Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

  • kontaktovanie dotknutých osôb
  • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
  • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Eterno
Praxisräume mieten: ab Sommer 2024 in Berlins historischer Mitte

Als Gesundheitsdienstleister bietet Ihnen Eterno die Möglichkeit, Praxisräume zu mieten – ab Sommer 2024 auch im Herzen Berlins. Mit uns können Sie Ihre Praxis neu gründen, verlagern oder ausbauen. Bei Eterno treffen Sie auf einen hohen Grad an Automatisierung und modernste Ausstattung – von den Räumlichkeiten über die Geräte bis hin zur digitalen Praxisverwaltung.

Unser Coworking-Space vereint die Vorteile einer Einzelpraxis und die des medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) – bei Eterno bleiben Sie zu 100 % selbstständig, profitieren gleichzeitig aber von einem verringertem unternehmerischen Risiko und einem verringerten administrativen Aufwand. So können Sie sich ganz der eigentlichen Tätigkeit widmen – der Behandlung Ihrer Patient:innen. Melden Sie sich bereits jetzt!

Praxis-Immobilien in Berlin: Die eigene Praxis, 100 % sorgenfrei

Kosten sparen

Eterno kümmert sich um die Instandhaltung der Räumlichkeiten und unterstützt Sie im Praxisalltag, sodass Sie an Personalkosten sparen können.

Vollständig digitalisiert

Eterno bringt die Digitalisierung in Ihrer Praxis voran. Wir statten Ihre Praxis mit modernsten IT-Systemen aus und schulen Sie bzw. Ihr Personal im Umgang mit diesen.

Wirtschaftlich unabhängig

Die Kosten für den Standort werden in Form von monatlichen Gebühren beglichen. Sie erziehlen zu 100 % eigene Umsätze, von denen Sie keine abtreten müssen.

Melden Sie sich hier direkt für eine persönliche Besichtigung unserer Standorte an!

Eterno schafft zeitgemäße Formate für die Niederlassung – Praxisräume mieten und in Berlin etablieren

Heutzutage gibt es immer weniger Ärzt:innen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Stattdessen entscheiden sich diese für eine Anstellung im Krankenhaus, im medizinischen Versorgungszentrum oder anderen Einrichtungen. Dieser Trend ist vor allem auf die mit der Selbstständigkeit verbundenen Hürden zurückzuführen, die angehende Ärzt:innen überwinden müssen. Dazu zählen unter anderem der hohe administrative Aufwand, die anfänglich hohen Investitionskosten und die steigenden Anforderungen an Qualitätsmanagement und Compliance. Auch haben sich die Erwartungen an eine gesunde Work-Life-Balance in den letzten Jahren grundlegend gewandelt – viele Ärzt:innen sind nicht länger dazu bereit, ihr Privatleben komplett dem Beruf unterzuordnen. Teilzeitig zu arbeiten ist in einer eigenen Praxis keine realistische Option. Wir bei Eterno haben erkannt, dass die Niederlassung neue, zeitgemäße Formate benötigt. Wir möchten Ärzt:innen bzw. Therapeut:innen einen niedrigschwelligen Einstieg in die Selbstständigkeit ermöglichen. So können Sie bei uns Praxisräume mieten und sich in Berlin niederlassen – ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen und sich mit dem Praxismanagement beschäftigen zu müssen. Bei Eterno zahlen Sie monatliche Mietgebühren und können sich voll und ganz auf die Behandlung Ihrer Patient:innen konzentrieren. Wir übernehmen die Verwaltung von Materialien und Medikamenten, wickeln die Terminplanung ab und kümmern uns um rechtliche Belange. Unser Berlin-Space im optimal angebundenen BEAM eignet sich für so gut wie alle medizinischen Fachbereiche. Neben der Praxis für Allgemeinmedizin in Berlin befinden sich hier auch spezialisierte Praxen wie die Gynäkologie in Berlin.

Vielleicht können wir Ihre Frage bereits beantworten?

Welchen Mehrwert bringt mir die Zusammenarbeit?

Mit Eterno profitieren Sie von modernsten Behandlungsräumen und müssen weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden. Stattdessen können Sie sich Ihrer eigentlichen Berufung widmen und gleichzeitig von einer verbesserten Work-Life-Balance profitieren.

Welche Dienstleistungen erbringt Eterno?

Eterno stellt Ihnen all das zur Verfügung, was Sie zur optimalen Ausübung Ihrer Tätigkeit brauchen. Dazu gehören Facharzt- und Funktionszimmer, modernste Geräte, Wartebereiche etc. Wir kümmern uns um Instandhaltung und Sauberkeit der Räumlichkeiten und entlasten Sie administrativ durch die Handhabung der Patientenverwaltung, Rechnungsstellung und Terminkoordination. Zudem schaffen wir die Möglichkeit digitaler Buchungen und kümmern uns, nach Absprache, auch um das Praxismarketing.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Eterno?

Eterno versteht sich als Ihr Coworking-Partner und unterstützt Sie beim Betrieb und bei der Verwaltung Ihrer Praxis. Dabei bleiben Sie selbstständig und erwirtschaften Ihre eigenen Umsätze, von denen Sie keine an Eterno abtreten. Praxisräume zu mieten und in Berlin Ihre Praxis zu etablieren ist mit Eterno an Ihrer Seite einfacher, als eine eigene Einzelpraxis aufzumachen.

“Start-up will Coworking-Space für Ärzte anbieten.”

“Ein Frankfurter Unternehmer vermietet fertige Arztpraxen an Ärzte – und entlastet sie so von unangenehmen Pflichten.”

“Coworking Space für Ärzte in Hamburg eröffnet.”

Persönliche Besichtigung unserer Standorte

Erzählen Sie uns etwas mehr über sich und den Space, in dem Sie gerne selbstständig arbeiten möchten.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde empfangen!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.