Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

  • kontaktovanie dotknutých osôb
  • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
  • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Eventlocation mieten – im Herzen Frankfurts

Im Herzen Frankfurts bieten wir exklusive Räumlichkeiten für Workshops, Events oder Abendveranstaltungen ab April 2024. 

Veranstaltungsort in Frankfurt – für Events, Workshops & vieles mehr

Der Eterno Space ist die Eventlocation in Frankfurt. Im Erdgeschoss befindet sich die sogenannte Sobar, unsere Interpretation eines modernen Cafés mit Sitzmöglichkeiten und einer Essens- und Kaffeebar inkl. La Marzocco Maschine und Eiswürfelmaschine. Hier kann man sich mit einem gesunden Snack und Smoothie entspannen.

Kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen

Sie suchen eine exklusive Eventlocation in Frankfurt für ein Event Ihres Unternehmens oder Vereins? Der Eventraum mit angrenzendem Aufenthaltsbereich von Eterno ist genau das Richtige. Hier können verschiedene Konzepte umgesetzt werden.

Firmenveranstaltungen

Eine etwas andere Location für ein Team Event, exklusive Räume für einen Vortrag, ein ideales Setup für einen Workshop, tolle Möglichkeiten für Fotoshootings und Videodrehs? All das können wir Ihnen im Eterno Space bieten.

Workshops

Unsere Eventlocation in Frankfurt ist der ideale Ort für Workshops jeglicher Art. Wir bieten Ihnen eine Umgebung, die kreativen Austausch und Lernprozesse anregt sowie fördert.

Das sagen Nutzer:innen zu unserer Eventlocation in Frankfurt

In der Eterno Eventlocation in Frankfurt wird Ihre nächste Veranstaltung garantiert zum vollen Erfolg. In unserem Space treffen Sie nicht nur auf vollständig ausgestattete Eventräume, Sie können sogar Eingriffsräume mieten und Praxisräume mieten und sich so den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern. Gerne unterstützen wir Sie im Rahmen Ihres Events um die Versorgung und Servicepersonal.

„Wir haben bei Eterno ein Community Treffen
organisiert und den Abend mit Vortrag und Drinks in vollen Zügen genossen. Die Organisation lief reibungslos und wir hatten ein wundervolles Event. Jederzeit wieder!”

Jonah Gruetters

Hashtag Gesundheit eV

„Das Studio ist eingebettet in den Eterno Räumlichkeiten – einzigartig und vollkommen neu. Der Ort ist absolut schön und modern. ”

Sabrina M.

Besucherin der Sobar

Erzählen Sie uns, was Sie vorhaben!

Sie möchten eine Eventlocation bei Eterno in Frankfurt oder alternativ unseren Eventraum in Hamburg mieten? Nutzen Sie das Kontaktformular, um Kontakt zu uns aufzunehmen und schildern Sie uns Ihr Vorhaben. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Schritt 1: Anfrage senden inkl. Event Beschreibung
Schritt 2: Besprechung Ihrer Vorstellungen mit einem Event Manager von Eterno
Schritt 3: Angebotserhalt
Schritt 4: Zusage und Event Organisation
Frankfurt Location mieten
Ein ganzes Wochenende: 2.800 € 
Ein Tag am Wochenende: 1.500 € 
Ein halber Tag am Wochenende: 750 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Includes:
Wartung & Reinigung
Komplett eingerichtete Räumlichkeiten
Eterno Service mit optionalen Add-Ons
Großer Event Space für diverse Anlässe
Sorgenfreie Buchung
Jetzt buchen

Vielleicht können wir Ihre Frage bereits beantworten?

Sie haben weitere Fragen zum Eventlocation mieten in Frankfurt?

Nehmen Sie dazu unverbindlich Kontakt zu uns auf. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Wie erreiche ich die Veranstaltungsräume in Frankfurt?

Die Parkhäuser Alte Opera und Opernturm befinden sich in unmittelbarer Nähe, auch Parkplätze um das Gebäude herum sind verfügbar. Per S-Bahn ist die Eventlocation in Frankfurt mit den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 ab der Station Frankfurt Taunuslage fußläufig erreichbar. Die Busse M36 und 75 befahren die nahegelegenen Bushaltestellen Westend und Wöhlerstraße regelmäßig. Die zentrale Lage ist nicht nur für die Planung Ihrer Veranstaltung ideal, sondern auch, wenn Sie Praxisräume mieten und sich in Frankfurt niederlassen wollen.

Bietet ihr Unterstützung bei der Organisation meiner Veranstaltung?

Wir unterstützen Sie umfassend bei der Planung und Organisation und bieten Ihnen in unserer Eventlocation in Frankfurt Catering, technische Unterstützung, Servicepersonal und Add-Ons wie Getränke, Brunch, Snacks etc.

Kann ich den Eterno Event- und Yoga-Space für ein ganzes Wochenende buchen?

Ja, das ist problemlos möglich und bietet sich gerade für längere Veranstaltungen wie Retreats oder Workshops an. Werfen Sie für mehr Informationen einen Blick auf die Kosten unserer Eventlocation in Frankfurt.

Welche Veranstaltungen kann ich in der Frankfurt Eventlocation abhalten?

Die Eterno Eventlocation in Frankfurt eignet sich für eine breite Vielfalt an Veranstaltungen. Sie können unsere Räumlichkeiten für Gesundheits- und Wellness-Events, kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen, Fitnesskurse sowie Workshops mieten. Gerade unser Yoga Studio mit Außenbereich ist ideal für die Anleitung diverser Mind-Body-Praktiken. 

Sie wollen ein Event bei uns ausrichten?

Melden Sie sich bei uns und teilen gerne Ihre Ideen und einige Fakten zu ihrem Event in Frankfurt. Wir kommen schnellstmöglich auf Sie zu, um Ihnen ein Angebot zu machen.

Mit der Bestätigung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden .
Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde empfangen!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.