Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Kardiologie

Prävention, Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.

Behandlung von:

 • Diabetes
 • Genetisch bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 • Herzgeräusche
 • Herzinfarkt
 • Herzinsuffizienz
 • Herzklappenerkrankung
 • Herzrasen und Herzklopfen
 • Herzrhythmusstörungen
 • Hoher Blutdruck
 • Hoher Cholesterinspiegel
 • Kardiomyopathie (Herzmuskelerkrankung)
 • Koronare Herzkrankheit (Verengung der Arterien)
 • Kurzatmigkeit
 • Marfan-Syndrom
 • Ohnmachtsanfälle
 • Periphere Gefäßerkrankungen
 • Pulmonale Embolie
 • Schmerzen in der Brust
 • Schwindelgefühle
 • Thrombose (Blutgerinnsel)

Die Praxis bietet:

 • Herz-Screening und Check-up 
 • Belastungs-EKG und Langzeit-EKG
 • Diagnostik einschließlich Blutuntersuchung, Ultraschalluntersuchung, 3D-Bildgebung und transösophageale Echokardiografie
 • Behandlung und Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die unabhängigen Ärzt:innen

Herz- und Gefäßgesundheit in der Kardiologie Hamburg

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den größten Gesundheitsbedrohungen unserer Zeit. Zu den beeinflussbaren Risikofaktoren, die dazu beitragen, gehören kardiometabolische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und Fettstoffwechselstörungen sowie Stress, verarbeitete Lebensmittel, Bewegungsmangel und Lebensstilentscheidungen wie Rauchen. Kardiolog:innen der Kardiologie in Hamburg diagnostizieren, beurteilen und behandeln Ihr Herz und deine Blutgefäße und konzentrieren sich dabei auf Ihre individuellen Gesundheitsvorteile und Krankheitsrisiken.

Hamburg Kardiologie: Herzmedizin, die nicht nur heilt, sondern auch schützt

Die Spezialist:innen der Praxis für Kardiologie in Hamburg konzentrieren sich darauf, Ihr Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern, Sie als ganze Person zu betrachten und zu betreuen. Neben der Behandlung des Herz-Kreislauf-Systems helfen sie Ihnen, Gewohnheiten zu entwickeln und Tag für Tag Entscheidungen zu treffen, die Ihr Herzgesundheit fördern und Krankheiten vorbeugen.

Eine wirksame Herzversorgung beginnt mit einem offenen Dialog zwischen Kardiolog:in und Patient:in. Bei den Spezialist:innen der Kardiologie Hamburg sind daher ein ausführliches Gespräch und eine genaue Untersuchung die Grundlage für Ihre persönliche Behandlung. Dabei ist das Ziel immer, einen Behandlungsplan zu erstellen, der auf Ihre einzigartige körperliche, emotionale, soziale und geistige Gesundheit zugeschnitten ist.

4 Dinge, die Sie bei der integrativen Herzmedizin deiner Praxis für Kardiologie in Hamburg erwarten

Ihr Kardiologe oder Ihre Kardiologin kann Ihnen die neuesten Herz-Kreislauf-Medikamente, OPs und interventionelle Verfahren anbieten, wenn Sie sie brauchen. Doch für Fachärzt:innen der Kardiologie in Hamburg ist die Prävention von Herzproblemen ein ebenso wichtiger Teil der Stärkung Ihrer Herzgesundheit. Integrative Herzbehandlung bedeutet, dass sich Ihr:e Behandler:in mit allen Aspekten Ihrer Gesundheit befasst. Hier sind vier Dinge, die Sie bei Ihrem Besuch erwarten können:

1. Ernährung und Bewegung als eine realistische und erreichbare Priorität

Sie haben es sicher schon oft gehört – vor allem, wenn Sie schon mal beim Kardiologen waren: “Iss gesund, treibe Sport und achte auf einen gesunden Lebensstil.” In der Kardiologie Hamburg sagen Ihnen Ihre Spezialist:innen nicht nur das, sondern zeigen Ihnen auch, wie es geht. Ihr:e Ärzt:in nimmt sich die Zeit, Ihnen die Mittel und das Wissen mitzugeben, die Sie brauchen, um die Mantras der Herzgesundheit für sich in die Tat umzusetzen. Außerdem erarbeiten Sie im Zuge Ihrer Behandlung in der Praxis für Kardiologie in Hamburg gemeinsam einen persönlichen Ernährungs- und Bewegungsplan, der Ihnen hilft, gesunde Veränderungen tatsächlich zu erreichen.

2. Ein Blick über Ihre körperlichen Symptome hinaus

Der integrative Ansatz der Kardiologie in Hamburg berücksichtigt sowohl physische Risikofaktoren als auch emotionale und umfeld- oder umweltbedingte Auslöser, wenn es darum geht, die Behandlung festzulegen und Ihren individuellen Gesundheitsplan zu erstellen. Denn Herzprobleme sind immer mehr als nur ein körperliches Ereignis. Es kommt auch darauf an, wie Ihr Alltag aussieht. Sind Sie manchmal wütend? Gibt es oft stressige Ereignisse? Das Erkennen solcher Auslöser ist ein entscheidender Faktor für eine bessere Herzgesundheit. Ihre Behandlung bei der Kardiologie in Hamburg spiegelt daher Ihren einzigartigen Lebensstil und Ihre Persönlichkeit wider und sorgt so für optimale Herzgesundheit und Schutz.

3. Lernen, wie man effektiv mit Stress umgeht

Stress und Ärger können wichtige Risikofaktoren für Herzkrankheiten sein. Wenn Sie lernen, mit diesen negativen Gefühlen umzugehen, können Sie Ihr Risiko senken und Ihr Wohlbefinden verbessern. Die Kardiologie Hamburg arbeitet interdisziplinär, um Ihr Herz und Ihre allgemeine Gesundheit bestmöglich zu unterstützen.

4. Eine moderne Behandlung, die Schulmedizin und einen ganzheitlichen Ansatz verbindet

Der integrative Ansatz von Kardiologie Hamburg ersetzt keine konventionelle Herzbehandlung, sondern ergänzt sie individuell und patientenorientiert. So können bei einem allgemein gesunden Patienten, der leicht übergewichtig ist und einen hohen Cholesterinspiegel hat, Lebensstiländerungen – wie eine bessere Ernährung, mehr Bewegung und Stressbewältigung – schon ausreichen, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf natürliche Weise zu senken. Wenn aber nach sechs Monaten keine Besserung eingetreten ist, kann eine herkömmliche Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Kombination mit natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln ein gesunder nächster Schritt sein.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.