Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Marlis Köhnhorn

Dr. med. Marlis Köhnhorn

Fachärztin für Innere Medizin

Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge von Krankheiten der inneren Organe

Herzlich Willkommen!

Willkommen in der Praxis für Innere Medizin Dr. Marlis Köhnhorn in Hamburg bei Eterno!

Dr. Marlis Köhnhorn, Fachärztin für Innere Medizin und das geschulte Praxisteam sind gern für Sie da während unserer Sprechzeiten.

Öffnungszeiten

Dienstag 10:00 - 15:00 Uhr

Termin nach Vereinbarung

Über 

Dr. med. Marlis Köhnhorn

Über 

 • Privatpatienten & Selbstzahler
 • Digitale Patientenakte
 • Sprachen: Deutsch / Englisch / Französisch / Spanisch / Italienisch
 • Reiseimpfungen
 • Seit 01.01.2023 in eigener Praxis bei Eterno, Dienstags
 • Seit mehr als 10 Jahren eigene hausärztliche Praxis am Rathausmarkt
 • Fachärztin für Innere Medizin, Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg
 • Medizinische Fakultät am Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg
 • Famulatur, Johannesburg, Südafrika
 • Famulatur, Hammersmith Hospital, London

Über 

Gesundheitsuntersuchungen

Gesundheitsuntersuchungen dienen der frühzeitigen Erkennung von Krankheiten. Sie umfassen Anamnese, körperliche Untersuchung, Laboruntersuchungen und spezifische Tests je nach Alter und Geschlecht. Impfungen werden überprüft und aufgefrischt. Empfehlungen variieren je nach Land und individuellen Faktoren. Regelmäßige Arztgespräche sind wichtig.

Internistische Check-Up

Internistische Check-Ups sind umfassende medizinische Untersuchungen zur Bewertung der allgemeinen Gesundheit. Sie umfassen Anamnese, körperliche Untersuchung, Bluttests zur Überprüfung von Blutbild, Cholesterin, Leber- und Nierenfunktion sowie Herz-Kreislauf-Parameter. Weitere Untersuchungen können EKG und Ultraschall umfassen. Diese Check-Ups dienen der Erkennung von Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck oder Herzerkrankungen. Sie ermöglichen eine frühzeitige Behandlung und Prävention von schweren Krankheiten. Die Häufigkeit solcher Untersuchungen hängt von individuellen Faktoren und medizinischen Richtlinien ab. Ein Arztbesuch zur Beratung über die passenden Untersuchungen wird empfohlen.

Allgemeine Impfungen und Reisemedizin

Allgemeine Impfungen und Reisemedizin spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor Infektionskrankheiten. Allgemeine Impfungen umfassen Routineimpfungen wie Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Polio, Hepatitis A & B und Influenza. Reisemedizinische Impfungen werden für spezifische Reiseziele empfohlen, wie zum Beispiel Gelbfieber, Typhus, Hepatitis A und Meningokokken. Diese Impfungen helfen, das Risiko von Krankheiten im In- und Ausland zu reduzieren. Es ist ratsam, rechtzeitig vor der Reise ärztlichen Rat einzuholen, um die erforderlichen Impfungen gemäß den aktuellen Empfehlungen zu erhalten.

Ultraschalldiagnostik

Die Ultraschalldiagnostik, auch Sonografie genannt, ist ein medizinisches Verfahren zur bildlichen Darstellung innerer Organe und Gewebe mithilfe von Ultraschallwellen. Ein Ultraschallgerät erzeugt Schallwellen, die vom Körpergewebe reflektiert werden. Diese reflektierten Schallwellen werden von einem Sensor aufgefangen und in ein Bild umgewandelt. Ultraschall ermöglicht die Untersuchung von Organen wie Herz, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse sowie Gefäßen und ermöglicht die Erkennung von Veränderungen, Tumoren oder Entzündungen. Die Methode ist nicht invasiv, schmerzfrei und in der Regel ohne Strahlenbelastung.

Belastungs – EKG

Das Belastungs-EKG, auch bekannt als Ergometrie oder Belastungstest, ist eine diagnostische Methode, um die Herzfunktion während körperlicher Aktivität zu beurteilen. Dabei wird ein Elektrokardiogramm (EKG) während des Trainings auf einem Fahrrad oder Laufband aufgezeichnet. Durch die Belastung können versteckte Herzprobleme wie Durchblutungsstörungen oder Herzrhythmusstörungen erkennbar werden, die in Ruhe möglicherweise nicht auftreten. Der Belastungstest hilft bei der Bewertung der körperlichen Leistungsfähigkeit, der Überwachung der Herzfunktion während des Trainings und der Beurteilung der Wirksamkeit bestimmter Behandlungen für Herzerkrankungen.