Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Meral Gündüz
Schwerpunktpraxis Kinderwunsch und hormonelle Dysbalance

Dr. med. Meral Gündüz

Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Schwerpunkt Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie

Expertin für die Schwangerschaft sowie den weiblichen Sexual- und Fortpflanzungstrakt

Herzlich Willkommen!

Herzlich willkommen!

In meiner Praxis für ganzheitliche Frauenheilkunde, Kinderwunsch und Hormondiagnostik betreue ich Frauen in allen Lebensphasen.

Öffnungszeiten

Montag 08.30 - 17.30 Uhr

Dienstag 08.30 - 17.30 Uhr

Donnerstag 08.30 - 17.30 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Abend-Sprechstunden auch nach Vereinbarung möglich

Rezepte schnell anfragen unter: rezepte-praxis.guenduez@eternohealth.de

Über 

Dr. med. Meral Gündüz

Über 

 • Deutsch / Englisch
 • Individuelle Kinderwunschbegleitung
 • Präkonzeptionelle Beratung / Ferti-Check
 • Natürliche Hormontherapie
 • Seit 2023 Niederlassung in Schwerpunktpraxis für Kinderwunsch und hormonelle Dysbalance
 • Ab 2020 Tätigkeit als angestellte Fachärztin, zuletzt in der Praxis Dr. med. S. Burmester, Frankfurt
 • 2012 – 2019 Spezialisierung und Tätigkeit im Schwerpunktbereich der gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, zuletzt im Kinderwunschzentrum Wiesbaden
 • Seit 2011 Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
 • 2006 -2012 Facharztweiterbildung und klinische Tätigkeit, zuletzt als geburtshilfliche Oberärztin im Rheinland

Über 

Erstvorstellung präkonzeptionelle Beratung, mit/ohne Partner

Die Präkonzeptionsberatung dient in erster Linie der Prävention im Sinne einer individuellen Gesundheitsberatung und der Identifizierung von Risikofaktoren für eine geplante Schwangerschaft. Ziel ist, diese Risiken durch umfassende Beratung, Diagnostik und Intervention zu reduzieren und somit eine optimale Ausgangslage für Mutter und Kind vor Eintritt einer Schwangerschaft anzustreben. Geeignet ist dieser Termin für Frauen/Paare während der Verhütungsphase bzw. bei einem perspektivischen Kinderwunsch.

Erstvorstellung Kinderwunschbegleitung, mit/ohne Partner

Die Kinderwunschabklärung umfasst zunächst ein ausführliches Erstgespräch, bei welchem der Partner vorzugsweise anwesend ist. In diesem werden die weiteren Schritte besprochen und Basisuntersuchungen eingeleitet. Dazu zählen Hormonanalysen, ein Spermiogramm des Mannes (externes andrologisches Labor) sowie ggf. eine Untersuchung der Eileiterdurchgängigkeit mittels Ultraschall. Anschließend bespreche ich eingehend mit Ihnen die Ergebnisse und nehme mir Zeit für Ihre Fragen. Je nachdem, was Ihre Befunde aufweisen, erstelle ich anschließend unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse gemeinsam mit Ihnen ein ganzheitliches und natürliches Behandlungskonzept. Dieser Termin eignet sich für Paare, die aktiv in der Kinderwunschzeit begleitet und unterstützt werden möchten.

Ferticheck

Beim ferticheck liegt der Fokus auf der Beurteilung der ovariellen Reserve. Diese erfolgt durch eine kombinierte Blut- und Ultraschalluntersuchung mit Bestimmung des hormonellen Status inkl. des Anti-Müller-Hormon (AMH) sowie des antralen Follicelcounts (AFC) in den Eierstöcken. Diese Parameter erlauben eine genaue Einschätzung der individuellen Situation und können dadurch bereits eine Unterstützung bei der persönlichen Familienplanung bieten sowie eine möglicherweise vorzeitige Erschöpfung der Eierstockreserven aufdecken.

Untersuchung der Eileiterdurchgängigkeit per Ultraschall

Bei dieser Ultraschalluntersuchung wird über einen feinen Katheter eine kontrastgebende Flüssigkeit in die Gebärmutter eingespritzt. Dabei kann festgestellt werden, ob die Eileiter durchgängig sind. Gleichzeitig wird auch die Gebärmutterhöhle zum Ausschluss von Hindernissen für eine Einnistung beurteilt. Obwohl diese Untersuchung in erster Linie der Abklärung der Eileiterdurchgängigkeit dient, ist sie auch therapeutisch sinnvoll. Denn aus Studien geht hervor, dass schon durch das Durchspülen auch einzelne Verklebungen gelöst werden können, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft in den Folgezyklen zusätzlich erhöht werden kann. Die Untersuchung ist schmerzlos und ohne Narkose.

Zyklusmonitoring

Beim Zyklusmonitoring handelt es sich um eine Überwachung des natürlichen Zyklus mittels Ultraschall. Dafür sind kurze Vorstellungen an bestimmten Zyklustagen erforderlich, wobei individuell auch eine gleichzeitige Blutuntersuchung sinnvoll sein kann. Zum Einsatz kommt diese Methode zum einen, um die natürlichen Abläufe in Ihrem Zyklus zu überprüfen bzw. Zyklusstörungen abzuklären. Zum anderen kann mithilfe des Monitorings das individuelle fruchtbare Zeitfenster ermittelt und für die Optimierung einer natürlichen Konzeption genutzt werden.

Mit meinem breiten Spektrum an fachlicher Expertise, langjähriger Erfahrung und Einfühlungsvermögen widme ich mich gerne Ihren persönlichen Anliegen und unterstütze Sie dabei, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden vorwiegend natürlich zu fördern und lange zu erhalten.

Ich freue mich darauf, Sie in einer vertrauensvollen und angenehmen Atmosphäre kennenzulernen!