Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

  • kontaktovanie dotknutých osôb
  • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
  • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Kimberley Lienesch

Kimberley Lienesch

Yoga Lehrerin

Herzlich Willkommen!

Hey, mein Name ist Kimi und ich bin Deine Yogalehrerin für offene Yogakurse oder Privat Coachings. Unter anderem findest Du mich im wunderschönen Eterno. Wenn Du mit mir praktizierst, erwartet dich ein sanfter Morgen Flow oder ein dynamisches Vinyasa am Abend. Gern vertrete ich die KollegInnen im Eterno auch mit Yin oder Hatha Yoga. Ich freue mich, Dich in einer meiner Stunden kennenlernen zu dürfen. Wenn Du Fragen hast, komm jederzeit auf mich zu.

Bis bald, deine Kimi

Öffnungszeiten

Kurszeiten findest du unter Fitogram oder Urban Sports Club

Über 

Kimberley Lienesch

Über 

Als ich zum Yoga gefunden habe, war meine Wirbelsäule frisch operiert und zusammengeschraubt. Yoga hat mir geholfen, aus der Spirale der Fehlhaltungen und den damit verbundenen Schmerzen heraus zu kommen. Seitdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, sowohl mit Yoga als auch mit Thai Yoga Massagen, Faszientraining sowie kräftigendem Pilates meinen Kunden und Kundinnen mehr Wohlbefinden im eigene Körper zu schenken.

Ausbildungen: 2016 habe ich meine Ausbildung (AYA) zur Yogalehrerin über 200 Stunden gemacht. Dem folgten diverse Aus- und Weiterbildungen im Bereich Yoga und Stressmanagement. Zuletzt habe ich meine Ausbildung als Stress- und Burnoutpräventions Coach abgeschlossen. Aber auch Thai Yoga Massagen, Yin Yoga, Pränatal Yoga und Faszien Yoga haben mich so fasziniert, dass ich an einer Fortbildung nicht vorbei gekommen bin. Jeden Tag freue ich mich, all dieses Wissen miteinander kombinieren zu dürfen, um Dir auf deinem Yogaweg eine gute Begleitung sein zu können.

Über 

Hatha Yoga für alle Levels

Hatha Yoga - Entdecke die innere Ruhe In dieser Klasse tauchen wir ein in die Welt des klassischen Hatha Yoga. Wir praktizieren traditionelle Asanas (Yogahaltungen), Atemübungen und Meditation, um Körper, Geist und Seele zu harmonisieren und zur inneren Ruhe zu finden. Eine wunderbare Möglichkeit, um Stress abzubauen und neue Energie zu tanken.

YIN Yoga mit Yoga Nidra - Entspannung und Regeneration

YIN Yoga mit Yoga Nidra - Entspannung und Regeneration In dieser Klasse verbinden wir die tiefenentspannenden Haltungen des YIN Yoga mit den heilsamen Praktiken von Yoga Nidra und Pranayama. Wir praktizieren passive, meditative Haltungen, die uns in einen Zustand der Entspannung und Regeneration versetzen. Wir werden uns mit Yoga Nidra in einen tiefen Bewusstseinszustand begeben, um uns von Stress und Anspannung zu lösen und unser Unterbewusstsein zu aktivieren. Eine wunderbare Möglichkeit, um Körper und Geist zu revitalisieren und neue Energie zu tanken.

Morning Yoga

In diesem Kurs leite ich dich durch eine fließende und mobilisierende Morning Yoga Class. Durch sowohl mobilisierende als auch kräftigende Elemente finden wir die perfekte Balance für einen guten Start in den Tag. Mit einer starke Körpermitte, einer aufrechten Haltung, aber auch einem ausgeglichenen Gemüt wirst du den Kursraum wieder verlassen. Jedes Level ist willkommen, da ich immer die passenden Varianten habe, um dich zu unterstützen oder zu fordern. Ich freue mich, gemeinsam mit dir zu praktizieren.

Vinyasa Yoga

In diesem Kurs leite ich dich durch eine fließende und dynamische Yogastunde. Durch sowohl kräftigende als auch entspannende Elemente finden wir die perfekte Balance. Mit einer starke Körpermitte, einer aufrechten Haltung, aber auch einem ausgeglichenen Gemüt wirst du den Kursraum wieder verlassen. Jedes Level ist willkommen, da ich immer die passenden Varianten habe, um dich zu unterstützen oder zu fordern. Ich freue mich, gemeinsam mit dir zu praktizieren.