Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Wagma von Gaertner

Dr. med. Wagma von Gaertner

Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Ziel der plastischen und ästhetischen Chirurgie ist es, die Körperform und sichtbare gestörte Körperfunktionen wiederherzustellen oder zu verbessern.

Herzlich Willkommen!

Herzlich Willkommen in meiner Praxis in Frankfurt am Main,

Als erfahrene Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie biete ich meinen Patienten ein breites Spektrum an Behandlungen und Operationen in meinem Fachbereich an.

Öffnungszeiten

Termine nach Vereinbarung

Mo, Di & Do 9:00 - 19:00 Uhr

Mi & Fr 9:00 - 14:00 Uhr

Über 

Dr. med. Wagma von Gaertner

Über 

 • Behandlung von Privatversicherten und Selbstzahler
 • Deutsch, Englisch, Farsi
 • Digitale Patientenakte
 • Selbstständig in eigener Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie bei Eterno seit 04/2023
 • Selbstständig in eigener Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie seit 2022
 • Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie seit 2017
 • Angestellte Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie in der Praxis Dr. Holle & Kollegen
 • Assistenzärztin in der Abteilung für Plastische, Wiederherstellungs- und Handchirurgie Zentrum für Schwerbrandverletzte Klinikum Offenbach, Prof. Menke
 • Experimentelle Doktorarbeit in der Dr. Senckenbergischen Anatomie der Universität Frankfurt am Main mit der Bestnote „suma cum laude“
 • Studium der Humanmedizin absolvierte ich an der Johann Wolfgang Goethe - Universität in Frankfurt am Main

Über 

Brustchirurgie - Brustvergrößerung

Mein Schwerpunkt liegt in der Brustchirurgie. Neben Brustverkleinerung, Brustvergrößerung, Bruststraffung und die Korrektur von Hängebrüsten behandele ich ebenso die angeborenen Brustfehlbildungen wie die tubulären Brustformen und die Brustrekonstruktion nach Tumorerkrankungen. Da jede Brust in Form und Gewebsbeschaffenheit unterschiedlich ist, hat das Beratungsgespräch bei mir höchste Priorität. Sie haben in einem persönlichen Gespräch von Frau zu Frau die Möglichkeiten, alle ihre Fragen und Bedenken ohne Hemmungen zu äußern. Gerne möchte ich auf Ihre individuellen Vorstellungen und Wünsche eingehen. Nach dem Beratungsgespräch und Untersuchung wird ein individueller Behandlungsplan erstellt. Mit besonders viel Sorgfalt besprechen wir alle Operationstechniken und Risiken. Das Wohlbefinden meiner Patientinnen steht bei mir im Vordergrund.

Brustchirurgie - Brustvergrößerung mit B-Lite

Durch die Entwicklung der sogenannten „leichten“ Implantate ist es ermöglicht worden, eine Brustvergrößerung auch bei Frauen durchzuführen, für die eine klassische Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten nicht geeignet ist. Dies trifft insbesondere auf die Frauen zu, die massiv Gewicht verloren haben oder zum Beispiel nach Schwangerschaften schwaches Bindegewebe vorweisen. Die Implantate sind nicht nur 30% leichter, sie sind durch ihre besondere Zusammensetzung auch sehr auslaufsicher und formstabil. Die Haut und das Brustgewebe werden durch das reduzierte Gewicht weniger belastet und die Brust sinkt nicht so schnell und stark ab, was bei herkömmlichen großen Silikonimplantaten unvermeidbar ist. Ob die B-Lite Implantate für Sie infrage kommen, besprechen wir gemeinsam in meiner Praxis in Frankfurt am Main. Durch Beispielimplantate können Sie einen besseren Eindruck gewinnen. Da jede Brust in Form und Gewebsbeschaffenheit unterschiedlich ist, hat das Beratungsgespräch bei mir höchste Priorität. Sie haben in einem persönlichen Gespräch von Frau zu Frau die Möglichkeit, alle ihre Fragen und Bedenken ohne Hemmungen zu äußern. Gerne möchte ich auf Ihre individuellen Vorstellungen und Wünsche eingehen. Nach dem Beratungsgespräch und der Untersuchung wird ein für Sie individueller Behandlungsplan erstellt. Mit besonders viel Sorgfalt besprechen wir alle Operationstechniken und Risiken. Das Wohlbefinden meiner Patientinnen steht dabei bei mir im Vordergrund.

Brustchirurgie - Brustverkleinerung

Eine große, hängende und zu schwere Brust (Mammahyperplasie) stellt für viele Frauen eine sehr große Belastung dar. Die Gründe für ein übermäßiges Brustvolumen sind vielfältig. Neben einer genetischen Veranlagung, bei der sich die überproportional große Brust bereits in der Pubertät entwickeln kann, kann es auch auf Grund der natürlichen Hormonumstellung während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren zu einem gesteigerten Drüsenwachstum kommen. Passt die Größe der Brust nicht zum Gesamtbild des Körpers, kann dies nicht nur zu körperlichen, sondern auch zu seelischen Beschwerden führen. Häufig leiden die Patientinnen unter Nacken-, Kopf- und Wirbelsäulenschmerzen. Zudem kommen Haltungsschäden und entzündliche Veränderungen in der Unterbrustfalte hinzu. Nicht weniger wichtig sind die psychosozialen Störungen, die insbesondere bei jüngeren Frauen auftreten. Dies kann von verminderten sozialen Kontakten bis hin zu einer Störung der psychosexuellen Entwicklung gehen. Die einzige dauerhafte und sinnvolle Lösung stellt die operative Brustverkleinerung dar. Gesundheitliche Beschwerden verbessern sich schlagartig und ein neues Lebensgefühl für die betroffenen Frauen ist das Ergebnis. Obwohl die Brustverkleinerung die Langzeitschäden an Schulter und Wirbelsäule nachweislich verringert, wird die Kostenübernahme der Operation trotz medizinischer Indikation leider sehr häufig durch die Krankenkassen abgelehnt. Mein Schwerpunkt liegt in der Brustchirurgie. Neben der Brustverkleinerung, der Brustvergrößerung, der Bruststraffung und der Korrektur von Hängebrüsten behandele ich ebenso die angeborenen Brustfehlbildungen wie die tubulären Brustformen und die Brustrekonstruktion nach Tumorerkrankungen. Mir ist es sehr wichtig, auf die Wünsche meiner Patientinnen bezüglich Form und Größe einzugehen und natürliche Proportionen wiederherzustellen. Das körperliche und seelische Wohlbefinden meiner Patientinnen steht bei mir immer im Vordergrund. Nach einer Untersuchung und einem ausführlichen Beratungsgespräch erstelle ich einen individueller Behandlungsplan. Mit besonders viel Sorgfalt besprechen wir alle Fragen bezüglich möglicher Operationstechniken, Risiken und Ablauf der Behandlung.

Brustchirurgie - Bruststraffung

Eine hängende Brust (Mammaptose) stellt für viele Frauen eine sehr große Belastung dar. Viele Frauen leiden nach der Schwangerschaft, Gewichtsschwankungen und Gewichtsabnahmen an einer erschlafften Brusthaut mit vergrößerten Brustwarzenvorhöfen und fehlendem Volumen im Dekolleté. Zusätzlich kann eine genetische Veranlagung mit Bindegewebsschwäche oder eine angeborene Fehlbildung die Form der Brust stark beeinträchtigen. Die betroffenen Frauen fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl und ziehen sich aus der Gesellschaft zurück. Insbesondere bei jüngeren Frauen kann es sogar zu psychosozialen Störungen mit verminderten sozialen Kontakten und Störung der psychosexuellen Entwicklung kommen. Die Bruststraffung wird leider seitens der Krankenkasse als eine rein kosmetische Operation eingestuft und die Kosten werden meist nicht übernommen. Es gibt verschiedene Operationstechniken, die für eine Bruststraffung (Mastopexie) infrage kommen. Abhängig vom Ausgangsbefund bespreche ich mit Ihnen die richtige Vorgehensweise. Mein Schwerpunkt liegt in der Brustchirurgie. Neben Brustverkleinerung, Brustvergrößerung, Bruststraffung und der Korrektur von Hängebrüsten, behandele ich ebenso die angeborenen Brustfehlbildungen wie die tubuläre Brustformen und die Brustrekonstruktion nach Tumorerkrankungen. Mir ist es wichtig, auf die Wünsche zur Form und Größe einzugehen und natürliche Proportionen wiederherzustellen. Das Wohlbefinden meiner Patientinnen steht bei mir im Vordergrund.Nach einen ausführlichem Beratungsgespräch und Untersuchung wird ein individueller Behandlungsplan erstellt. Mit besonders viel Sorgfalt besprechen wir alle Operationstechniken und Risiken.

Brustchirurgie - Brustwarzenwiederherstellung

Die Form, Größe und Position der Brustwarze bestimmt im hohen Maße das ästhetische Erscheinungsbild der weiblichen und männlichen Brust. Schlupfwarzen (invertierte Brustwarzen) oder zu große Brustwarzen mit vergrößerten Brustwarzenvorhöfen (Areola) empfinden Patientinnen als sehr störend. Neben kosmetischen Aspekten können auch invertierte Brustwarzen Beschwerden wie Juckreiz und nässende Wunden verursachen. Gerne berate ich Sie zu den operativen Korrekturmöglichkeiten in meiner Praxis.Ich habe mich auf die Brustchirurgie spezialisiert und die Brustwarzenrekonstruktion (Verkleinerung/Wiederherstellung nach kompletter Entfernung) gehört zu den am häufigsten von mir durchgeführten Operationen. Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in den Brustzentren war die Rekonstruktion der Brust und Brustwarze einer meiner Schwerpunkte. Mir ist es wichtig auf die Wünsche zur Form und Größe einzugehen und natürliche Proportionen wiederherzustellen. Das Wohlbefinden meiner Patientinnen steht bei mir im Vordergrund.Nach einem ausführlichem Beratungsgespräch und Untersuchung wird ein individueller Behandlungsplan erstellt. Mit besonders viel Sorgfalt besprechen wir alle Operationstechniken und Risiken.

Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen und mehr über meine Leistungen erfahren möchten, vereinbaren Sie einfach einen Termin in meiner Praxis im Herzen von Frankfurt. In Ihrem Beratungsgespräch kann ich Sie ausführlich informieren und konkret auf Ihre individuelle Vorstellungen und Wünsche eingehen. 

Ich freue mich Sie kennenzulernen!