Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

  • kontaktovanie dotknutých osôb
  • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
  • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Eterno
Praxisräume mieten – Hamburg Innenstadt

Ärzt:innen und Therapeut:innen aus diversen Fachbereichen können bei Eterno Praxisräume in Hamburg mieten und so ihre Praxis etablieren, umsiedeln oder vergrößern. Dank unseres zukunftsweisenden, innovativen Ansatzes erhältst du Zugang zu modernsten Räumlichkeiten, einem leistungsfähigen Praxisverwaltungssystem (mit Einarbeitung), einem hohen Grad an Automatisierung und neuester Medizintechnologie.

Obwohl wir bei Eterno keine medizinischen Dienstleistungen anbieten, übernehmen wir sämtliche administrative Aufgaben – von der Terminvergabe über die Anamnese bis zur Abrechnung – damit Sie sich auf Ihren eigentlichen Beruf konzentrieren können – die Behandlung Ihrer Patient:innen.

Praxisräume mieten: fortschrittliche Infrastruktur, digitalisierte Prozesse und neueste Medizintechnik

Modern & digitalisiert

Unser holistischer IT-Ansatz beinhaltet eine digitale Terminbuchung, ein leistungsfähiges PVS, professionelles Marketing und eine fortlaufende Digitalisierung der Prozesse, um Ihnen Zeit zu sparen und Ihren Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten.

Ohne administrativen & organisatorischen Aufwand

Wir übernehmen Front- und Backoffice Dienstleistungen, von der Anamnese bis zur Abrechnung, und reduzieren dadurch den administrativen und organisatorischen Aufwand für Sie.

Fachlich & wirtschaftlich unabhängig

Sie sind fachlich und wirtschaftlich unabhängig und erzielen zu 100% eigene medizinische Umsätze. Unsere Kosten werden durch die monatliche Praxismanagementgebühr gedeckt.

Melden Sie sich hier direkt für eine persönliche Besichtigung unserer Standorte an!

Praxisräume mieten und in Hamburg mit Eterno den Schritt in die Selbstständigkeit wagen

Momentan gestaltet sich der Schritt in die Selbstständigkeit sehr schwierig für Ärzt:innen. Angehende Mediziner:innen, die sich in einer eigenen Praxis niederlassen wollen, sind paradoxerweise mit einer breiten Vielfalt an nicht-medizinischen Aufgaben konfrontiert. So geht die Etablierung der eigenen Praxis mit vielen betriebswirtschaftlichen und administrativen Aufgaben einher, denen viele Ärzt:innen bzw. Therapeut:innen nicht gewachsen sind. Folglich praktizieren viele Mediziner:innen entweder gar nicht, oder lassen sich in einem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) nieder. Dadurch werden sie zwar entlastet, verzichten jedoch größtenteils auf eigene Umsätze und die eigene Selbstständigkeit. Eternos Modell vereint das Beste aus beiden Welten. Wir unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihrer Praxis und gewährleisten Ihnen gleichzeitig eine 100-prozentige Selbstständigkeit – in fachlicher sowie finanzieller Hinsicht. So übernehmen wir nicht nur betriebswirtschaftliche Aufgaben rund um das Rechnungswesen, die Buchführung und die Investitionsplanung, sondern kümmern uns auch um Personalmanagement, Terminmanagement und Qualitätsmanagement. Gerade die Einhaltung gesetzlicher Richtlinien wie Datenschutz kann sich als besonders zeitintensiv gestalten – auch darum kümmern wir uns. Mit Eterno können Sie Praxisräume mieten und sich in Hamburg niederlassen. Unsere Räumlichkeiten eignen sich für fast jedes Fachgebiet – so gibt es in unserem Standort beispielsweise eine Praxis für Kardiologie in Hamburg. Auch die Praxis für Physiotherapie in Hamburg behandelt jeden Tag aufs Neue Patient:innen.

Vielleicht können wir Ihre Frage bereits beantworten?

Was sind meine Vorteile als Ärzt:in bzw. Therapeut:in?

Als Ärzt:in bzw. Therapeut:in profitieren Sie von modernen Behandlungsräumen und einem reduzierten administrativen Aufwand. Zudem haben Sie mehr Zeit dafür, sich Ihren Patient:innen zu widmen und können gleichzeitig Ihre Work-Life-Balance verbessern.

Welche Aufgaben übernimmt Eterno?

Wir bieten Ihnen die volle Bandbreite an Praxisausstattung – von den Räumlichkeiten über Medizingeräte bis hin zu Verbrauchsmaterialien – und sorgen darüber hinaus für Sauberkeit. Eterno kümmert sich um die Patientenaufnahme, die Abrechnung und die Terminplanung. Außerdem unterstützen wir Sie bei der Digitalisierung Ihrer Praxis und schaffen Möglichkeiten für die Telemedizin. Nach Absprache zählt auch das Marketing und die Einrichtung von Online-Terminbuchungen  zu unseren Leistungen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Eterno?

Eterno ist ein Gesundheitsdienstleister, der Sie bei der Einrichtung und Verwaltung Ihrer Praxis unterstützt. Als Ärzt:in oder Therapeut:in können Sie Praxisräume mieten, und in Hamburg, Frankfurt und demnächst auch Berlin deine Praxis etablieren, umsiedeln oder Ihre bestehende Praxis erweitern. Wichtig: Mit Eterno bleiben Sie stets selbstständig und erzielen zu 100 % eigene medizinische Umsätze.

“Start-up will Coworking-Space für Ärzte anbieten.”

“Ein Frankfurter Unternehmer vermietet fertige Arztpraxen an Ärzte – und entlastet sie so von unangenehmen Pflichten.”

“Coworking Space für Ärzte in Hamburg eröffnet.”

Persönliche Besichtigung unserer Standorte

Erzählen Sie uns etwas mehr über sich und den Space, in dem Sie gerne selbstständig arbeiten möchten.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde empfangen!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.