Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

  • kontaktovanie dotknutých osôb
  • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
  • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Eterno
Praxisräume mieten – in Frankfurt-Westend

Ärzt:innen und Therapeut:innen aus diversen Fachbereichen können bei Eterno Praxisräume mieten und in Frankfurt ihre Praxis gründen, verlegen oder erweitern. Durch unser digitalisiertes und zeitgemäßes Betriebsmodell profitierst du von einer fortschrittlichen Infrastruktur, digitalisierten Prozessen und neuester Medizintechnik.

Eterno ist kein Leistungserbringer, übernimmt aber alle nicht-medizinischen Aufgaben – von der Anamnese bis zur Abrechnung – sodass Ärzt:innen und Therapeut:innen sich auf das fokussieren können, was wirklich wichtig ist – die Medizin.

Praxisräume mieten in Frankfurt: Die eigene Praxis, 100 % sorgenfrei

Kosten sparen

Eterno entlastet Sie durch die Übernahme administrativer Aufgaben und sorgt auch dafür, dass die bereitgestellten Räumlichkeiten sauber und funktional bleiben. Dadurch sparen Sie an Kosten für entsprechendes Personal.

Alles digital

Eterno begleitet Sie bei der Digitalisierung Ihrer Praxis. Wir statten Sie mit einem PVS-System aus, richten die Online-Terminbuchung ein und schaffen Möglichkeiten im Bereich der Telemedizin.

Unabhängig sein

Mit Eterno bleiben Sie zu 100 % unabhängig und generieren eigene Umsätze. Unsere Kosten werden durch monatliche Mietgebühren gedeckt.

Melden Sie sich hier direkt für eine persönliche Besichtigung unserer Standorte an!

Praxisräume mieten und in Frankfurt selbstständig arbeiten – mit Eterno als Partner

Medizinier:innen, die selbstständig tätig sein wollen, haben es nicht einfach. Die Etablierung einer Praxis geht nicht nur mit finanziellen Hürden einher – oftmals müssen angehende Ärzt:innen bzw. Therapeut:innen einen Kredit aufnehmen – auch die Verwaltung der Praxis stellt einen großen betriebswirtschaftlichen und administrativen Aufwand dar. Neben der Organisation von Abrechnungen, der Rechnungsstellung, der Terminplanung und dem Qualitätsmanagement nimmt auch die Einhaltung gesetzlicher Richtlinien viel Zeit in Anspruch. Praxisräume zu mieten und in Frankfurt tätig zu werden ist Ihre Chance, sich Ihrer Tätigkeit ohne Hindernisse annehmen zu können. Eterno übernimmt die im Rahmen des Praxismanagements anfallenden administrativen Aufgaben und kümmert sich unter anderem um die Anamnese, Terminvergabe sowie das Wartezimmer-Management. Auch berät Sie unser Team zu rechtlichen sowie steuerlichen Angelegenheiten und unterstützt Sie mit modernen Praxisverwaltungssystemen bei der Digitalisierung Ihrer Praxis. Mit Eterno gewinnen Sie mehr Zeit, die Sie in eine verbesserte Patientenversorgung und in eine bessere Work-Life-Balance investieren können. Dabei bleiben Sie zu 100 % selbstständig. Unsere Facharzt- und Funktionszimmer verfügen über eine moderne Ausstattung. Bei uns praktizieren Ärzt:innen der verschiedensten Fachrichtungen. So behandeln die Praxis für Innere Medizin in Frankfurt und der Augenarzt in Frankfurt jeden Tag eine breite Vielfalt an Patient:innen.

Vielleicht können wir Ihre Frage bereits beantworten?

Was sind meine Vorteile als Ärzt:in bzw. Therapeut:in?

Eterno stellt Ihnen modernste Behandlungszimmer zur Verfügung und entlastet Sie bei administrativen Aufgaben. Als Behandler:in können Sie sich so mehr Zeit für Ihre Patient:innen nehmen und von einer verbesserten Work-Life-Balance profitieren.

Welche Aufgaben übernimmt Eterno?

Eterno stellt Ihnen Räumlichkeiten, Geräte, Verbrauchsmaterialien etc. zur Verfügung und kümmert sich um die Reinigung und Instandhaltung. Zudem übernehmen wir die Anamnese, Abrechnung sowie die Terminvergabe und begleiten Sie bei der Digitalisierung Ihrer Praxis. Dabei schaffen wir nicht nur Möglichkeiten für die Telemedizin und digitale Terminbuchung, sondern kümmern uns, nach Absprache, auch um das Marketing.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Eterno?

Eterno ist ein Gesundheitsdienstleister, der Sie bei der Einrichtung und Verwaltung Ihrer Praxis unterstützt. Als Ärzt:in oder Therapeut:in können Sie Praxisräume mieten, und in Hamburg, Frankfurt und demnächst auch Berlin deine Praxis etablieren, umsiedeln oder Ihre bestehende Praxis erweitern. Wichtig: Mit Eterno bleiben Sie stets selbstständig und erzielen zu 100 % eigene medizinische Umsätze.

“Start-up will Coworking-Space für Ärzte anbieten.”

“Ein Frankfurter Unternehmer vermietet fertige Arztpraxen an Ärzte – und entlastet sie so von unangenehmen Pflichten.”

“Coworking Space für Ärztein Hamburg eröffnet.”

Persönliche Besichtigung unserer Standorte

Erzählen Sie uns etwas mehr über sich und den Space, in dem Sie gerne selbstständig arbeiten möchten.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde empfangen!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.