten, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Patienten abgestimmt sind.

Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch auf meiner Webseite! Es war mir eine Freude, Ihnen meine urologischen Dienstleistungen anzubieten.

Als Facharzt für Urologie ist es meine Mission, Ihnen eine umfassende und individuelle Betreuung zu bieten.

Ich biete Ihnen eine breite Auswahl von Leistungen an, darunter die Diagnostik und Therapie von Prostata-, Blasen-, Nieren- und Hodenerkrankungen sowie auch die Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen mit diskreten Optionen.

Ich stehe Ihnen mit Empathie und Kompetenz zur Seite, um Ihre Gesundheit optimal zu unterstützen. Ich freue mich darauf, Sie in meiner Praxis persönlich kennenzulernen und Ihre urologischen Bedürfnisse zu erfüllen. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und lassen Sie uns gemeinsam für Ihre Gesundheit sorgen!