Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Okuloplastik

Okuloplastik ist ein medizinisches Fachgebiet, das sich auf die rekonstruktive und ästhetische Chirurgie der Augen und ihrer umgebenden Strukturen spezialisiert.

Behandlung von:

 • Entfernung von Tumoren
 • Rekonstruktive Lidchirurgie
 • Ptosis-Chirurgie
 • Blepharoplastik
 • Orbita-Chirurgie
 • Tränenwegs-Chirurgie
 • Ektropion- und Entropion-Chirurgie
 • Anophthalmus-Implantate
 • Korrektur von Augenlid-Malpositionen
 • Ästhetische Augenlidchirurgie

Die Praxis bietet:

 • Plastisch-rekonstruktive Behandlungen (wie Korrekturen und Rekonstruktionen)
 • Behandlung von Verletzungen im Bereich derAugenhöhle
 • Therapie von Tränenwegserkrankungen durch Tränenwegschirurgie
 • Kosmetische Eingriffe, einschließlich Augenlidstraffung und Augenbrauenlifting

Die unabhängigen Ärzt:innen

Priv. Doz. Dr. med. Simon Dulz, FEBO
Priv. Doz. Dr. med. Simon Dulz, FEBO
Eyelid Aesthetics
Facharzt für Augenheilkunde
Arztprofil ansehen

Gründe für eine Behandlung in der Praxis für Okuloplastik in Frankfurt

Es kann viele Anlässe geben, die einen Besuch in deiner Praxis für Okuloplastik in Frankfurt wünschenswert oder nötig machen. Der Besuch kann entweder gesundheitlich bedingt nötig sein – vielleicht leiden Sie unter funktionellen Problemen, die Ihre Sehfähigkeit beeinträchtigen und Ihren Alltag erschweren – oder aus einem ästhetischen Wunsch hervorgehen. In jedem Fall helfen Ihnen die Behandler:innen der Okuloplastik in Frankfurt kompetent weiter.

So läuft Ihr Besuch in der Okuloplastik Frankfurt ab

Da ophthalmologische Diagnosen oftmals einen hohen Grad an Komplexität besitzen, haben Patient:innen, die die Praxis für Okuloplastik in Frankfurt besuchen, oft einen langen Weg hinter sich. So werden Tränenwegsprobleme wie Tränenfluss beispielsweise oft als allergische Reaktion verkannt. Umso wichtiger ist es den Spezialist:innen der Okuloplastik Frankfurt, Sie und Ihre  Probleme genau zu verstehen und Ihnen eine Behandlung zu bieten, die genau auf Ihre Beschwerden bzw. ästhetischen Wünsche abgestimmt ist. Dementsprechend treffen Sie in der Praxis für Okuloplastik in Frankfurt auf eine moderne Diagnostik und kompetente Spezialist:innen, die sich Ihren Problemen und Wünschen annehmen und Ihnen vielfältige Behandlungen bieten können:

Plastisch-rekonstruktive Verfahren

Der menschliche Sehapparat ist komplex wie auch empfindlich. Selbst kleine Veränderungen oder Schäden können erhebliche Auswirkungen auf di eSehfähigkeit haben. Gleichzeitig bestimmt der Augenbereich auch maßgeblich darüber, wie wir wahrgenommen werden. So haben Erkrankungen oder Schäden hier oft nicht nur funktionelle Implikationen, sondern wirken sich auch ästhetisch aus.

Plastisch-rekonstruktive Verfahren reparieren beschädigte Strukturen im periokularen Bereich und stellen das natürliche Erscheinungsbild wieder her. Chirurg:innen der Okuloplastik Frankfurt bedienen sich solcher Verfahren beispielsweise in der Behandlung der Ptosis. Hierbei handelt es sich um eine Erkrankung, die durch das Herabhängen des oberen Augenlids gekennzeichnet ist. Dies führt nicht nur zu einem asymmetrischen Erscheinungsbild, sondern schränkt auch das Sehvermögen ein. Behandelt wird diese in der Praxis für Okuloplastik in Frankfurt durch die sogenannte Blepharoplastik– dabei wird überschüssiges Gewebe und Haut entfernt, während der Muskel, der für das Heben des Augenlids zuständig ist (Levator Muskel) gestrafft oder neupositioniert wird. Ein weiter Behandlungsschwerpunkt ist die Behandlung von Entropium oder Ektropium. Letzteres ist von einer Auswärtskehrung des Lids charakterisiert, während das Lid bei ersterem nach innen gekehrt ist. Im Falle eines Ektropiums kann die Tränenflüssigkeit nicht ordnungsgemäß über dem Auge verteilt werden – in der Folge kommt es zu Reizungen und Trockenheit. Beim Entropium sorgt die Innenkehrung des Lids für eine mechanische Reizung des Auges, welche dies schädigen kann. Die Behandlung erfolgt in der Praxis für Okuloplastik in Frankfurt über einen chirurgischen Eingriff, wobei die Augenliedstrukturen gestrafft werden und überschüssiges Haut- und/oder Muskelgewebe entfernt wird.

Tränenwegschirurgie

Verletzungen des Tränenwegs können durch Erkrankungen,Verletzungen, Tumore oder als Komplikation nach einer Operation entstehen und eine Vielzahl von Problemen verursachen. Eine der häufigsten Tränenwergserkrankungen ist die Tränenwegsstenose, bei der der die Tränen aufgrund einer Verstopfung des Tränenkanals nicht ablaufen können. Ihre Behandler:innen führen im Falle einer Blockade in den meisten Fällen eine Dacryozystorhinostomie(DCR) durch, bei der ein neuer Kanal zwischen Tränensack und Nase geschaffen wird. Bei der äußeren DCR wird ein kleiner Hautschnitt an der Nase durchgeführt. Bei der endonasalen DCR wird der Tränenfluss mittels eines Endoskops durch die Nasenhöhle wiederhergestellt. Da hier kein Schnitt nötig ist, gilt diese Methode als schonender und wird in der Regel bevorzugt. Bei einer Verletzung des Tränenkanals können die Spezialist:innen der Okuloplastikin Frankfurt diesen mittels einer kanalikulären Intubation rekonstruieren, wobei ein Silikonschlauch eingelegt wird.

Kosmetische Eingriffe

Auf Wunsch können Ihre Chirurg:innen der Okuloplastik Frankfurt Sie auch kosmetisch behandeln. Hier werden unter anderem Methoden der Schönheitschirurgie Frankfurt eingesetzt, um Ihren Augen eine Verjüngungskur zu verpassen. Die Spezialist:innen bedienen sich hier unter anderem der ästhetischen Blepharoplastik, wobei überschüssiges Gewebe entfernt wird, um das Erscheinungsbild der Augen aufzufrischen. Auch ein Augenbrauenlifting ist möglich – dabei wird die Haut um deine Augenbrauen angehoben und gestrafft, was Ihnen zu einer jugendlichen Ausstrahlung verhilft. Botox und Füllstoffe sind eine weitere Möglichkeit, ein jugendlicheres Erscheinungsbild zu verleihen.

Fachübergreifende Behandlung in der Praxis für Okuloplastik Frankfurt

Die Okuloplastik ist nicht nur ein Teilgebiet der Ophthalmologie in Frankfurt, sondern ein hoch spezialisiertes Fachgebiet, das Erkenntnisse verschiedenster medizinischer Disziplinen vereint. Insofern ist eine interdisziplinäre Behandlung oft unabdingbar, um einen optimalen Behandlungserfolg gewährleisten zu können.

Brauchen Sie Hilfe, den richtigen Arzt, Therapeuten oder Coach zu finden?

In unserem Standort können Sie ein umfassendes Angebot an Behandlungen mit einer Vielzahl von Spezialgebieten erwarten. Entdecken Sie die Dienstleistungen unserer Partnerpraxen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.