Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. univ. Markus Philipp Corterier

Dr. med. univ. Markus Philipp Corterier

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Manuelle Medizin / Chirotherapie

Prävention, Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates

Herzlich Willkommen!

Herzlich willkommen in unserer Gemeinschaftspraxis für Orthopädie, Sporttraumatologie und Unfallchirurgie an der Bleichenbrücke.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00

Freitag 08:00 – 13:00

Termine nach Vereinbarung. Nach Möglichkeit bieten wir Ihnen auch individuelle Termine an, sprechen Sie gerne uns an.

Über 

Dr. med. univ. Markus Philipp Corterier

Über 

 • Gesetzliche & private Versicherungen
 • Digitale Patientenakte
 • Sprachen: Deutsch / Englisch
 • Video-Sprechstunde mit digitalem Rezept und digitaler Krankschreibung
 • Seit 2023 Partner der orthopädischen Gemeinschaftspraxis an der Bleichenbrücke bei Eterno
 • 2017 bis 2022 Helios ENDO-Klinik Hamburg (Prof. Dr. T. Gehrke)
 • Seit 10/2021: Hauptoperateur der Klinik im Bereich Gelenkchirurgie
 • 2021 Wirbelsäulenchirurgie und Neurochirurgie, ENDO-Klinik Hamburg (PD Dr. R. Hempelmann / Dr. A. Richter)
 • Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie (Prof. Dr. J. M. Rueger) von 2014 bis 2017
 • Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Wirbelsäulenchirurgie / Spine-Center (Prof. Dr. J.M. Rueger/ PD Dr. M. Dreimann) 2015
 • Ludwig-Boltzmann-Institut für Traumatologie (Prof. Dr. H. Redl)
 • Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Schwerpunkt Rückenmarksverletzungen von 2008 bis 2013

Über 

Chirotherapie

Extrakorporale Stoßwellentherapie

Akupunktur bei Schmerzsyndrom

Orthopädische Schmerztherapie

Knorpelschutztherapie

Wissenschaftliche Arbeiten / Veröffentlichungen (Auszug)

 • High Rate of Reinfection With New Bacteria Following One-Stage Exchange for Enterococcal Periprosthetic Infection of the Knee: A Single-Center Study. Rossmann M et al. J Arthroplasty. 2021 Feb. 
 • Tibial plateau fracture: does fracture classification influence the choice of surgical approach? A retrospective multicenter analysis. Rossmann M et al. Eur J Trauma Emerg Surg. 2020 May 15.
 • An alternative treatment option for Paprosky Type IIIb acetabular defect using multiple tantalum wedges – a case report. Rossmann M et al. J Clin Orthop Trauma. 2020 Jan-Feb.
 • Hip and Knee Section, Treatment, Antimicrobials: Proc. of International Consensus on Orthopedic Infections. Aboltins CA, … Rossmann M, et al. J. Arthroplasty. 2018 Oct 19.
 • The Anterior Intrapelvic Approach for Acetabular Fractures Using Approach-Specific Instruments and an Anatomical-Preshaped 3-Dimensional Suprapectineal Plate. Gras F. Rossmann M, et al.J. Orthop Trauma. 2017 Jul. 
 • Monitoring of Short-Term Erythropoietin Therapy in Rats with Acute Spinal Cord Injury Using Manganese-Enhanced Magnetic Resonance Imaging. Freitag MT, … Rossmann M, et al. J. Neuroimaging. 2015 Jul-Aug. 
 • Activated Protein C for the treatment of experimental spinal cord injury. Rossmann M. Diplomarbeit am Ludwig Boltzmann Institut für Traumatologie in Wien, Betreuer: Prof. Dr. Robert Schmidhammer, Diplomprüfung am 26.02.2013

Wissenschaftliche Vorträge  

 • Wie zuverlässig ist die Zellzahlanalyse in der Diagnostik periprothetischer Gelenkinfektionen? Rossmann M et al., Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, Oktober 2018
 • Bedeutung der Osteoporose im Kontext der unfallchirurgischen Versorgung - Fallbeispiel. Rossmann M. Jahrestagung Norddeutsche Orthopäden- und Unfallchirurgenvereinigung e. V., Hamburg, Juli 2016
 • MRI Depiction and Quantification of Blood-Spinal-Cord-Barrier Permeability after Spinal Cord Contusion Injury. Rossmann M et al., 8th Int. Sym. on Exp. Spinal Cord Repair and Regeneration Brescia, Mai 2011

Wo Sie uns finden

Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg, Germany

Bitte wählen Sie Ihr bevorzugtes Verkehrsmittel aus, um die Details der Strecke zu sehen.

Mit den Buslinien 102, 109, 34, 36 & 38 erreichst du die Haltestelle Jungfernstieg, von dem sich unser Hub nur 450 Meter entfernt befindet. Ebenfalls erreichst du mit den Linien 111 & 35 die Haltestelle Stadthausbrücke.

U-Bahn: Die U-Bahn-Stationen Jungfernstieg (U1, U2, U4) und Rathaus (U3) befinden sich in unmittelbarer Nähe unseres Hubs und sind innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichbar. S-Bahn: Mit den S-Bahn-Linien S1, S2, & S3 erreichst du die Stationen Stadthausbrücke und Jungfernstieg von denen du bequem zu Fuß unseren Hub erreichst.

Parkhäuser: In einem Umkreis von 400 Metern befinden sich die Parkhäuser Stadthöfe, Fleethof, Hanseviertel & Stadthausbrücke. Parkplätze: In der Stadt befinden sich einige Parkmöglichkeiten mit einer Höchstparkdauer von 1-2 Stunden. Einige Parkplätze befinden sich direkt vor dem Kaufmannshaus und in den Straßen Große Bleichen, Amelungstraße & Fuhlentwiete.