Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Eingriffsraum mieten – im Eterno Space Hamburg

Bei ambulanten Eingriffen stellt sich immer wieder die Frage, ob eine OP-Abteilung notwendig ist oder ob ein Eingriffsraum ausreichend ist. Während Operationen in einem OP-Saal durchgeführt werden, genügt bei Eingriffen ein spezieller Eingriffsraum. Hier mieten Sie einen vollausgestatteten Eingriffsraum, in dem eine breite Vielfalt an Eingriffen vorgenommen werden kann.

Eingriffsraum im Eterno Space – für eine bestmögliche Versorgung

Der Eingriffsraum im Eterno Space verfügt über eine umfangreiche Grundausstattung und ermöglicht so verschiedenste Prozeduren. Neben Basics wie Arbeitsfläche, Stauraum und Handwaschplatz treffen Sie hier auf mobile und elektrisch verstellbare OP-Tische mit Göpel-Beinhalter und lateraler Armablage, VIO3 Elektrochirurgiegerät, Vitalzeichenmonitor und mehr. Beim OP mieten treffen Sie nicht nur auf einen vollausgestatteten Eingriffsraum, sondern profitieren darüber hinaus vom Full-Service im Eterno Space. So können Sie Ihrer Tätigkeit auf höchstem Niveau nachgehen und können sich gleichzeitig darauf verlassen, dass Ihre Patient:innen bestens betreut werden. Das gilt für das Praxisräume mieten in Hamburg ebenso wie für das Mieten des Eingriffsraums.

Eingriffsraum (Klasse II)

Ein GKV- und PKV- zertifizierter Eingriffsraum der Klasse II steht Ihnen beim OP mieten für ambulante Operationen zur Verfügung.

Empfang

Im Empfangsbereich übermittelt unser Team den Check-in Ihrer Patient:innen. Für einen separaten Wartebereich vor dem Eingriffsraum ist gesorgt.

Wartebereich

In unserem weitläufigen Wartebereich inkl. Healthy Cafe können sich Ihre Patient:innen sowie deren Angehörige aufhalten.

Volldigitaler Dokuplatz

Der volldigitale und hygienische Dokumentationsplatz im Eingriffsraum erlaubt Ihnen beim OP mieten eine effiziente Dokumentation, Kommunikation mit dem Empfangsteam und den Aufruf Ihrer Patient:innen über unser digitales System.

OP mieten – diese Eingriffe sind möglich

Der Begriff „Eingriff“ bezieht sich in der Regel auf operative Maßnahmen, bei denen im Gegensatz zu Operationen nur ein niedriges Risiko für Wundinfektionen besteht. In einem Eingriffsraum können invasive Eingriffen bzw. Operationen mit geringem Wundinfektions-Risiko verschiedener Fachbereiche durchgeführt werden, z. B.:

Plastische-Ästhetische Chirurgie & Dermatologie

 • Eröffnung eines tiefliegenden Abszesses
 • Exzision dermaler und epifaszialer Tumoren, Hautveränderungen (z.B. Lipom, Naevus, Lymphknoten)
 • Kleine ästhetisch plastische Prozeduren wie Lidstraffung, Fadenlifting u. ä.
 • Phlebologische Varizen-Eingriffe mit endoluminaler Technik

Urologie

 • Transurethrale Prozeduren

Proktologie

 • Sphinkterotomie
 • Exzision von Hämorrhoidalknoten
 • Operative Versorgung von Fissuren, ggf. einschließlich Exzision (nicht Versorgung einer intersphinktären oder transphinktären Fistel)

Gynäkologie

 • Exzision epifaszialer Lymphknoten (nicht subfaszial)
 • Mamma-PE und -StanzbiobsieKleinere invasive Eingriffe im Bereich der Vulva/Vagina/Gebärmutterhals
 • Diagnostische und operative Hysteroskopien einschließlich Beendigung von Fehlgeburten
 • Schwangerschaftsabbruch (medikamentös und operativ)Naht von Zervixrissen

Orthopädie & Chirurgie

 • Entfernung von Osteosynthesematerial aus einem kleinen Röhrenknochen (nur Drähte)
 • Neurolyse bei Karpaltunnelsyndrom (nicht Nervenverlagerung und Neueinbettung) stereotaktische Thermokoagulation des Ganglion Gasseri
 • Denervation der kleinen Wirbelgelenke, je Bewegungssegment
 • Eröffnung eines ossalen SehnenscheidenpanaritiumsOperative Versorgung eines Ganglions an einem Hand-, Fuß- oder Fingergelenkes
 • Exstirpation eines Tumors der Finger- oder Zehenweichteile, einschließlich Mukoidzyste
 • Sehnenscheidenstenosenoperation der Beuge- und Strecksehne (nicht Tendosynovitis Handgelenk)

Ihre Vorteile beim OP mieten

Flexibel buchbar

Beim OP mieten bleiben Sie in jeder Hinsicht flexibel. Abgerechnet wird der Eingriffsraum nach der ersten vollen Stunde im 30-Minuten-Takt.

Wohlfühlatmosphäre für Ihre Patient:innen

Bei Eterno ist auch über die Behandlung hinaus für Ihre Patient:innen gesorgt – der groß angelegte Wartebereich lässt keine Wünsche offen. Sanitäranlagen und Umkleideräumen sind natürlich ebenfalls vorhanden.

Verringertes finanzielles Risiko

Den OP mieten Sie bei Eterno nach der ersten Stunde im 30-Minuten-Takt – Up-Front-Kosten für Raum und Equipment fallen nicht an. Dabei profitieren Sie von einem verringerten unternehmerischen Risiko.

Erweiterung Ihrer Kapazitäten

Die Möglichkeit, einen hochmodernen OP zu mieten, können Sie nutzen, um Ihr Leistungsspektrum und Ihre Kapazitäten flexibel zu erweitern – auch überregional.

Service und Wartung inklusive

Eterno stellt die Wartung und Instandhaltung der Eingriffsraum-Infrastruktur sicher. Zudem übernimmt ein zertifizierter Fachbetrieb die regelmäßige Grundreinigung des Raums.

So nutzen Ärzt:innen die Eingriffsräume von Eterno

Einen OP zu mieten kann Ärzt:innen bzw. Praxen in vielerlei Hinsicht unterstützen. Mit einem zusätzlichen Eingriffsraum können Ärzt:innen bzw. Praxen ihr Leistungsspektrum erweitern, zusätzliche Kapazitäten schaffen oder eine kostengünstige Alternative nutzen.

Leistungsspektrum erweitern

Wenn Ihnen momentan noch die Räumlichkeiten für ambulante Eingriffe fehlen, können Sie Ihr Leistungsspektrum durch das OP Mieten erweitern, ohne eine große Investition tätigen zu müssen.

Kapazitäten erweitern

Sie haben bereits Räumlichkeiten für ambulante Eingriffe, benötigen aber zusätzliche Kapazitäten? Auch dann ist das OP Mieten eine sinnvolle und kostengünstige Option.

Patient:innen in Hamburg erreichen

Wenn Sie außerorts tätig sind, Ihre Dienste jedoch auch in Hamburg anbieten möchten, können Sie bei Eterno einen OP mieten und ambulante Eingriffe ohne dauerhafte Niederlassung anbieten.

Kostengünstige Alternative nutzen

Sie operieren momentan in einem ambulanten OP-Zentrum (AOZ) und möchten kleinere Eingriffe kosteneffizienter durchführen? In dem Fall ist das OP Mieten eine attraktive Alternative.

OP bei Eterno mieten – Preisübersicht

Ihren OP mieten Sie bei Eterno flexibel stundenweise. Nach der ersten Stunde wird der Eingriffsraum im 30-Minuten Takt berechnet.

Eingriffsraum mieten
150 € /Stunde exkl. UmSt.
Nach der ersten vollen Stunde 75 €/ 30 Minuten
Inklusive
Vollausgestatteter Eingriffsraum
Regelmäßige Grundreinigung
Volldigitaler und hygienischer Dokuplatz
Empfang, Wartebereich & mehr
Patientenannahme und Patientenaufrufsystem
Legen Sie jetzt los

Vielleicht können wir Ihre Fragen zum OP mieten bereits beantworten?

Welche Eingriffe können beim OP mieten durchgeführt werden?

In Eingriffsräumen der Kategorie II können invasive Eingriffen bzw. Operationen mit geringem Wundinfektions-Risiko durchgeführt werden. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, nur solche Eingriffe durchzuführen, welche diesen Kriterien entsprechen. Zur Orientierung dient die Liste der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. Operationen und Eingriffe sind hier in 3 Kategorien eingeteilt. Danach können anhand der Liste operative Interventionen der 

 • Kategorie A (Operationen) in einem Operationstrakt,
 • Kategorie B (Invasive Eingriffen bzw. Operationen mit geringem Wundinfektions-Risiko) in einem Eingriffsraum 
 • Kategorie C (invasive Maßnahmen bzw. Operationen mit noch geringerem Wundinfektions-Risiko) in einem Untersuchungs- und/ oder Praxisbehandlungsraum 

In einem Eingriffsraum der Klasse II können somit Eingriffe der Kategorie B und C durchgeführt werden.

Ist eine Aufbereitung / Sterilisierung von Mehrfachmaterial im Eterno Standort möglich?

Soll Mehrfachmaterial sterilisiert werden, muss dies durch den Nutzer selbstständig bzw. über einen externen Dienstleister außerhalb des Eterno Standortes erfolgen. Eine Lagerung von Steingut ist in begrenzter Menge im Eterno Standort möglich.

Ich benötige zusätzliche Medizingeräte oder Equipment, kann ich diese selbst mitbringen?

Es steht den Nutzern frei, für die Eingriffe benötigtes spezielles Equipment nach Rücksprache selbst mitzubringen. Eterno übernimmt keine Haftung, Wartung o. Ä. für selbst eingebrachte Geräte oder Medizinprodukte.

Wo kann ich das benötigte Verbrauchsmaterial lagern?

Für die Lagerung von Verbrauchsmaterial steht abschließbarer Lagerraum zur Verfügung. Die Lagerung von größeren Mengen kann nur nach Rücksprache erfolgen.

Wie läuft die Abfallentsorgung beim OP mieten ab?

Es steht ein Entsorgungsraum bereit, in den der Nutzer seine Abfälle deponiert. Die Trennung der Abfälle erfolgt gemäß Hygieneplan. Der Abfall wird arbeitstäglich durch das Reinigungsunternehmen entsorgt.

Wer reinigt den Eingriffsraum?

Eterno gewährleistet eine regelmäßige Grundreinigung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Reinigung 1x täglich, die den geltenden hygienischen Anforderungen an einen Eingriffsraum entspricht und übernimmt die damit verbundenen Kosten. Zwischen den Eingriffen ist der Nutzer für die Reinigung und Desinfektion verantwortlich. Zu diesem Zweck wird dem Nutzer Zugang zum Putzmittelraum gewährt.

Wer übernimmt die Hygieneverantwortung im Eingriffsraum?

Beim OP mieten gibt es geteilte Hygiene-Zuständigkeiten zwischen Eterno und dem Nutzer. 

Eterno übernimmt die allgemeine Hygieneorganisation im Eterno Space und hat zu diesem Zweck einen „Allgemeinen Hygieneplan“ aufgestellt. Eterno stellt in diesem Zuge die tägliche Grundreinigung des Eingriffsraums sicher, welche den geltenden hygienischen Anforderungen entspricht. Die Kosten trägt Eterno. Ergänzend zu dem Allgemeinen Hygieneplan hat Eterno einen separaten Hygieneplan für die Eingriffsraum Infrastruktur aufgesetzt. 

Während der Nutzungszeit und der Durchführung von Eingriffen im Eingriffsraum trifft den Nutzer die Verantwortung, die für den Eingriff erforderlichen hygienischen Standards zu gewährleisten. Das bedeutet, dass der Nutzer den Raum, die Instrumente usw. eigenverantwortlich reinigen und desinfizieren muss oder dies durch sein weisungsabhängiges Personal vornehmen lassen muss. Der Nutzer ist beim OP mieten explizit für die prä-, intra- und postoperative Hygiene verantwortlich. Eine Überwachung des Nutzers und des weisungsabhängigen Personals durch Eterno findet nicht statt.

Beim OP mieten erkennt der Nutzer diese Zuständigkeiten an und verpflichtet sich dazu, entsprechend zu agieren.

Kann ich im Rahmen des OP Mietens auch GKV-Patient:innen behandeln?

Ja, der Eingriffsraum ist für PKV- und GKV-Patient:innen zertifiziert. Für die Abrechnung von Leistungen an GKV-Patient:innen muss vorab ein Antrag bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung gestellt werden. Die für die Antragstellung erforderliche Bestätigung des ambulanten OP Betreibers stellen wir Ihnen gerne aus.

Welche Eingriffe können im Eingriffsraum nicht durchgeführt werden?

Folgende Prozeduren sind als Operationen zu werten und dürfen daher nicht in einem Eingriffsraum durchgeführt werden:

 • Prozeduren mit Eindringen in eine primär sterile Körperhöhle
 • Prozeduren mit Eindringen in Weich- o. Hartgewebe unter eine Faszie und dort mindestens eine Manipulation im Sinne von Gewebeexzision und/oder Naht bzw. Einlage von Fremdmaterial
 • Prozeduren mit großen Wundarealen in anatomischen Kompartimenten ohne Faszie
 • Prozeduren mit Einlage von Fremdmaterial in sterile Kompartimente bzw. Gewebe (z.B. Mammaimplantate)
 • Prozeduren, die zu besonders folgenschweren Komplikationen (insbesondere postoperatives Infektionsrisiko) führen, z.B. intraokulare Operationen wie Katarakt-OPs
 • Prozeduren mit langer Dauer (> 2 h)
 • Prozeduren in bradytrophen Geweben, z. B. Sehnen

Dürfen wir Sie zum Mieten des Eingriffsraums beraten?

Teilen Sie uns gerne Ihr Anliegen mit und wir machen Ihnen ein individuelles Angebot oder beantworten Ihre Fragen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde empfangen!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.