Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

  • kontaktovanie dotknutých osôb
  • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
  • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Eventraum in Hamburg mieten

Eterno bietet Eventräume im Herzen Hamburgs –
für Workshops, Events, Abendveranstaltungen, Yoga Retreats und mehr.

Eventraum & mehr in Hamburg mieten – so nutzen Sie unsere
Räumlichkeiten

Im Eterno Space befindet sich die sogenannte Sobar, unsere Interpretation eines modernen Raumes mit tollen Sitzmöglichkeiten und einer Kaffeebar inkl. La Marzocco Maschine. Egal ob Workshop, Barista Kurs, oder Vortrag – der Raum ist ideal für Gruppenveranstaltungen und Events. Weiter hinten auf der Fläche befindet sich zudem ein wunderschöner Raum, der primär für Yoga, Qi Gong und sportliche Aktivitäten genutzt wird. Die Räume können separat aber auch gemeinsam angemietet werden. Mit verschiedenen Add-On Paketen wie Getränken, Brunch, Snacks oder Service Personal gestalten wir gerne Ihre Veranstaltung auf Basis Ihrer Wünsche und Vorstellungen.

Open space

Unser Open Space bietet eine weitläufige Umgebung und ist mit Annehmlichkeiten wie einer Kaffeebar und einem Sound-System ausgestattet. Er eignet sich ideal für Workshops, Vorträge und geschäftliche oder festliche Zusammenkünfte und bietet tolle
Möglichkeiten als Location für Fotoshootings und Videodrehs. Bei Bedarf übernimmt oder organisiert Eterno das Catering.

Einmaliger Event Space mit 75 m 2
Fläche und Blick auf den Fleet
Ausgestattete Küche mit La Marzocco
Kaffeemaschine, Mahlkönig Mühle,
Kühlschrank, Getränken, Shaker
Sitzmöglichkeiten auf verschiedenen
Ebenen für bis zu 50 Personen
Workshop Ausstattung inkl. Flipchart
und Workshop Koffer

Yoga Studio

Unser Yoga Studio präsentiert sich als eine Oase der Ruhe und Konzentration. Verschiedene Coaches nutzen unsere Räumlichkeiten, um Yoga in Hamburg anzuleiten. Das Eterno Yoga Studio ist geräumig, verfügt über die nötige Ausstattung und eignet sich hervorragend für Wochenend-Workshops oder regelmäßige Yoga-Kurse.

Wunderschöner (Yoga-) Raum mit 42
m 2 Fläche
Vollausgestattet für 12 Yogis mit
Matten, Gurten, Bolstern und Decken
Zwei gemütliche Sitzbereiche vor dem
Raum
Duschmöglichkeiten und Umkleide mit
abschließbaren Spinden

Gesundheits- und Wellness-Events

Sie sind auf der Suche nach dem richtigen Ort für ein Weekend-Yoga-Retreat? Hereinspaziert! Der Raum eignet sich für Meditations- und Achtsamkeitskurse, Tai Chi und Qi Gong, Ayurveda und TCM, Breathwork und vieles mehr.

Kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen

Die Sobar ist eine exklusive Location für Ihr Event. Hier können verschiedene Konzepte umgesetzt werden. Weiterhin bietet der Eventraum in Hamburg tolle Möglichkeiten als Location für Fotoshootings und Videodrehs.

Fitnesskurse

Sie wollen sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllen, ohne selbst ein Studio aufzubauen? Yoga Raum für bis zu 12 Yogis und das exklusive Gym können bei uns stunden- oder tageweise angemietet werden.

Firmenveranstaltungen

Eterno bietet einen professionellen Rahmen für Ihre Firmenveranstaltungen. Mit moderner Veranstaltungstechnik sind unsere Eventräume in Hamburg auf Konferenzen und Teambuilding-Events ausgelegt.

Workshops

Unsere flexiblen Eventräume in Hamburg eignen sich ebenso für Workshops. Hier wird inmitten einer anregenden Atmosphäre gelernt, was den kreativen Austausch fördert.

Das sagen Nutzer:innen zu unseren Eventräumen in Hamburg

Egal ob kurz- oder langfristig, für welchen Zweck auch immer – bei Eterno finden Sie das passende Yogastudio, den passenden Seminarraum, Meetingraum oder Eventraum in Hamburg. Bei uns können Sie sogar Praxisräume mieten und profitieren dabei von vielfältigen Vorteilen. Für welche Nutzung auch immer Sie sich entscheiden, bei Eterno können Sie sich einer professionellen Betreuung gewiss sein.

„Wir haben bei Eterno ein Community Treffen
organisiert und den Abend mit Vortrag und Drinks in vollen Zügen genossen. Die Organisation lief reibungslos und wir hatten ein wundervolles Event. Jederzeit wieder!”

Jonah Gruetters

Hashtag Gesundheit eV

„Das Studio ist eingebettet in den Eterno Räumlichkeiten – einzigartig und vollkommen neu. Der Ort ist absolut schön und modern. ”

Sabrina M.

Besucherin der Sobar

Kosten unserer Eventräume in Hamburg

Sie möchten Eventräume in Hamburg bei Eterno mieten? Dann melden Sie sich gerne bei uns über das Kontaktformular und erzählen Sie uns, was Sie vorhaben. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen
zurück!

Schritt 1: Anfrage senden inkl. Event Beschreibung
Schritt 2: Besprechung Ihrer Vorstellungen mit einem Event Manager von Eterno
Schritt 3: Angebotserhalt
Schritt 4: Zusage und Event
Organisation
Eventraum in Hamburg mieten
1 800 €
Ganzes Wochenende
1 000 €
Ein Tag am Wochenende
500 €
Ein Halber Tag am Wochenende
Yoga / Gym
450 €
Ein ganzes Wochenende
250 €
Ein Tag am Wochenende
120 €
Für 3 Stunden
90 €
Für 2 Stunden
Add-Ons auf Anfrage (z.B. Servicepersonal, Getränke, Fingerfood, etc.)
Alles Preise verstehen sich zzg. MwSt.
Includes:
Instandhaltung & Endreinigung
Vollausgestattete Räumlichkeiten
Eterno Service mit optionalen Add-Ons
Großflächiger Event Space
Feature text goes here
Book now

Vielleicht können wir Ihre Frage bereits beantworten?

Noch Fragen zu unseren Eventräumen in Hamburg?

Nehmen Sie in dem Fall gerne Kontakt zu uns auf – wir nehmen uns Ihres Anliegens schnellstmöglich an.

Wie erreiche ich die Eterno Eventräume in Hamburg?

Der Eterno Space in Hamburg ist problemlos mittels Bus erreichbar. Die Parkhäuser Stadthöfe, Fleethof, Hanseviertel, Stadthausbrücke befinden sich in einem Umkreis von 400 Metern. Auch einige Parkplätze sind verfügbar. Die U-Bahn-Stationen Jungfernstieg (U1, U2, U4) und Rathaus (U3) befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

Bietet ihr Unterstützung bei zusätzlich gewünschten Punkten wie bspw. Catering?

Eterno bietet Unterstützung bei der Organisation zusätzlicher Dienstleistungen, einschließlich Catering. Auch Add-Ons wie Getränke, Brunch, Snacks oder Service Personal können zu unseren Eventräumen in Hamburg gebucht werden.

Kann ich die Räumlichkeiten auch für ein ganzes Wochenende buchen?

Ja. Werfen Sie hierzu einen Blick auf die Kosten unserer Eventräume in Hamburg.

Für welche Veranstaltungen kann ich Eventräume in Hamburg buchen?

Die Eterno Eventräume in Hamburg eignen sich für die verschiedensten Veranstaltungen. Hier können Workshops, geschäftliche Events, Abendveranstaltungen, Yoga- und Fitnesskurse, kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen sowie Firmenveranstaltungen abgehalten werden. Zusätzlich können die Räume für spezielle Kurse wie Meditations- und Achtsamkeitskurse, Tai Chi, Qi Gong, Ayurveda, TCM in Hamburg, Breathwork und Pranayama, Massage und Berührung, sowie Klangbäder und Soundhealings genutzt werden.

Sie wollen ein Event bei uns ausrichten?

Melden Sie sich bei uns und teilen gerne Ihre Ideen und einige Fakten zu ihrem Event in Hamburg. Wir kommen schnellstmöglich auf Sie zu, um Ihnen ein Angebot zu machen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde empfangen!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.