Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Neurologie

Medizinische Behandlung von Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems.

Behandlung von:

 • ADHS/ADD
 • Ängste und Depressionen
 • Amyotrophe Lateralsklerose (ALS oder Lou-Gehrig-Syndrom)
 • Alzheimer
 • Demenz
 • Eingeklemmte Nerven
 • Epilepsie
 • Gefühlsstörungen
 • Gehirnerschütterung
 • Geh- und Gleichgewichtsstörungen
 • Hirnblutung
 • Hirnhautentzündung (Meningitis)
 • Hirntumor
 • Krampfanfälle und Spastik
 • Kontinenzprobleme
 • Labrynthitis
 • Lähmungen an Armen und BeinenMigräne
 • Multiple Sklerose (MS)
 • Parkinsonsche Krankheit
 • Periphere Neuropathie
 • Probleme mit Denken, Konzentration und Gedächtnis
 • Rückenschmerzen
 • Schädel-Hirn-Trauma
 • Schlaflosigkeit
 • Schlaganfall
 • Schwindel und vestibuläre Neuritis
 • Sexuelle Dysfunktion
 • Starke und chronische Kopfschmerzen
 • Sehstörungen
 • Schluckstörungen
 • Sprachstörungen
 • Transitorische Ischämische Attacke (TIA)
 • Verletzungen oder Infektionen des Gehirns und des Rückenmarks
 • Zittern und Zuckungen

Die Praxis bietet:

 • Screening und Früherkennung
 • Umfassende Diagnostik, einschließlich EEG, EMG, ENG und VEP
 • Dopplersonographie, Duplexsonographie, CT und MRT
 • Neuropsychologische Tests, Hirnleistungs- und Demenzcheck
 • Behandlung und Prävention von neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen
 • Interdisziplinäre, ganzheitliche Behandlungskonzepte

Die unabhängigen Ärzt:innen

No items found.

Gesundheit und Leistungsfähigkeit schützen: Neurologie Hamburg

Ihr Nervensystem steuert, reguliert und koordiniert Ihre Sprache, Ihr Denken, Ihr Fühlen und alle lebenswichtigen Funktionen Ihres Körpers. Das bedeutet, dass ein gesundes Nervensystem das Herzstück deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist. Ihr Neurologe oder Ihre Neurologin der Neurologie Hamburg weiß: Ihr Nervensystem ist einzigartig – und genau deshalb ist es auch Ihr neurologischer Behandlungsplan.

Fachärzt:innen der Neurologie Hamburg sind mit den neuesten Forschungsergebnissen und Behandlungsmöglichkeiten für neurologische Erkrankungen vertraut. Sie verfolgen einen multidisziplinären Ansatz, um Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks, der peripheren Nerven und der Muskeln zu behandeln. Dazu gehören zum Beispiel häufige neurologische Erkrankungen wie Epilepsie, Schlaganfall, Multiple Sklerose (MS) und Parkinson.

Neurologie Hamburg: Wann sollte ich eine Neurologin oder einen Neurologen aufsuchen?

Sechs häufige Anzeichen, die Ihnen sagen, dass es Zeit für einen Besuch in der Neurologie Hamburg ist, sind:

Kopfschmerzen: Wenn Sie unter chronischen oder sehr starken Kopfschmerzen leiden, sollten Sie einen Termin bei uns vereinbaren – vor allem, wenn die Beschwerden mit neurologischen Symptomen (wie, Bewusstlosigkeit, Seh-, Sprach- oder Sensibilitätsstörungen) einhergehen oder versuchte Behandlungen nicht wirken.

Schwindel und Gleichgewichtsstörungen: Wenn Ihnen öfter schwindelig ist oder Sie Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht zu halten, kann das ein Anzeichen für ein unterliegendes neurologisches Problem sein.

Taubheitsgefühl oder Kribbeln, vor allem wenn es auf einer Seite des Körpers oder plötzlich auftritt, sind ernstzunehmende Symptome. Sie können ein Anzeichen für einen Schlaganfall oder eine andere Erkrankung sein und müssen umgehend neurologisch untersucht werden.

Bewegungsprobleme: Schwierigkeiten beim Gehen, schlurfende Füße, Zittern und unwillkürliche Zuckungen sind alles mögliche Anzeichen für ein Problem mit dem Nervensystem.

Gedächtnisprobleme oder Verwirrung: Sich verschlimmernde Gedächtnisprobleme, Persönlichkeitsveränderungen oder das Verwechseln von Wörtern können Anzeichen für eine Erkrankung an Alzheimer sein.

Was passiert bei einem Termin beim Neurologen oder bei der Neurologin der Neurologie Hamburg?

Dein Neurologe oder deine Neurologin kann Ihnen helfen, die tieferen Ursache deiner Symptome zu ermitteln und einen individuellen Behandlungsplan erstellen. Eine eingehende neurologische Untersuchung kann dabei helfen, die Auslöser für häufige Beschwerden zu differenzieren und zu lokalisieren.

Bei Ihrem neurologischen Ersttermin macht sich Ihr:e Ärzt:in ein umfassendes Bild von Ihrem Gesundheitszustand. Er oder sie wird mit Ihnen über bisherige Krankheiten und Ihre Symptome sprechen und sich dabei auch Zeit nehmen, um Ihren Lebensstil und mögliche Belastungen zu verstehen, die Sie im Alltag beeinflussen.

Danach folgen eine körperliche Untersuchung und verschiedene Tests, je nach vermutetes Krankheitsbild. In der Regel werden folgende Nerven und Körperfunktionen getestet:

 • Hirnnerven, einschließlich Sinnes- und Sprachnerven
 • Motorik, Reflexe, Kraft und Koordination
 • Empfindungsfähigkeit
 • Kognitive Fähigkeiten, Gedächtnis und Psyche
 • Vegetatives Nervensystem, einschließlich Herzschlag und Atmung

Je nach den Ergebnissen der einzelnen Tests können weitere Untersuchungen folgen, zum Beispiel Blut- und Urintests, die Messung der Gehirnströme (EEG), der Muskelaktivität (EMG) oder der Nervenleitung (ENG). Auch eine Ultraschalluntersuchung, eine Computertomografie (CT) oder eine Magnetresonanztomografie (MRT) können in Betracht gezogen werden. Manchmal ist es notwendig, Nervenflüssigkeit aus dem unteren Teil der Wirbelsäule zu entnehmen (Lumbalpunktion).

Neurologie Hamburg: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für neurologische Erkrankungen?

Ihre Neurologin oder Ihr Neurologe Hamburg kann Ihnen folgende Behandlungsmöglichkeiten verschreiben:

 • Medikamente: Ihr:e Ärzt:in kann Ihnen Medikamente wie Antiepileptika oder Blutverdünner empfehlen, um die Nebenwirkungen einer akuten oder chronischen neurologischen Erkrankung zu verringern oder zu beseitigen.

 • Bestrahlung: Bei kleinen oder schwer zu behandelnden Hirntumoren werden oft nicht-invasive Strahlenbehandlungen wie die Cyberknife-Radiochirurgie (Präzisionsbestrahlung von gutartigen und bösartigen Tumoren) oder Strahlentherapie.
 • Rehabilitation: Physiotherapie und therapeutisch angeleiteter Rehasport können dazu beitragen, die Funktionsfähigkeit des Körpers zu verbessern oder wiederherzustellen.

 • Nervenstimulation: Nicht-invasive Hirnstimulation wie Elektrokonvulsionstherapie (EKT), Magnetische Anfallstherapie (MST) und Repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS), zum Beispiel bei Epilepsie, Parkinson oder schweren Depressionen.

 • Schmerzbehandlung: Interventionelle Schmerzbehandlung, darunter die Injektion eines Anästhetikums oder Steroids, um Schmerzsignale im Gehirn zu blockieren, sowie verschiedene Behandlungen von Kopf- und Nackenschmerzen.
 • Psychotherapie: Nervenerkrankungen und psychische Erkrankungen sind oft miteinander verbunden. Ihr:e Fachärzt:in der Neurologie Hamburg kann Sie daher zur Behandlung an die Abteilung für Psychotherapie überweisen.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.