Ihre Cookie-Einstellungen
Überprüfen Sie, welche Daten wir aus Ihrer Interaktion mit Eterno erfassen, und entscheiden Sie, was Sie teilen dürfen.
Notwendige
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren
Präferenz
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet wesentliche Cookies und andere Technologien, um die Eterno-App optimal zu betreiben, und zusätzliche Cookies, um Ihre Erfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ihre Privatsphäre und Datensicherheit hat für uns oberste Priorität.
Informationen zu den Cookie-Einstellungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:  50233/V
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • kontaktovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.  Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B („Spoločnosť“) prevádzkuje túto webovú stránku („Webová stránka“).

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“) za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Dr. med. Björn Schinkel
med3-Praxis für Proktologie

Dr. med. Björn Schinkel

Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie

Schwerpunkt Proktologie

Die Proktologie beschäftigt sich mit der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Enddarms und des Afters.

Herzlich Willkommen!

Herzlich willkommen auf meiner Webseite!

Als erfahrener Allgemein- und Viszeralchirurg mit Schwerpunkt auf Proktologie stehe ich Ihnen für eine umfassende und diskrete Behandlung Ihrer Beschwerden im Bereich des Enddarms und Afters zur Verfügung.

Öffnungszeiten

Montag 8:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 9:00 - 13:00 & 15:00 - 19:00 Uhr

Über 

Dr. med. Björn Schinkel

Über 

 • GKV / PKV / Selbstzahler
 • Deutsch / Englisch
 • Digitale Patientenakte
 • Videosprechstunde
 • Ab 04.2023 in Einzelpraxis als niedergelassener Chirurg / Proktologe in Hamburg
 • 07.2016-03.2023 Selbstständig als niedergelassener Chirurg / Proktologe als Teilhaber einer BAG in Hamburg
 • 2010-2016 Oberarzt Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Asklepios Klinik Altona
 • 2016 Zusatzbezeichnung Proktologie
 • 2009 Facharzt für Viszeralchirurgie
 • 2005 Facharzt für Chirurgie
 • Assistenzarzt in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Unfallchirurgie im Alfreid-Krupp-Krankenhaus in Essen
 • 1999-2000 Arzt im Praktikum: Orthopädie im Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen 1999-2000
 • 1991-1998 Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover
 • Geboren in Göttingen

Über 

Hämorrhoiden

Hämorrhoiden tragen mit unserem Schließmuskel und Beckenboden zusammen zur Abdichtung des Afters bei. Im Ruhezustand -also immer, wenn wir nicht auf Toilette sitzen – ist unser Schließmuskel geschlossen und die Hämorrhoiden sind vermehrt mit Blut gefüllt. Dadurch wirken Sie wie ein Dichtungsring und Verstärken unsere Feinkontinenz. Eine Vergrößerung der Hämorrhoiden kann zu den typischen Symptomen wie vermehrtes Nässen, Juckreiz, Brennen, Schmerzen oder auch Blutungen führen. Die Ursachen dazu sind vielfältig und schließen neben einer Druckerhöhung im Schließmuskel, der Ernährungsgewohnheit auch genetische und erworbene Bindegewebsschwäche ein. In der Schwangerschaft kommt es häufig durch die Hormonumstellung und den erhöhten Druck auf den Beckenboden zu Beschwerden am Enddarm. Unter der Spontangeburt wird durch das Pressen der Druck auf die Hämorrhoiden nochmals enorm verstärkt. Bei Beschwerden sollte auf jeden Fall ein Arzt/Proktologe aufgesucht werden, denn viele andere Erkrankungen können ähnliche Symptome und Beschwerden verursachen. Die Art der Behandlung hängt vom Ausmaß der Hämorrhoiden, den entsprechenden Beschwerden und nicht zuletzt auch von Ihren Wünschen ab. Mehr zu den verschiedenen Therapieoptionen erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, schauen Sie auch gerne auf meine Homepage (dr-schinkel-proktologie).

Sinus pilondalis / Steißbeinfistel

Als Sinus pilonidalis bezeichnet man eine Entzündung des Unterhautfettgewebes im Bereich der Steißbeinregion. Bei 85% finden sich Haare in den tieferen Schichten unter der Haut. Dieses wird auch als das Haarnest (= pilo: Haar, nidus: Nest) bezeichnet. Die Erkrankung betrifft zu 2/3 Männer im Jugend- und Erwachsenenalter (15 - 40 Jahren). Der Auslöser der Erkrankung sind meist Haare, die sich in die Haut der Gefäßfalte bohren und weiter einwachsen. Dadurch entsteht ein Kanal – Fistel- von der Haut in die Tiefe und es bilden sich haargefüllte Hohlräume -Zysten. Durch Eindringen von Bakterien können dann Abszesse entstehen. Es werden drei Verlaufsformen unterschieden: die asymptomatische, die akut eitrige und die chronische Form. Ich habe mich seit vielen Jahren auf die Behandlung der Steißbeinfistel spezialisiert und biete neben den klassischen Verfahren die minimalinvasiven und lasergestützten Operationen (SiLac®) an und führe mittlerweile über 100 dieser Operationen pro Jahr durch. Der Vorteil liegt in einer rascheren Erholung und geringen Schmerzen. Schauen Sie auch gerne auf meine Homepage (dr-schinkel-proktologie).

Analfistel

Analfisteln entstehen hauptsächlich durch Entzündungen von Analdrüsen und die ersten Symptome sind zumeist ein Abszess am Afterrand. Dieses stellt einen Notfall da, der rasch operiert werden sollte. Die Analfistel wird in der Akutsituation dann dräniert und in einer weiteren Operation nach ca. 6 Wochen behandelt. Für das Operationsverfahren ist der Verlauf der Fistel durch den Schließmuskel entscheidend und es besteht immer das Risiko einer Schließmuskelschwäche. Auch hier gibt es neben den radikaleren Operationsverfahren die Möglichkeit einer schließmuskelschonenden Laserbehandlung (FiLac®). Diese Operation ist derzeit keine kassenärztliche Leistung, aber die meisten PKVen und BKK übernehmen die Kosten. Welches Verfahren für Sie infrage kommt, möchte ich nach einer persönlichen Untersuchung und Sonografie mit Ihnen gerne erörtern. Schauen Sie auch auf meine Homepage (dr-schinkel-proktologie).

Leistenbruch / Bauchwandbruch

Von einem Leistenbruch spricht man, wenn sich durch eine Lücke in der Leistenregion Gewebe aus dem Bauchraum in den Leistenkanal vorverlagert. Dieses wird oft von den Patienten bemerkt und kann zu Schmerzen unter Belastung führen. Ein Leistenbruch kann angeboren oder erworben sein, zu 15% tritt er beidseitig auf. In aller Regel stellt dieses eine Operationsindikation da. Als Viszeralchirurg bin ich spezialisiert auf die Operationen der Bauchhöhle und biete Ihnen neben dem klassischen Operationsverfahren, der Lichtenstein-Op auch die weniger invasive endoskopische Operation an. Vor- und Nachteile der einzelnen Operationen erörtere ich gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. Auch mit weiteren Bauchwandbrüche, Rezidivbrüchen und Nabelbrüchen stehe ich Ihnen als Ihr Ansprechpartner und Operateur zur Seite. Schauen Sie auch gerne auf meine Homepage (dr-schinkel-proktologie).

Gallensteine

Gallensteine können unbemerkt und oft beschwerdefrei vorliegen, aber auch zu einer Vielzahl an Symptomen führen. In aller Regel sollten Gallensteine, die Beschwerden verursachen, operiert werden. Als Viszeralchirurg bin ich auf diese Behandlungen spezialisiert. Die Operation wird endoskopisch über 4 kleine Schnitte durchgeführt und die Gallenblase mitsamt den Steinen entfernt. Der Aufenthalt im Krankenhaus – ich operiere Sie in der Facharztklinik Hamburg – beträgt ca. 2 Tage. Die Vorbereitung, Operation und Nachbetreuung erfolgt dabei persönlich durch mich. Schauen Sie auch gerne auf meine Homepage (dr-schinkel-proktologie).

Wo Sie uns finden

Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg, Germany

Bitte wählen Sie Ihr bevorzugtes Verkehrsmittel aus, um die Details der Strecke zu sehen.

Mit den Buslinien 102, 109, 34, 36 & 38 erreichst du die Haltestelle Jungfernstieg, von dem sich unser Hub nur 450 Meter entfernt befindet. Ebenfalls erreichst du mit den Linien 111 & 35 die Haltestelle Stadthausbrücke.

U-Bahn: Die U-Bahn-Stationen Jungfernstieg (U1, U2, U4) und Rathaus (U3) befinden sich in unmittelbarer Nähe unseres Hubs und sind innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichbar. S-Bahn: Mit den S-Bahn-Linien S1, S2, & S3 erreichst du die Stationen Stadthausbrücke und Jungfernstieg von denen du bequem zu Fuß unseren Hub erreichst.

Parkhäuser: In einem Umkreis von 400 Metern befinden sich die Parkhäuser Stadthöfe, Fleethof, Hanseviertel & Stadthausbrücke. Parkplätze: In der Stadt befinden sich einige Parkmöglichkeiten mit einer Höchstparkdauer von 1-2 Stunden. Einige Parkplätze befinden sich direkt vor dem Kaufmannshaus und in den Straßen Große Bleichen, Amelungstraße & Fuhlentwiete.