Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Sibylle Kolitsch
Augenarztpraxis Westend

Dr. med. Sibylle Kolitsch

Fachärztin für Augenheilkunde (Ophthalmologie)

Herzlich Willkommen!

Ein herzliches Willkommen in Ihrer Augenarztpraxis „Westend Dr. Sibylle Kolitsch“

Als Spezialistin für Augenheilkunde stehe ich Ihnen mit meinem fachlichen Wissen und meiner langjährigen Erfahrung aus Praxis und Klinik gern zur Seite.

Öffnungszeiten

Montag & Dienstag 09:00 - 13:00, 14:00 - 16:30 Uhr

Mittwoch & Freitag 07:30 - 13:00 Uhr

Donnerstag 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:30 Uhr

Weitere Termine nach Vereinbarung

Über 

Dr. med. Sibylle Kolitsch

Über 

 • Privatpatienten & Selbstzahler
 • Sprachen: Deutsch / Englisch
 • Netzhautspezialistin
 • Modernste Lasertechnik
 • ab 07/2023 Privatarztpraxis in Frankfurt am Main bei Eterno
 • 03/2009- 04/2023 Angestellte Fachärztin für Augenheilkunde in verschiedenen Praxen und Kliniken im Rhein-Main-Gebiet
 • 01/2004- 03/2009 Facharztausbildung in der der Augenklinik der Städtischen Kliniken Frankfurt am Main Höchst sowie des St. Marienkrankenhauses in Frankfurt am Main
 • 04/2016 - 04/2023 Angestellte Fachärztin für Augenheilkunde im Accuramed MVZ in Friedrichsdorf und Bad Homburg
 • 08/2011- 03/2016 Niedergelassene Fachärztin für Augenheilkunde ÜBAG Dres. Hintz/ Arend in Friedrichsdorf und Bad Homburg
 • 03/2009- 07/2011 Fachärztin für Augenheilkunde des St. Marienkankenhauses in Frankfurt am Main
 • 10/2007- 03/2009 Assistenzärztin der Augenklinik des St. Marienkrankenhauses in Frankfurt am Main
 • 01/2004-09/2007 Assistenzärztin der Augenklinik der Städtischen Kliniken Frankfurt am Main Höchst
 • 4/1997- 11/2003 Studium der Humanmedizin an der Justus - Liebig - Universität Gießen

Über 

Netzhaut

Verschiedene Erkrankungen an der Netzhaut können mittels Lasereinsatz effektiv und schonend behandelt werden. Hierunter fallen: Diabetische Retinopathie, Venenastverschlüsse/ Zentralvenenverschlüsse, Netzhautlöcher und Netzhautdegenerationen (Vorstufen von Netzhautlöchern).Die Laserbehandlung erfolgt schmerzfrei und kann direkt vor Ort in der Praxis durchgeführt werden. Die mikrochirurgische Eingabe von Medikamenten vervollständigt das Behandlungsspektrum bei folgenden Erkrankungen: Feuchte Maculadegeneration, Diabetische Retinopathie, Venenastverschlüsse/ Zentralvenenverschlüsse.

Lidchirurgie

Die medizinische und kosmetische Lidchirurgie wird bevorzugt eingesetzt bei folgenden Veränderungen: Lidfehlstellungen (Ektropium/ Entropium) Schlupflidern (Dermatochalasis), gutartigen sowie bösartigen Lidtumoren (Lidwarzen, Gerstenkörnern, Basaliomen).

Glaukom

Zur Senkung des Augeninnendruckes kommen neben Augentropfen auch moderne Lasertechniken zum Einsatz. Hierunter fallen YAG- Laser- Iridotomie, sowie SLT - Lasertechnik (selektive Laser- Trabekuloplastik). Auch diese Verfahren können direkt in der Praxis durchgeführt werden.

Nachstar

Manchmal kommt es nach einer grauen Star- Operation zur Eintrübung der Kapsel, diese kann aber schnell behandelt werden. Hierunter fällt YAG- Kapsulotomie. Diese Behandlung erfolgt ebenfalls in der Praxis.

Diagnostik aller Augenerkrankungen mittels modernster Technik und neuster wissenschaftlichen Kenntnisse 

Bei vielen Augenerkrankungen (Maculadegeneration, Glaukom) ist ein frühes Erkennen sehr wichtig, um Spätschäden zu vermeiden. Diese können mittels hochauflösenden Geräten schmerzfrei diagnostiziert werden: OCT ( optische Kohärenztomographie) zur hochauflösenden Darstellung von Netzhaut- und Sehnervenkopf- Strukturen OCT - Angiographie zur nichtinvasiven und schmerzfreien Darstellung retinaler Gefäße.

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse an meiner Praxis und hoffe, dass ich Ihnen einen informativen Einblick in mein Leistungsspektrum geben konnte. Die Patienten und Patientinnen stehen im Mittelpunkt und ich bin stets bemüht, Ihnen eine fachlich kompetente Betreuung zu bieten. Vereinbaren Sie gerne einen Termin in meiner Praxis und überzeugen Sie sich selbst von meinem umfassenden Leistungsangebot und meiner patientenzentrierten Medizin.

Ich freue mich auf Sie.

Ihre Dr. med. Sibylle Kolitsch

Wo Sie uns finden

Bockenheimer Landstraße 33-35/5. OG, 60325 Frankfurt am Main, Germany

Bitte wählen Sie Ihr bevorzugtes Verkehrsmittel aus, um die Details der Strecke zu sehen.

Mit den Buslinien M36, N7 & 64 erreichst du die Haltestelle Frankfurt (Main) Alte Oper, von der sich unser Hub nur 150 Meter entfernt befindet.

U-Bahn: In einem Umkreis von 450 Metern befinden sich die Parkhäuser Alte Opera & Parkhaus OpernturmS-Bahn: Mit den S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 & S9 erreichst du die Station Frankfurt Taunuslage von der du bequem zu Fuß unseren Hub erreichst.‍

Parkhäuser: In einem Umkreis von 450 Metern befinden sich die Parkhäuser Alte Opera & Parkhaus Opernturm. Parkplätze: In Westend befinden sich einige Parkmöglichkeiten um das Windows-Gebäude, sowie einige ampido Parkplätze. Im Windows Gebäude selbst sind in der Tiefgarage zwei Parkplätze verfügbar.