Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Eterno Services entlasten Ihren Praxisalltag

Durch die enge Zusammenarbeit mit Ärzt:Innen kennen wir die größten Engpässe in einer Praxis. Die von uns angebotenen, individuell buchbaren Services automatisieren wichtige Arbeitsprozesse, steigern Ihre Effizienz und schonen Zeit und Nerven.

Services

Contact Center

Klingelnde Telefone und gestresste Empfangsmitarbeiter:innen gehören der Vergangenheit an. Eterno schafft mit dem Contact Center Abhilfe und verlagert das Telefon weg vom Empfangstresen in der Arztpraxis hinein in eine professionelle, ruhige Umgebung.

Finance Center

Brauchen Sie Unterstützung bei der Erstellung von Leistungsziffernketten, beim Aufsetzen von Kostenvoranschlägen oder würden ein Check der Abrechnungsprozesse Ihnen mehr Sicherheit geben? Zusammen mit einem Team von Eterno Experten und externen Partnern unterstützen wir Sie gerne.

Procurement Center

Den Überblick zu behalten über notwendige Bestellungen von Praxis- und Sprechstunden bedarf, sowie den Bestand an Arbeitsmaterialien ist nicht leicht. Eterno bietet mittels eines auf Ihre Praxis und Ihre Bedarfe angepassten Warenwirtschafts- und Lagersystems eine digitale und innovative Lösung.

Insurance Center

Gemeinsam arbeiten wir mit den besten Versicherern und Banken zusammen, um den Ärzt: innen und Therapeut: innen bei Eterno die Absicherungen und Vorteile zu bieten, welche sie verdienen und brauchen.

Compliance Center

Unsere Website befindet sich aktuell im Aufbau, aber wir arbeiten daran. Möchten Sie vorab Informationen erhalten, mehr von uns erfahren oder einfach nur Hallo sagen? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Contact Center

Klingelnde Telefone und gestresste Empfangsmitarbeiter:innen gehören der Vergangenheit an. Eterno schafft mit dem Contact Center Abhilfe und verlagert das Telefon weg vom Empfangstresen in der Arztpraxis hinein in eine professionelle, ruhige Umgebung. Termin(um-)buchungen via Telefon, Email und Chat werden über das Contact Center Team mit dedizierten Mitarbeiter:innen abgewickelt, sodass sich das Team vor Ort zu 100 Prozent auf die Patient:innen in der Praxis konzentrieren kann. Im Schnitt spart man so eine FTE ein.

Diese Seite ist aktuell im Aufbau und KOMMT BALD Wir arbeiten daran, Ihnen die beste Erfahrung zu bieten.

Finance Center

Brauchen Sie Unterstützung bei der Erstellung von Leistungsziffernketten, beim Aufsetzen von Kostenvoranschlägen oder würden ein Check der Abrechnungsprozesse Ihnen mehr Sicherheit geben? Zusammen mit einem Team von Eterno Experten und externen Partnern unterstützen wir Sie gerne.

Grundlagen Wissen bei Praxis- Neugründung

Vor Neugründung möchten Sie die EBM und GÖÄ Kataloge besser verstehen? Tipps und Tricks bei der Erstellung von Leistungsziffernketten wären für Sie zudem hilfreich? Sie möchten wissen, worauf man bei einer Rechnung an Patient:innen achten muss? Unsere Schulung bringen Sie in Sachen Basis Wissen rund um das Thema Abrechnung an die Spitze.

Erstellung von Leistungsziffernketten bei Praxis-Neugründung

Auf Basis der Leistungen, die Sie anbieten möchten, müssen Sie nun die Ziffernketten erstellen. Wo soll man da anfangen? Worauf muss man achten? Auf Basis langjähriger Erfahrung über verschiedene Fachrichtungen hinweg, unterstützen unsere Expert:innen Sie gerne in diesem Prozess.

Anfertigung von Kostenvoranschlägen

Als operativ tätige Ärzt:in stellen Sie Ihren Patient:innen vor geplanten Eingriffen einen Überblick der geplanten Kosten zur Verfügung. Ihre Zeit ist aber kostbar und Sie möchten sich auf essentielle Tätigkeiten fokussieren. Hier kann eine Expert:in aus unserem Team die Anfertigung der Kostenvoranschläge für Sie übernehmen.

Abrechnungs-Check

Sie möchten, dass Ihre Praxis bestmöglich läuft. Deshalb überprüfen wir für Sie die Prozesse und Ihr Setup rund um das Thema Abrechnung. Auf Grundlage von langjähriger Erfahrung und Best Practices schlagen wir Verbesserungen vor und können diese auch optional für Sie umsetzen.

Abrechnungs-Check

Mit unserem Partner FABIUS, seit 1992 auf dem Markt als Familienunternehmen und mittlerweile in dritter Generation, ermöglichen wir Ihnen attraktive Bedingungen für Ihre Privatabrechnungen:

 • Rechnungsdruck, - versand, Patienten Hotline, Ratenzahlungsvereinbaru ng, kaufmännisches Mahnwesen, inkl. Fehlerkorrektur und Schulungen
 • Auszahlung sofort / nach 15 Tagen / nach 30 Tagen, Ausfallschutz

Procurement Center

Den Überblick zu behalten über notwendige Bestellungen von Praxis- und Sprechstunden bedarf, sowie den Bestand an Arbeitsmaterialien ist nicht leicht. Eterno bietet mittels eines auf Ihre Praxis und Ihre Bedarfe angepassten Warenwirtschafts- und Lagersystems eine digitale und innovative Lösung.

Warenwirtschafts- und Lager- System von Eterno

Als Teil der Lösung erhalten Sie zudem Zugriff auf die attraktiven Einkaufskonditionen von Eterno Health.

Preis

Einmalig:

 • 499€ - System Setup
 • 479€ - Scanner + iPad

Wiederkehrend:

 • 49€ / Monat - kleine Praxis (bis 3 Behandler)
 • 79€ / Monat - große Praxis (ab 4 Behandler)

Bestellungen

Mit dem Bestellsystem behalten Sie immer den Überblick über Ihre Bestellungen. Verwalten Sie Ihre Lieferanten und Bestellungen, bestellen Sie neue Artikel, verfolgen Sie den Status einer Bestellung oder verwalten Sie Zugriffsdaten auf Online- Shops und Kontakte mit Lieferanten.

Produkte

Hier können Sie die Basisdaten für Ihre Produkte sowie die möglichen Lieferanten und damit die besten Einkaufspreise für Ihre Produkte erfassen und verwalten. In allen Ansichten können Sie auch sehen, welche Produkte derzeit auf Lager sind und wie hoch der aktuelle Lagerbestand ist. Dadurch erhalten Sie eine umfassende Palette von Informationen zu Ihren Produkten.

Lager

Verwalten Sie Ihre Lagerstätten, auch mehrere an der Zahl, mit wenigen Klicks, um so Produkte schnell und effizient finden und deren Lagerung dementsprechend gestalten können.

 • Rechnungsdruck, - versand, Patienten Hotline, Ratenzahlungsvereinbaru ng, kaufmännisches Mahnwesen, inkl. Fehlerkorrektur und Schulungen
 • Auszahlung sofort / nach 15 Tagen / nach 30 Tagen, Ausfallschutz

Reporting

Das System bietet umfangreiche Statistiken, damit Sie Ihre Bestellungen, Lagerbestände und Verkäufe auswerten können und einen Überblick über Ihr Lager bzw. Ihre Läger zu erhalten. Anschließend können Sie Ihre Praxis anpassen und perfektionieren.

Insurance Center

Gemeinsam arbeiten wir mit den besten Versicherern und Banken zusammen, um den Ärzt: innen und Therapeut: innen bei Eterno die Absicherungen und Vorteile zu bieten, welche sie verdienen und brauchen.

Diese Seite ist aktuell im Aufbau und KOMMT BALD.
Wir arbeiten daran, Ihnen die beste Erfahrung zu bieten.

Compliance center

Unsere Website befindet sich aktuell im Aufbau, aber wir arbeiten daran. Möchten Sie vorab Informationen erhalten, mehr von uns erfahren oder einfach nur Hallo sagen? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Diese Seite ist aktuell im Aufbau und KOMMT BALD Wir arbeiten daran, Ihnen die beste Erfahrung zu bieten.