Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Siegbert Stracke
Praxis für Innere Medizin, Allgemein- und Notfallmedizin

Dr. med. Siegbert Stracke

Facharzt Innere Medizin

Notfallmedizin

Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge von Krankheiten der inneren Organe

Herzlich Willkommen!

auf meiner Webseite bei Eterno.

Als erfahrener Facharzt für Innere Medizin ist es mein Anliegen, Ihnen eine ganzheitliche und individuell abgestimmte medizinische Betreuung zu bieten. In meiner Praxis widme ich mich den neuesten Erkenntnissen der Medizin und setze modernste Technologien ein, um Ihnen eine umfassende Diagnostik und Therapie zu ermöglichen.  

Öffnungszeiten

Mittwoch 8:00 - 14:00 Uhr

Freitag 8:00 - 14:00 Uhr

Über 

Dr. med. Siegbert Stracke

Über 

Dr. med. Siegbert Stracke

 • Private Versicherungen / Selbstzahler
 • Deutsch / Englisch
 • Digitale Patientenakte
 • Komplette internistische Diagnostik
 • Ab 05/2023 Praxis im Eterno Hub Frankfurt
 • Facharzt Innere Medizin, Notfallmedizin:
 • 02/2005 – 04/2007: Ambulanz, Herzkatheterlabor, Intermediate-Care Station
 • 04/2007 – 12/2009: Kardiologische und pulmologische Intensivstation der Medizinischen Klinik I
 • 01/2008 – 12/2009: Notarzt am Standort des Uniklinikums Giessen
 • 01/2010 – 12/2012: Medizinische Klinik Universitätsklinikum Giessen
 • 01/2013 – 12/2018: Freiberuflicher Arzt, Schwerpunkt Notaufnahmen
 • Gesundheitsökonom & Executive MBA:
 • 01/2013 – heute: Geschäftsführender Gesellschafter Sanexio GmbH
 • 11/2021 – heute: Private Equity Advisor (EBS)

Ausbildung:

 • Studium der Humanmedizin
 • 10/1998 – 10/2004 Staatsexamen, Approbation zum Arzt | Justus-Liebig-Universität Gießen | Note: sehr gut
 • Promotion: „Laser-Doppler-Fluxmetrie bei Osteoporose. Eine Untersuchung der Durchblutung des distalen Radius im Übergangsbereich von Periost zu Knochen mit Hilfe der Laser-Doppler-Fluxmetrie zur Erfassung funktioneller Parameter der Mikrozirkulation“
 • Gesundheitsökonom & Executive MBA:
 • 09/2011 – 09/2012 MBA Health Care Management | European Business School | OAM: very good
 • Thesis: „Der Terminkontrakthandel als Risikoinstrument für die Beteiligten im Gesundheitswesen“
 • 2011 Auslandssemester an der University of Stellenbosch | Cape town, South Africa |
 • 09/2010 – 09/2011 Gesundheitsökonom | European Business School | Note: sehr gut | ECTS-Grade: A
 • Thesis: „Grace-Risk-Score zur Steuerung von Patientenströmen in einer Chest-Pain-Unit unter ökonomischen Aspekten“
 • Studium Mathematik & Informatik:
 • 2008 Gasthörer Wirtschaftsinformatik| Fernuniversität Hagen
 • 10/1998 – 10/2000 Gasthörer Mathematik|JLU-Gießen

Über 

Dr. med. S. Saul

 • Private Versicherungen / Selbstzahler
 • Deutsch / Englisch / Französisch / Spanisch
 • Digitale Patientenakte
 • Komplette internistische Diagnostik

Berufliche Erfahrung:

 • 10/2019-04/2020 Haus und Facharztzentrum Sachsenhausen: Hospitation
 • 2004-2019 MC Mutual, Madrid, Spanien
 • Angestellte Fachärztin für Allgemeinmedizin in einer Klinik der spanischen Berufsgenossenschaft MC Mutual. Zuständig für die Behandlung und Beurteilung von Arbeitsunfällen
 • Seit 2010 zusätzlich Referent für Ultraschalldiagnostik (mehr als 1200 Untersuchungen/Jahr und zuständig für firmeninterne Fortbildung)
 • Seit 2018 Oberärztin für Extremadura, Kastilien und León
 • 2007 – 2009 Private Praxis CENSALUD, Madrid, Spanien - Private Sprechstunde für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt auf ausländische Patienten (deutsch-, französisch- oder englischsprachig)
 • 2004 – 2007 IMSALUD (öffentliches spanisches Gesundheitssystem), Madrid, Spanien - angestellte Fachärztin für Allgemeinmedizin als Langzeit-Vertretung in verschiedenen ambulanten Zentren „centros de salud“
 • 2002 – 2005 HOSPITAL SAN RAFAEL, Madrid, Spanien  - Arzt Notaufnahme für Pädiatrie.
 • 2003 – 2004 IMSALUD (öffentliches spanisches Gesundheitssystem), Madrid, Spanien - 2. Jahr Facharztausbildung
 • 2002 – 2003 Praxis Dres. Beucken et Bouffesile, Brüssel, Belgien - 1. Jahr Facharztausbildung

Ausbildung:

 • 2005 – 2018 SEECO (equiv. Deutsch. Gesell. für Ultrschall DEGUM), Orte, Spanien
 • Fortbildungen in Ultraschalldiagnostik, Zertifikat I und II
 • 2006 – 2007 Universidad de Barcelona virtual,  Barcelona, Spanien
 • Master „Peritaje y valoracion de daños corporales“, (Sachverständiger für Körperverletzungen)
 • 2001 – 2004 Université Catholique de Louvain  (UCL) , Belgien
 • Facharzt für Allgemeinmedizin
 • 1994 – 2002 Université Catholique de Louvain  (UCL) , Belgien
 • Studium der Medizin, Abschluss mit cum Laudum
 • 1991 – 1994Europaschule Brüssel, Belgien
 • Europäisches Abitur, deutsche Sektion (1,2 Notenschnitt)
Schilddrüsendiagnostik inklusive Ultraschall

Die Schilddrüse ist ein am Halsgelegenes Organ, welches lebenswichtige Hormone produziert. Diese Hormone regulieren den Grundumsatz und wirken in fast allen Körperzellen und regen dort den Energiestoffwechsel an. Außerdem sind sie für Wachstum und Differenzierung wichtig. Hormonbildung ist Jod notwendig. Bei einer entsprechenden Unterversorgung kann es zur fehlenden Bildung dieser Hormone kommen. In unserer Hirnanhangsdrüse wird dann dieser Hormonmangel registriert und das Steuerungshormon TSH ausgeschüttet, was die Schilddrüse wieder zu einerMehrproduktion anregen soll. Durch eine vermehrte Ausschüttung des TSH kommt es aber auch zum Schilddrüsenwachstum und es kann sich der sogenannte Kropf(Struma) entwickeln. Die Form der Schilddrüse kann beim Menschen durch Abtastendes Halses untersucht werden. Eine ausgeprägte Struma ist beim Menschen sichtbar. In der bildgebenden Diagnostik werden hauptsächlich der Ultraschall und zur weiteren Abklärung bei Knoten und Funktionsstörungen die Szintigrafie eingesetzt. Für spezielle Fragestellungen kommen auch die Computertomografie und Kernspintomografie zum Einsatz. Eine Feinnadelpunktion der Schilddrüse dient zur Gewinnung von Proben für die Zytologie. Eine Biopsie dient der Probengewinnung zur histologischen Untersuchung. Diese speziellen Untersuchungen werden dann nach Überweisung beim Radiologen durchgeführt. Im Labor können der freie T3- und T4-Spiegel sowie der TSH- und Thyreoglobulin-Spiegel bestimmt werden. Für spezielle Fragestellungen werden weitere Laborparameter z. B. Antikörper angefordert. Finden wir bei der körperlichen Untersuchung eine vergrößerte Schilddrüse, so erfolgt die weitereAbklärung mittels Ultraschall (Sonographie) der Schilddrüse.

Untersuchung der Halsschlagadern (Carotisduplex)

Die Sonographie der Halsschlagadern besteht einerseits in der Bestimmung der Wandinnenschichtdicke (sogenannter Intima-Media-Komplex) und Darstellung von weichen, harten, kalkdichten oder auch schattengebenden Plaques im Stromgebiet der außerhalb des Schädels sichtbaren Hirngefäße.Die Verbreiterung des Intima-Media-Komplexes und Plaques sind Zeichen einer systemischen Arteriosklerose. Im Zusammenhang mit erhöhten Cholesterinwerten, Bluthochdruck, Übergewicht oder Rauchen bietet daher die Sonographie der Halsgefäße wesentliche Hinweise zur persönlichen Risikosituation.Die farbkodierte Duplexsonografie der Halsgefäße zeigt darüber hinaus bedeutsame Einengungen, Verschlüsse, Gefäßeinrisse oder auch relevante Veränderungen des Blutflusses.

Untersuchung des Herzens

Der Herzultraschall kann zur erweiterten Diagnosestellung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden. Sie liefert wertvolle Informationen über die Herzfunktion und eventuelle Defekte. Herzmuskelerkrankungen, Entzündungen, Blutgerinnsel und eine Herzschwäche lassen sich mithilfe eines Herzechos ebenfalls erkennen. Grundsätzlich ist die Durchführung eines Herzultraschalls für die Patienten risikoarm und schmerzfrei. Die Ergometrie kann Hinweise auf Verkalkungen der Herzkranzgefäße liefern. Unser Herz schlägt in der Minute ca. 60 mal und muss sich hierbei zusammenziehen und anschließend wieder ausdehnen. Nur während der Ausdehnung wird es selbst mit Blut und somit Sauerstoff versorgt, da die herzeigenen Versorgungsgefäße während der Phase des Zusammenziehens selbst abgedrückt werden. Die Durchblutung der Innenschichten unseres Herzmuskels ist nun bei Verkalkungen eingeschränkt, da aufgrund des durch die Verkalkungen reduzierten Durchmessers der entsprechenden Gefäße weniger Blut pro Zeit durchfließen kann. In Ruhe mag das den betreffenden Patienten nicht weiter stören. Wir erinnern uns: In Ruhe schlägt das Herz ca. 60 mal in der Minute. Wenn wir uns aber belasten, dann steigt der Puls gemäß der Belastung auch an und damit sinkt natürlich auch die Zeit, die der Herzmuskel bekommt, um sich nach jedem Schlag wieder zu erholen. Damit sinkt auch die Zeit für die Sauerstoffversorgung. Während eines Belastungs-EKGs wollen wir genau diesen Zustand provozieren, um zu schauen, ob es zu einer Minderdurchblutung des Herzens kommt. Hierbei stellen sich Veränderungen im EKG ein, die wir dann erfassen können.

Gefäßdiagnostik der Beine

Ultraschall der Beinvenen bei V.a. Thrombose, Orientierendes Screening auf pAVK mit Sonografie der Iliacalarterien und Aa. femorales, ABI (Knöchel-Arm-Index).‍

Sono Abdomen

Während des Ultraschalls des „Abdomens“ (Bauchraum) werden die Leber mit Gallenwegen und die Gallenblase, die Bauchspeicheldrüse, Anteile des Magens sowie die Milz näher untersucht. Gleichzeitig erfolgt eine Untersuchung der großen Bauchgefäße inklusive der Hauptschlagader mit ihren großen Abgängen, der Hohlvene sowie der Pfortader. Weiterhin erfolgt eine sonografische Untersuchung des Darmes – bei entsprechenden Beschwerden werden insbesondere der absteigende Dickdarm sowie die Region um den Blinddarm näher untersucht. Bei Magen-Darm-Infekten kann auch eine Beurteilung des Dünndarms durchgeführt werden.‍

Wo Sie uns finden

Bockenheimer Landstraße 33-35/5. OG, 60325 Frankfurt am Main, Germany

Bitte wählen Sie Ihr bevorzugtes Verkehrsmittel aus, um die Details der Strecke zu sehen.

Mit den Buslinien M36, N7 & 64 erreichst du die Haltestelle Frankfurt (Main) Alte Oper, von der sich unser Hub nur 150 Meter entfernt befindet.

U-Bahn: In einem Umkreis von 450 Metern befinden sich die Parkhäuser Alte Opera & Parkhaus OpernturmS-Bahn: Mit den S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 & S9 erreichst du die Station Frankfurt Taunuslage von der du bequem zu Fuß unseren Hub erreichst.‍

Parkhäuser: In einem Umkreis von 450 Metern befinden sich die Parkhäuser Alte Opera & Parkhaus Opernturm. Parkplätze: In Westend befinden sich einige Parkmöglichkeiten um das Windows-Gebäude, sowie einige ampido Parkplätze. Im Windows Gebäude selbst sind in der Tiefgarage zwei Parkplätze verfügbar.