Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Irini Panteli

Dr. med. Irini Panteli

Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

und Handchirurgie

Ziel der plastischen und ästhetischen Chirurgie ist es, die Körperform und sichtbare gestörte Körperfunktionen wiederherzustellen oder zu verbessern.

Herzlich Willkommen!

Ihr gutes Aussehen, Ihre Gesundheit und das Gefühl, sich rundum wohlzufühlen, ist das Wichtigste – für Sie und für mich. Deshalb stelle ich meine Erfahrung und mein operatives Können in den dienst Ihrer Schönheit wie auch Ihrer Sicherheit.

Öffnungszeiten

Termine nach Vereinbarung

Über 

Dr. med. Irini Panteli

Über 

 • Selbstzahler
 • PKV bei medizinischer Indikation
 • Sprachen: Deutsch / Englisch / Griechisch
 • Digitale Patientenakte
 • Studium der Humanmedizin und Promotion an der RWTH Aachen.
 • Seit 2007: selbständig in eigener Praxis in Hamburg. Mitglied der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC), der ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery - und der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH).
 • 1997 bis 2005: BG-Unfallkrankenhaus Hamburg, Abteilung für Handchirurgie, Plastische Chirurgie und Mikrochirurgie, Zentrum für Schwerbrandverletzte (Prof. Dr. Partecke). Dort war er ab 2001 oberärztlich tätig, ab 2004 leitende Oberärztin. 2005-2007: Centrum für Ästhetisch-Plastische Chirurgie/Handchirurgie in Köln, Dr. Eren. 
 • Seit 2000: Fachärztin für Handchirurgie.
 • Seit 1997: Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie
 • Seit 1990: Beginn der Facharztausbildung für die plastische und ästhetische Chirurgie über Tätigkeiten an der Universität Aachen (Prof. Dr. Hettich) und Köln (Dr. Jung und Dr. Eren).

Über 

Behandlung Gesicht - Faltenbehandlung

Es gibt Falten, die durch Bewegung entstehen, sogenannte mimische Falten. Im Laufe der Zeit verliert unsere Haut die Möglichkeit, diese auszugleichen und sie graben sich tief in unser Gesicht ein. So sind z.B. die Zornesfalten zwischen den Augenbrauen typische mimische Falten. Falten, die auf diesem Wege entstehen, werden üblicherweise mit Botulinumtoxin behandelt. Durch fein abgestimmte gezielte Injektionen in die beteiligten Muskeln lässt sich individuell abgestimmt die Aktivität der Muskulatur reduzieren und die Haut entspannt sich. Die Wirkung hält 4-6 Monate an und kann wiederholt werden.

Behandlung Gesicht - Fillerbehandlung

Es gibt auch Falten, die durch den Substanzverlust unserer Haut und unseres Unterhautfettgewebes entstehen. Diese Falten können mit Eigenfett, Kollagen oder sogenannten Fillern aufgefüllt werden. Von den vielen Filler-Alternativen bevorzuge ich die Hyaluronsäure. Sie ist eine gelartige Substanz, die natürlich im Körper (z.B. in unserem Auge, in unseren Gelenken und in unserer Haut) vorkommt. Die Hyaluronsäure ist der „Feuchtigkeitsspeicher“ in unserem Körper, dessen Konzentration im Laufe der Lebensjahre reduziert wird. Sie kann inzwischen fast naturidentisch synthetisch hergestellt werden und steht in unterschiedlichen Konzentrationen von ganz flüssigem bis ganz festem Gel zur Verfügung, sodass ganz fein abgestimmte Regionen und Falten im Gesicht behandelt werden können. Mit Fillern können Stirn, Schläfen, Augenbrauen-Falten, Unterlid-Konturen, Wangen, Nasolabialfalten, Lippen, Mundwinkelfalten und auch das Dekolleté behandelt werden. Die Wirkung hält 4-6 Monate an und kann wiederholt werden.

Behandlung Gesicht - Nichtoperative Verjüngungsmethoden

Als normaler Alterungsprozess unseres Gesichtes baut sich im Laufe der Jahre das oberflächliche und tiefe Unterhautfettgewebe ab. Durch die zusätzlich zunehmende Schwächung des bindegewebigen Gerüstes und seiner Bandstrukturen können die einzelnen Kompartimente nicht mehr in ausreichendem Maß stabilisiert werden. Beides führt dazu, dass manche Regionen einfallen und andere absinken. Eine Möglichkeit diese Veränderungen abzumildern und ein weiches, nicht operatives Lifting durchzuführen, ist der großflächige Volumenaufbau des Gesichtes mit Hyaluronsäure. Wir konzentrieren uns dabei auf drei Regionen: - Unterlid, Wangen, Jochbein - Perioralregion: Region um den Mund herum - Unterkiefer Randkontur in ca. drei Sitzungen werden diese drei Regionen mit einer speziellen abgerundeten Nadel (piX`L Kanüle) wieder aufgefüllt. Komplettiert durch die Botulinumtoxin-Behandlung kann man einen sanften Lifting Effekt erreichen.

Behandlung Gesicht - Lifting

Ab dem vierzigsten Lebensjahr stellen sich altersbedingte Veränderungen im Gesicht ein. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass viele Faktoren die Art und Weise unseres Alterungsprozesses beeinflussen. Was verändert sich im Laufe der Jahre? Wenn man das Gesicht in drei Zonen unterteilt, sind die Proportionen in der Jugend gleich groß. Das Auge konzentriert sich auf das zentrale Dreieck und die Harmonie von Nase, Wangen, Lippen und Kinn. Durch den Alterungsprozess kommt es zur Verschiebung der Proportionen. Es gibt viele unterschiedliche Methoden, die unter dem Begriff Face Lifting beschrieben werden, deren Ergebnisse jedoch nur begrenzt und eher von kurzer Dauer sind. Die exakte Kenntnis der anatomischen Strukturen des Gesichtes und die altersbedingten Veränderungen der jeweiligen Struktur sind Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Lifting. Ziel eines Faceliftings ist es, eine möglichst gute Anhebung der gesunkenen Gesichtsstrukturen über möglichst kleine Narben zu erzielen. Die früher angewandte Methode, diesen Straffungseffekt über die Haut zu erzielen, ist kaum möglich und führt zu künstlich gelifteten Gesichtern. Das Verfahren der Wahl ist das Lifting, bei dem die eigentliche Straffung über die Muskelschicht, die unter der Haut liegt und im Halsbereich Platysma heißt und im Gesichtsbereich SMAS (Superficial musculoapeunoreutic System) erzielt wird. Wenn dieses Gerüst wieder stabilisiert wird, kann die dann verbleibende überschüssige Haut spannungsfrei entfernt werden. Auf die Region um den Mund mit den kleinen Lippenfältchen und den Nasen-Lippenfalten sowie den vom Mundwinkel nach unten ziehenden Marionettenfalten hat ein Lifting keinen Effekt. Hierfür müssten ergänzende Maßnahmen ergriffen werden. Es können auch Teil-Liftings wie Stirnlift, Temporallift, Augenlift oder ein Mittelgesichtslifting durchgeführt werden.

Behandlung Gesicht - Augenlidstraffung

Durch die zentrale Bedeutung in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation treten die altersbedingten Veränderungen der Augenregion besonders deutlich hervor. Die besonders dünne Haut der Region, die ausgeprägte Mimik, UV Belastung und auch familiäre Veranlagung können den Alterungsprozess beschleunigen. Dabei ist selten nur die Haut betroffen. Die ringförmige Muskulatur um das Auge erschlafft, der Lidhebermuskel schwächt sich ab, bindegewebige Strukturen (Septum orbitale) und Bandstrukturen lockern sich. Es kann zum Lymphstau und zum Vorwölben des abgesackten Fettgewebes kommen. Im Oberlid führt dies zu sogenannten „Schlupflidern“, die in besonders ausgeprägten Fällen eine Gesichtsfeldeinschränkung zur Folge haben können. Im Unterlid können sich „Tränensäcke“ ausbilden und die Unterlidkante senkt sich ab. Beides lässt die Augen müder erscheinen. Nach exakter Analyse, welche individuellen Veränderungen vorliegen, erfolgt die Festlegung des Behandlungskonzeptes. Möglich sind die operative Entfernung der überschüssigen Haut, die Straffung der jeweils erschlafften Muskeln und Septen und die Entfernung oder Umverteilung des Fettgewebes. Welche dieser Maßnahmen und in welcher Kombination diese erforderlich sind, wird individuell abgesprochen. Ziel ist es, durch die differenzierte Wiederherstellung der persönlichen altersbedingten Veränderungen eine Verjüngung der Augenregion zu erzielen, ohne das natürliche und ganz eigene Aussehen zu verlieren.

Der plastische und ästhetische Chirurg ist ein anerkannter Facharzt, der nach Abschluss seines Medizinstudiums eine sechsjährige Weiterbildung absolviert hat. In dieser Zeit muss er selbstständig etwa 600 Operationen durchführen und mehrere Prüfungen bestehen. Nach diesen praktischen Erfahrungen und theoretischen Weiterbildungen muss der Arzt die Facharztprüfung an der jeweiligen Landesärztekammer ablegen. Erst dann erhält er offiziell den Titel Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Nur dieser Titel ist geschützt.

Wo Sie uns finden

Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg, Germany

Bitte wählen Sie Ihr bevorzugtes Verkehrsmittel aus, um die Details der Strecke zu sehen.

Mit den Buslinien 102, 109, 34, 36 & 38 erreichst du die Haltestelle Jungfernstieg, von dem sich unser Hub nur 450 Meter entfernt befindet. Ebenfalls erreichst du mit den Linien 111 & 35 die Haltestelle Stadthausbrücke.

U-Bahn: Die U-Bahn-Stationen Jungfernstieg (U1, U2, U4) und Rathaus (U3) befinden sich in unmittelbarer Nähe unseres Hubs und sind innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichbar. S-Bahn: Mit den S-Bahn-Linien S1, S2, & S3 erreichst du die Stationen Stadthausbrücke und Jungfernstieg von denen du bequem zu Fuß unseren Hub erreichst.

Parkhäuser: In einem Umkreis von 400 Metern befinden sich die Parkhäuser Stadthöfe, Fleethof, Hanseviertel & Stadthausbrücke. Parkplätze: In der Stadt befinden sich einige Parkmöglichkeiten mit einer Höchstparkdauer von 1-2 Stunden. Einige Parkplätze befinden sich direkt vor dem Kaufmannshaus und in den Straßen Große Bleichen, Amelungstraße & Fuhlentwiete.